Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt

Gran kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen og innkreves uavhengig av eiernes inntekter og formue.

Kommunen velger selv hva skatten skal brukes til, og den styrker derfor kommunens tjenestetilbud på mange ulike områder. I Gran kommune har vi eiendomsskatt i hele kommunen.

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt?

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hver år, i forbindelse med budsjettbehandlingen. Her vedtar kommunestyret neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og om kommunen skal ha bunnfradrag.

I 2023 er skattesatsen 3,5 promille. Godkjente boenheter får et bunnfradrag på 50 000 kroner. Det kontorjusteres opp ti prosent av det opprinngelige takstgrunnlaget i 2023.

Nye takster er vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt.

 

 

Lavere eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer

Fra og med 1. januar 2020 er gunnlaget for eiendomsskatt senket med 30 prosent for bolig- og fritidseiendommer. Dette er i tråd med eiendomsskatteloven § 8A-2 (lovdata.no).

Dette gjelder også landbrukseiendommer og landbrukseiendommer med konsesjon.

Fritak fra eiendomsskatt

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt hvis de faller inn under bestemmelsene i eiendomsskattelovens §5 eller §7 (lovdata.no). Det innebærer:

  • eiendommer eid av institusjoner, lag og foreninger og som brukes til allmennyttig formål
  • historiske bygg som er vernet eller fredet av offentlig myndighet

Bakgrunnsinformasjon

Gran kommune innførte eiendomsskatt i 2005. I 2008 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatteloven sier at alle nye bygg eller endringer av eksisterende bygg skal undersøkes og takseres. Endring av bygg kan blant annet handle om:

  • justert bruksareal
  • endret type bygg
  • tilbygg/garasje eller lignende
  • revet bygg 

Når eiendomsskatten vurderes, henter vi faktagrunnlag fra kommunens eiendomsregister (matrikkelen). Disse opplysningene, sammen med gjeldende takst danner grunnlaget for eiendomsskatten.

Du kan klage

Du kan klage på eiendomsskatten. Klagen må du sende inn skriftlig, enten som e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller per post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN.

I klagen må du informere om eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer, og beskrive hva du mener er feil. Du kan ikke klage på kommunestyrets vedtak om å skrive ut eller videreføre eiendomsskatt, promillesats, bunnfradrag eller hvilket utskrivningsalternativ i eiendomsskatteloven som benyttes.

Du må sende inn klagen innen seks uker etter vi har gjort eiendomsskattelisten kjent, innen 1. april 2023. Du skal betale eiendomsskatten til forfall, selv om du har sendt inn en klage.

 

Thomas Petersen