Hopp til hovedinnholdet på siden

Bevillinger

Når du skal etablere et serveringssted og servere alkohol er det viktig å forholde seg til lover og regler på området. Det samme gjelder når du skal selge alkohol i en butikk. Ulike bevillinger kreves for at du skal drive i samsvar med reglementet.

For å kunne søke om salgs- og skjenkebevilling av alkohol  og serveringsbevilling i Gran kommune, må du gjennomføre en kunnskapsprøve. En slik kunnskapsprøve kan gjennomføres på Gran rådhus, etter timebestilling.

Kunnskapsprøven i alkoholloven

Styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven som avlegges hos kommunen.

Hvilken kunnskapsprøve du må bestå, avhenger av om du skal selge alkohol i butikk eller på et serveringssted.

Du melder deg opp til kunnskapsprøven via skjema på denne siden. 

Skjenke- og serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling.

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold.

Slike endringer skal du melde fra om til bevillingsmyndigheten (kommunen). Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig, senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Slik søker du

Søknad fylles ut elektronisk - benytt skjema søknad om skjenkebevilling eller serveringsbevilling. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Dokumentasjon til søknad:

 • plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når vi har mottatt søknaden, innhenter vi uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis du får avslag på søknaden. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet bestå etablererprøven, som gjennomføres i kommunen. Etablererprøven skal sikre at ansvarlig person har den nødvendige kunnskapen om økonomisk styring og lovgivning som er av betydning for driften.

Du melder deg opp til etablererprøven via skjema på denne siden. 

Skjenkebevilling - ambulerende/for en enkelt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med lukket selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot betaling krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten betaling. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, i tråd med alkoholloven § 8–9.

 • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i lukket selskap. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
 • Bevilling for én enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til lukket selskap.

Hva er lukket selskap?

Med lukket selskap menes det at det er dannet en lukket krets av personer (skal være dannet før skjenkingen starter), som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Det kan for eksempel være bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende. Selskapet må ikke være åpent for utenforstående. Deltakerne må ha en tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det holder ikke at man før skjenkingen starter, skriver seg på en liste eller kjøper billetter. 

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk

Slik søker du

Søknad fylles ut elektronisk. Bruk skjema "søknad om ambulerende skjenkebevilling" eller "søknad om bevilling for en enkelt anledning".

Salgsbevilling for alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk, må søke kommunen om salgsbevilling. Dette gjelder drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol (øl og rusbrus). 

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling. Det er kun AS Vinmonopolet som får lov til å selge øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent alkohol, vin og brennevin. 

Vilkår
Kommunen har fastsatte retningslinjer for salg av alkoholholdig drikk. Her er det bestemt at:

 • Salg og utlevering av alkoholholdig drikke kan skje i tidsrommet 08.00–20.00 på hverdager og i tidsrommet 08.00–18.00 på lørdager.
 • Dagen før høytids- og helligdager skal salget opphøre klokka 18.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfart.
 • Salg og utlevering av alkoholholdig drikke skal ikke skje på søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai.
 • Salg av alkoholholdig drikke kan tillates påske- pinse- og nyttårsaften, og valgdagen.

Slik søker du om salgsbevilling
Søknadskjema fylles ut elektronisk. Bruk skjema "Salgsbevilling".

Lisa Tolpinrud

konsulent, Kultur og samfunn
40 90 93 93
lisa.tolpinrud@gran.kommune.no


Endre rekkefølge på kontaktpersoner