– Vi ser fram til å samarbeide med T-2 Prosjekt AS. Med dem på laget vil vi få tilgang til viktig kompetanse for å få den beste løsningen for vårt nye helse- og omsorgssenter. Vi skal bygge et funksjonelt og kostnadseffektivt bygg, med tanke på tjenesteyting, drift og vedlikehold, sier prosjekteier og kommunalsjef for helse og omsorg i Gran kommune, Haakon S. Brænden.

T-2 Prosjekt AS er et selskap innen prosjektadministrative tjenester. Selskapet har omtrent 20 rådgivere innen alle fagkategorier - arkitektur, bygg, VVS, elektro og økonomi.

Om konkurransen

I forbindelse med overgang fra skisseprosjekt til forprosjekt for Sagatangen lokalmedisinske senter lyste Gran kommune ut konkurranse om prosjekt-ledelse tidligere i år. Sju firmaer leverte inn tilbud og til slutt falt valget på 
T-2 Prosjekt AS. Kommunestyret vedtok i februar i år at forprosjektet skal gjennomføres som samspill sammen med en totalentreprenør.

Her er noen av kravene i konkurransen:

 • Leverandøren skal tilby personer til alle aktuelle roller til prosjektledelse i et samspillprosjekt.
 • Leverandøren skal vise til referanser fra gjennomførte vellykkede samspillprosjekter med gode organisasjoner ved gjennomført samspillsfase.
 • Felles forståelse og forventninger av samspillsfasen er viktig for et vellykket samspillsprosjekt. Leverandøren skal redegjøre for hvordan denne prosessen er gjennomført i tidligere gjennomførte samspillprosjekter.
 • Leverandøren skal dokumentere gjennomførte vellykkede helsehus-prosjekter og erfaring fra vellykkede prosjekter i massivtre, med kunnskap om potensialet i massivtre for å få et godt inneklima.

Høy uttelling på alle vurderingspunkter

T-2 ble vurdert til å ha høyest poengsum basert på pris, oppdragsforståelse, kompetanse og referanseprosjekter.

– T-2 Prosjekt AS hadde høy uttelling på alle vurderingspunkter i konkurransen. Dette gjelder både tilbudte roller og tilpasning i prosjektet, tydeliggjøring av roller i organisasjonskart, anbefalt gjennomføring og tilbudt kompetanse. De har vist til gode og relevante referanseprosjekter, opplyser kommunalsjef Brænden.

– Dette er et stort prosjekt for en forholdsvis liten kommune. For oss i T-2 er det viktig at dette blir stående som et bygg innbyggerne kjenner en glede og stolthet over når det er ferdig, sier prosjektleder i T-2 Prosjekt AS, Markus Reitevold.

Forprosjektet har oppstart 7. august. I en forprosjektfase skal flere detaljer i prosjektet på plass.

Fakta om prosjektet

 • Gran kommune har gjennomført et skisseprosjekt for et lokalmedisinsk senter på Sagatangen, nord i Gran sentrum.
 • Prosjektet planlegges med 96 sykehjemsplasser, 16 omsorgsboliger, lokaler for desentraliserte spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet, produksjonskjøkken og dagaktivitetssenter.
 • Kostnadseffektivitet i bygg og drift skal være førende for arbeidet.
 • Prosjektet tar utgangspunkt i et brutto investeringsbudsjett på 950 millioner kroner. Dette er planlagt fordelt slik:
  • sykehjem: 708 millioner kroner
  • omsorgsboliger: 107 millioner kroner
  • utendørs: 69 millioner kroner
  • Sykehuset Innlandet: 66 millioner kroner
 • Investeringen er planlagt finansiert med tilskudd fra Husbanken på 246 millioner kroner, 176,5 millioner kroner i merverdiavgift-kompensasjon for byggekostnader og 527,5 millioner kroner med låneopptak.
 • Sykehuset Innlandet skal inngå husleieavtale på bruk av sine lokaler og sin andel av fellesarealer.
 • Skisseprosjektet skal være utgangspunkt for forprosjektet, med sin bygningsmessige utforming. Arkitektfirmaet Stein Halvorsen Arkitekter AS skal benyttes videre i prosjektet.
 • Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise. En samspillsentreprise er en samarbeidsform i bygge- eller anleggsprosjekter. Den kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet.