Ny barnehage- og skolestruktur innebærer at følgende skoler skal beholdes i Gran kommune:

 • Bjoneroa skole
 • Brandbu barneskole
 • Fredheim skole
 • Jaren skole
 • Trintom skole

Det blir følgende endringer for barnehage-området:

 • Gran natur- og familiebarnehage avdeling Vesleskogen legges ned. Friluftstilbudet flyttes til Bjørklund barnehage.
 • Ledelsen i Bjoneroa barnehage og Bjoneroa skole samordnes. Rådmannen skal utrede muligheten for samlokalisering.

– Dette har vært en vond og vanskelig sak å behandle for oss politikere, fordi vi vet at saken berører mange og at barnehagene og skolene våre betyr mye for innbyggerne i kommunen. Samtidig mener jeg det var viktig å ta en beslutning og at det er nødvendig at vi får en ny barnehage- og skolestruktur. En struktur som bærer seg for framtida, sier ordfører Gunn Elisabeth Alm Thoresen.

I Gran har vi færre barn enn tidligere, og denne nedgangen ser vi at fortsetter også i årene framover. Det gjør at vi har mye ledig kapasitet, særlig i skolene våre. I tillegg er det viktig at vi får færre bygg å drifte og vedlikeholde, fordi den økonomiske situasjonen i Gran kommune er svært krevende.

Skal jobbe for en så god overgang som mulig

– Vi ser at mange, både elever, foreldre og ansatte er urolige og bekymret for overgangen til ny struktur. At det er viktig med smidighet og fleksibilitet fra kommunens side i dette arbeidet, er noe vi ser at rådmannen har pekt på i sin utredning. Dette mener jeg vil være helt avgjørende for å lykkes og få til en så god overgang som mulig. Derfor er dette løftet spesielt fram i kommunestyrets vedtak. Vi skal unngå å splitte klasser, så langt det er mulig. Vi skal jobbe for at søsken kan gå på samme skole. Vi skal jobbe for å trygge skoleveger knyttet til skolene som skal bestå, sier ordføreren.

Til uka er det avtalt møter med både de ansatte og FAU-ene ved barneskolene. Da vil skolekontoret si mer om den videre prosessen, mens ansatte og foreldre kan komme med innspill og stille spørsmål.

Ordfører Gunn Elisabeth Alm Thoresen, mai 2024

Fritt skolevalg opprettholdes etter nye kretsgrenser er vedtatt

– Vi vet at fritt skolevalg er et tilbud innbyggerne i Gran setter pris på. Derfor skal vi opprettholde denne muligheten etter at nye kretsgrenser er vedtatt til høsten, forklarer ordføreren.

Hun legger til at kommunen også skal legge til rette for at alle elever fra Grymyr og Sanne krets som ønsker det, skal kunne gå på Gran ungdomsskole i framtida.

Les kommunestyrets vedtak her:

Skole: 

 1. Kommunestyret vedtar Hovedkonsept 1, 4 av 7 barneskoler beholdes. Grymyr, Sanne og Moen skoler legges ned. 
 2. Kommunestyret vedtar å innstille muligheten for fritt skolevalg inntil ny forskrift om kretsgrenser er vedtatt høsten 2024. 
 3. Kommunestyret vedtar at rådmannen kommer tilbake med sak angående etterbruk av skolebygg.
 4. Kommunestyret ønsker ikke at kommunale skolebygg brukes til private skoleformål, og ber rådmannen igangsette et arbeid med omregulering av eventuelt nedlagte skoler/tomter. 
 5. Kommunestyret forutsetter at det legges stor vekt på å få til fleksible overgangsordninger ved gjennomføring av avvikling av skoler. Hensyn som å unngå å splitte eksisterende klasser så langt som mulig, at søsken kan gå på samme skole og trygging av skoleveg ved gjenværende skoler skal tillegges stor vekt. Det må tas høyde for at tiltak for å sikre en best mulig overgang for berørte elever vil kreve noe ressurser i første del av kommende økonomiplanperiode. 
 6. Det skal legges til rette for at alle elever fra Grymyr og Sanne krets som ønsker det skal kunne gå på Gran ungdomsskole i framtid. Fritt skolevalg opprettholdes i barne- og ungdomsskoletrinnene i Gran kommune etter at nye kretsgrenser er vedtatt. 

Barnehage:

 1. Kommunestyret vedtar å legge ned Gran natur- og familiebarnehage avdeling Vesleskogen. Friluftstilbudet flyttes til Bjørklund barnehage.
 2. Kommunestyret vedtar å samordne ledelsen i Bjoneroa barnehage og Bjoneroa skole. Rådmannen utreder muligheten for samlokalisering. 
 3. Kommunestyret vedtar å videreføre barnehagedriften ved Grymyr oppvekstsenter selv om skolen legges ned.

 

Du kan se opptak fra møtet på nett via KommuneTV: https://gran.kommunetv.no/archive/381