Gran kommune har inngått avtaler med de lokale legesentrene; Brandbu legegruppe, Jaren legesenter og Gran legesenter. Dette er et tiltak som skal styrke fastlege-ordningen i Gran kommune, og sikre stabilitet i legetjenestene.

– Målet med avtalene er å sikre god legedekning for innbyggerne våre. Samtidig tror vi dette vil hjelpe oss med å rekruttere nye leger framover, sier rådmann Torbjørn Hansen.

Torbjørn Hansen, rådmann

Torbjørn Hansen er rådmann i Gran kommune.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

– Gir et økonomisk fundament

Fastlege ved Gran legesenter, Torgeir Hystad, er også godt fornøyd med avtalen.

– Når det gjelder finansiering av fastlege-ordningen, har staten sviktet. Avtalen mellom legesentrene og kommunen gir et økonomisk fundament for å drive fastlege-praksis i Gran for de neste tre årene, mener Hystad.

Han tror også at ordningen vil gjøre rekrutteringsarbeidet ved legesentrene lettere.

– Nå blir det billigere å komme seg inn som fastlege og jeg tror også avtalen vil føre til at flere blir værende i yrket. Det vil gi stabilitet, sier Hystad.

Legeavtale 2022

Torgeir Hystad, fastlege ved Gran legesenter, og Haakon Brænden, kommunalsjef for helse og omsorg i Gran kommune. De to er godt fornøyd med ny avtale om fastlegeordningen i Gran.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Vedtatt av kommunestyret

Gran kommunestyret behandlet forslaget om endringer i fastlege-ordningen i sitt møte 20. oktober. Her ble rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

Du kan lese dokumentene i saken her.

Dette innebærer avtalene

For Brandbu legegruppe

Gran kommune og Brandbu legegruppe har inngått avtale om at kommunen overtar virksomheten, i en såkalt 8.2-avtale). Viktige tiltak i avtalen er at

 • kommunen overtar arbeidsgiveransvaret for alle medarbeidere utenom legene, som fortsetter som næringsdrivende
 • alle leger kompenseres med omforente beløp for verdien av inventar og utstyr, i tillegg til verdien av opparbeidet praksis - slik at alle hjemlene overtas av kommunen
 • kommunen dekker alle driftskostnader fullt ut til og med 2025. Deretter dekkes minimum 50 prosent av driftsunderskudd, og legene må være med å dekke maksimalt 50 prosent av driftsunderskudd.
 • kommunen beholder basistilskuddet, mens legene beholder alle Helfo-refusjoner med mer - som beskrevet i avtalen. Dette gir et godt økonomisk grunnlag for fastlegene.
 • listelengdene reduseres til et listetak på 1000 pasienter per lege, for å redusere arbeidsbelastningen for legene
 • pasienter ut over 1000 per liste omfordeles, slik at det blir grunnlag for fem legehjemler med drivverdige lister
 • hjemmelen med minst liste i dag tilføres de omfordelte pasientene, og omgjøres til en ALIS-hjemmel (utdanningsstilling)
 • nye leger som skal rekrutteres tilbys attraktive vilkår med drivverdige lister, de slipper å kjøpe seg inn i inventar og utstyr, og  å kjøpe verdien av opparbeidet praksis. De får også driftssubsidiering.

Prosessen med virksomhetsoverdragelsen skal skje i nært samarbeid mellom kommunen og legene, andre medarbeidere ved legesentrene og deres tillitsvalgte.

Avtalen skal iverksettes så snart det er praktisk mulig, seinest innen 1. mars 2023. 

For Jaren legesenter og Gran legesenter

Gran kommune har inngått avtaler med Jaren legesenter og Gran legesenter om driftsstøtte med mer. Viktige tiltak i avtalene er at

 • Gran kommune betaler et driftstilskudd på 234 kroner per år per pasient på liste inntill 1000 (2023-tall), i tillegg til basistilskuddet fra staten. Slik blir basistilskudd og kommunalt tilskudd til sammen på 1000 kroner per pasient per år. Beløpet skal indeksreguleres 1. juli hvert år til og med 2025. Når basistilskuddet fra staten øker, trekkes denne økningen fra det kommunale driftstilskuddet.
 • listelengdene reduseres til et listetak på 1000 pasienter per lege, for å redusere arbeidsbelastningen for legene
 • det opprettes en ny ALIS-legehjemmel (utdanningsstilling) ved hvert av sentrene, slik at det ved begge steder øker fra fire til fem hjemler. Pasientene omfordeles slik at det blir fem legehjemler med drivverdige lister på hvert legesenter.
 • kommunen kompenserer for verdien av opparbeidet praksis etter omforent beløp for de hjemlene som er ledige nå, og kompenserer eventuelt for verdien av inventar og utstyr etter nærmere avtale med legesentrene
 • nye leger som skal rekrutteres slipper å kjøpe seg inn i inventar og utstyr, og slipper å kjøpe verdien av opparbeidet praksis. Nye leger mottar driftssubsidiering.

Fra og med 2026 dekker Gran kommune minimum 50 prosent av driftsunderskudd, og legene må være med å dekke maksimalt 50 prosent av driftsunderskudd.

Avtalene skal iverksettes så snart det er praktisk mulig, seinest innen 1. mars 2023. 

Styrker forvaltningen av legetjenesten

I tillegg til avtalene med legesentrene, skal Gran kommune styrke legetjenesten med å sette i gang følgende tiltak:

 • Forvaltningsstillingen i legetjenesten økes fra 60 til 100 prosent stilling, fra og med 1. oktober 2022, til og med 31. desember 2023. Denne stillingen skal bistå i arbeidet med å innføre ny modell, lyse ut og rekruttere leger, inngå fastlegeavtaler og samarbeidsavtaler med hver enkelt lege, og ivareta gjeldende forvaltningsoppgaver i legetjenesten.