Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om prosjektet

Gran kommune skal bygge sykehjem, omsorgsboliger og lokalmedisinsk senter på Sagatangen i Gran sentrum. På denne siden kan du følge med på framdriften og den politiske prosessen i prosjektet.

Et lokalmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner og spesialisthelsetjenesten samlokaliserer tjenester. Dette kan være helsetjenester du trenger før, i stedet for eller etter sykehusbehandling.

Det lokalmedisinske senteret vil ha Lunner og Gran som dekningsområde, for tjenestene fra Sykehuset Innlandet og de interkommunale tjenestene.

Dette planlegger vi:

I det nye helsebygget planlegger vi å ha følgende kommunale funksjoner:

 • 96 sykehjemsplasser
 • 16 omsorgsboliger
 • intermediæravdeling (IMA, forsterket sykehjem) med kommunal akutt døgnenhet-funksjon (skal drives som interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran)
 • sykehjemsleger
 • dagaktivitetssenter
 • produksjonskjøkken med kantine/kafe
 • morsrom

I tillegg planlegger vi i bygget funksjoner fra Sykehuset Innlandet:

 • dialyse
 • gynekologisk poliklinikk
 • onkologi og dagbehandling
 • røntgenlab
 • kardiologi
 • øre, nese og hals
 • ortopedi
 • revmatologi
 • ultralyd

Politiske vedtak og milepæler

April 2024: Beslutte overgang til forprosjektfase, som utføres i samspill med totalentreprenør

Kommunestyrets vedtak i sak 35/24:

 1. Kommunestyret vedtar å videreføre skisseprosjektet til et forprosjekt, som gjennomføres som samspill sammen med totalentreprenør. Det legges til grunn at Stein Halvorsen Arkitekter AS beholdes som rådgivere i samspillfasen og tiltransporteres til entreprenør ved kontrahering av utførende entreprenør.
 2. Forprosjektet skal planlegge for å bygge 96 sykehjemsplasser og 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger på Sagatangen. I tillegg kommer lokaler til Sykehuset Innlandets lokalmedisinske senter, sykehjemslege,
  produksjonskjøkken og dagaktivitetssenter.
 3. Rådmannen bes følge opp samarbeidsavtalen av 15.11.2017 med Lunner kommune og Sykehuset Innlandet.
 4. Rådmannen bes følge opp Sykehuset Innlandets intensjonserklæring som gjelder leie av lokaler på Sagatangen av 6.1.2022.
 5. Kommunestyret forutsetter at SI betaler leie som dekker de faktiske kostnadene for arealer og andel felleskostnader.
 6. Prosjektet skal styres innenfor en kostnadsramme på 920 millioner kroner inkl. mva. (februar 2023-kroneverdi).
 7. Rådmannen bes legge fram ny sak til kommunestyret når samspillsfasen er gjennomført med eventuell anbefaling om å beslutte overgang til neste prosjektfase.
 8. Rådmannen bes om å utarbeide en oversikt over kommunens totale netto kostnader til renter, avdrag og drift av Sagatangen LMS i første hele driftsår etter ferdigstillelse. Det bes om at kalkylen kan presenteres i forbindelse med kommunestyrets budsjettkonferanse 13.06.24.

Januar 2024: Valg av gjennomføringsmodell

Kommunestyrets vedtak i sak 5/24:

Det vedtas å gjennomføre prosjektet som en samspillsentreprise etter godkjent skisseprosjekt. Det settes snarest i gang arbeider for å forberede denne gjennomføringsmodellen.

November 2023: Nytt navn og omsorgsboliger inn i prosjektet igjen

Kommunestyrets vedtak i sak 144/23:

 1. Revidert skisseprosjekt endrer navn til 756 Sagatangen lokalmedisinske senter, forkortet SLMS. 
 2. Skisseprosjektet videreføres, men uten krav til «fysisk H» som bygningsform. Arealeffektivitet, driftseffektivitet, bokvalitet og tomtas kvaliteter vektlegges i utformingen.
 3. Det arbeides videre med utgangspunkt i skisseprosjekt 749 Sagatangen helse- og omsorgssenter og ev. kostnadsbesparende løsninger man har kommet fram til i det pågående skisseprosjektet 756 Hadeland lokalmedisinske senter.  
 4. Videre arbeid med prosjekt 756 skal ta utgangspunkt i at planene skal legge til rette for godkjenning og tilskudd fra Husbanken.  
 5. Omsorgsboliger skal inngå som en del av skisseprosjektet. Det skal prosjekteres for 96 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger, samt lokaler for Sykehuset Innlandets lokalmedisinske senter. Kravet til fleksibilitet opprettholdes slik at antall plasser kan kvalitetssikres på nytt og eventuelt justeres før overgang til forprosjekt.  
 6. Produksjonskjøkken og dagaktivitetssenter skal inkluderes i romprogrammet. 
 7. Kostnadseffektivitet i bygg og drift skal være førende for arbeidet. 
 8. Prosjektering skal ta utgangspunkt i et brutto investeringsbudsjett på 900 millioner kroner.  
 9. Varaordfører skal ikke lenger være ansvarlig for dialog med Rådmannen ved oppfølging av vedtaket.  
 10. Revidert skisseprosjekt presenteres i kommunestyremøtet 14. mars uten utsendelse av saksdokumenter i forkant. Revidert skisseprosjekt kommer til realitetsbehandling i formannskapsmøtet 11. april og kommunestyremøtet 25. april.  
 11. Prosjektet vurderer om det er mulig å øke antallet sykehjemsplasser innenfor samme låneramme. 

August 2023: Rom- og funksjonsprogram

Kommunestyrets vedtak i sak 197/23:

Kommunestyret vedtar et rom- og funksjonsprogram som inkluderer et aktivitetssenter for eldre og hjemmeboende personer med demens. Arealer til barrierevaskeri og fastlegekontorer tas ut av programmet.

Skisseprosjektet skal levere en arealplan med brutto areal på inntil 13 000 m2 og sikre at det nye helsebygget er optimalt utformet for å imøtekomme pasienters behov, helsepersonells arbeidsflyt og de tekniske kravene som er nødvendige for medisinsk behandling, pleie og omsorg.

Prosessen videre og skisseprosjektet skal basere seg på kommunestyrets vedtak i sakene 80/23 og 93/23. Fram til alle anskaffelsesavtaler er signert gis rådmannen fullmakt til direktekjøp på inntil kr 100 000, for å sikre framdrift i prosjektet frem til styringsgruppemøtene 28.09. og 2.10.

Morsrom skal være med i prosjektet.

August 2023: Valg av arkitekt og rådgivergruppe til å gjennomføre skisseprosjekt

Kommunestyrets vedtak i sak 106/23:

Gjennomført evaluering av tilbud fremlagt den 31.8.23 legges til grunn for etterfølgende valg av leverandør i henhold til anskaffelsesforskriften § 25-1 (1).

Juni 2023: Oppstart av nytt skisseprosjekt

Kommunestyrets vedtak i sak 93/23:

1. Det iverksettes åpen kontrahering av ny leverandør for arkitektfaglig bistand, som lyses ut 1.7. med frist til 15.08.23.

1.1 Oppdrag: Skisseprosjekt med brukermedvirkningsprosess, tilpasning av rom- og funksjonsprogram, arealeffektiv form og betydelig reduksjon av kostnader. Målsetting om fullføring av skisseprosjekt innen oktober 2023. Mulig opsjon på forprosjekt.

1.2 Kriterier: Kompetanse, herunder relevante referanseprosjekt for kostnadsreduksjon/arealeffektivitet, kapasitet for framdrift og pris.

1.3 Skisseprosjektet tar utgangspunkt i KST-vedtak 80/23, punktene 1-5 som bygger på vedtak 84/21: H-modell for fysisk byggutforming og 111/20: arealeffektiv Ullerud-modell for utforming av avdelinger. Angitt skisse er et utgangspunkt for videre bearbeiding: bit.ly/45p6wWO. 

Tilbudsaksept gjøres etter tilbudsbehandling i styringsgruppe og formannskap 31.08.23.   

Gjeldende avtale med Stein Halvorsen Arkitekter AS avsluttes 30.06.23., slik at de eventuelt kan delta i ny tilbudsrunde.   

 

2. Ansvar for dialog med rådmannen om gjennomføring av vedtak i KST 80/23, FSK 56/23 og KST 93/23 ivaretas av varaordfører.   

3. I henhold til avtale om kjøp av sykehjemsplasser åpnes det for at Lunner kommune på forespørsel kan øke kjøp av sykehjemsplasser fra 1 til 3 fra 1.9.23, med mulighet for ytterligere utvidelser i nytt sykehjem med lokalmedisinsk senter.   

4. Det settes opp et ekstraordinært kommunestyremøte 31.08.23. for å følge opp saken.  

Mai 2023: Beslutte overgang til forprosjektfasen

Kommunestyrets vedtak i sak 80/23:

 1. Skisseprosjektfasen fullføres før kommunestyret tar stilling til overgang til forprosjekt.
 2. Ettersom ekstern kvalitetssikring (KS1) ikke er gjennomført som vedtatt, hentes erfaring fra Drammen kommune sin KS1, som resulterte i halvert beregnet byggekostnad for sykehjem, basert på arealeffektiv form (T, X eller H-form) og et mer skjerpet krav til innhold.
 3. Det gjennomføres en ny kostnadsberegning av fysisk H-modell som fremgår av følgende lenke: bit.ly/45p6wWO (jfr. vedtak 84/21 og 111/20), der romprogrammet er redusert. Prosjektet skal ha 112 sykehjemsplasser og areal for et lokalmedisinsk senter og ta utgangspunkt i rådmannens kuttliste (tabell 8) og ytterligere arealeffektive løsninger. Prosjektet beregnes uten bygging av omsorgsboliger, med hensikt å videreføre kjøp av private omsorgsplasser. Oppdatert beregning for en mer arealeffektiv H-modell legges fram til formannskapet i august 2023.
 4. Usikkerhetsanalyse og ekstern kvalitetssikring (KS1) gjennomføres og styringsdokument for forprosjektfasen utarbeides. Dette gjøres før saken kommer tilbake til kommunestyret for beslutning om overgang til forprosjektfasen i oktober 2023.
 5. Siktemålet er å vesentlig redusere foreliggende prosjektkostnad for å komme ned mot vedtatt kostnadsramme MNOK 746 (låneramme MNOK 369).
 6. Framskrevet behov for heldøgns omsorg viser at Gran kommune vil ha behov for mellom 195 og 246 omsorgsplasser i 2040.
 7. Eksisterende 24 heldøgnsbemannede langtidsplasser for personer med demens på Markatun III videreføres. Dette vil kreve nødvendige investeringer slik at Markatun III kan fortsette som selvstendig enhet. Miljøvennlig og bærekraftig gjenbruk av eksisterende bygningsmasse skal vurderes.
 8. 16 kommunale utleieleiligheter i Markadompa omgjøres til heldøgnsbemannede omsorgsboliger.
 9. Det startes et prosjekt for innføring av velferdsteknologi til bruk i hjemmetjenesten, i sjukehjem og i omsorgsboliger.
 10. Formannskapet ivaretar rollen som politisk styringsgruppe.
 11. Forprosjektet skal legge til grunn at det skal inngås en totalentreprisekontrakt, og at avtaleformularet og kontraktsvilkårene i NS 8407 brukes som juridisk standard.
 12.  Rådmannen bes benytte mulighetene i plan- og bygningsloven og kommunens reguleringsmyndighet for å inngå et langvarig forpliktende samarbeid med private kommersielle og ideelle virksomheter om å bygge ut private boliger med livsløpsstandard og kommunalt disponerte boliger uten bemanning, for privat eie eller leie.

Mars 2022: Oppstart av nytt skisseprosjekt

Kommunestyrets vedtak i sak 13/22:

 1. Kommunestyret vedtar å videreføre prosjektet med oppstart av skisseprosjekt for nytt helse og omsorgssenter på Sagatangen innenfor vedtatt budsjett. Utførelse av prosjektet forutsetter at prosjektet får investeringstilskudd fra Husbanken.
 2. Til grunn for prosjektet legges rom og funksjonsprogram inkludert arealer for Hadeland lokalmedisinske senter og DPS/BUP (HLMS) som redegjort for i saken.
 3. Lokaler for Hjelpemiddellager og barrierevaskeri, vurderes integrert, men vil kunne bli tatt ut av prosjektet igjen i løpet av skisse/forprosjekt fasen.

Januar 2022: Intensjonserklæring om leie av lokaler på Sagatangen fra Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet la 6. januar 2023 fram en intensjonserklæring om å leie arealer i nytt helsebygg på Sagatangen i Gran, til lokalmedisinsk senter / spesialist-poliklinikker.

Du kan lese intensjonserklæringen her (PDF).

Juni 2021: Status for oppstart av ny prosjektering

Kommunestyrets vedtak i sak 84/21:

 1. Kommunestyret vedtar å videreføre prosjektet med ytterligere forberedelse av skisseprosjekt for nytt helse og omsorgssenter på Sagatangen. Antall plasser og fordeling mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger baseres på revidert helse og omsorgsstrategi. Utførelse av prosjektet forutsetter at prosjektet får investeringstilskudd fra Husbanken. Bygget sikres utvidelsesmuligheter for en etasje og/eller tilbygg.
 2. Kommunestyret vedtar at tidligere mulighetsstudie legges til grunn for prosjektet for å få areal- og bemanningseffektiv Ullerud-modell eller tilsvarende. Gjennomført mulighetsstudie legges til grunn, men det prioriteres å jobbe videre med en åpen H-modell.
 3. Kommunestyret vedtar at gjeldende klima og energiplan 2018-2021, pkt. 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 og 1.12 følges for prosjektet. Det prosjekteres for å kunne utnytte potensialet i massivtre.
 4. Kommunestyret legger til grunn Hovedfremdriftsplan for utførelse som generalentreprise. Prosjektet gjennomføres til og med et detaljprosjekt for å best ivareta tekniske og økonomiske forhold i prosjektet før det gjennomføres som generalentreprise eller alternativt totalentreprise. Valg av entreprise gjøres etter utført detaljprosjekt

Juni 2021: Vedtok å bygge 88 sjukehjemsplasser og 32 mindre omsorgsboliger

Kommunestyret hadde prosjekt 749- Helse- og omsorgssenter på Sagatangen til behandling i sitt møte 22. juni 2021.

Kommunestyrets vedtak i sak 83/21:

 1. Kommunestyret vedtar bygging av 88 sjukehjemsplasser og 32 mindre omsorgsboliger på Sagatangen. Av 32 omsorgsboliger tilrettelegges 8 av omsorgsboligene til også å kunne benyttes til sjukehjemsplasser. Det åpnes for å utvide med en sjukehjemsavdeling når det er avklart om Lunner kommune ønsker å utvide sin deltakelse eller Sykehuset Innlandet ønsker å leie plasser.
 2. Kommunestyret endrer planene for videre utbygging av heldøgnsomsorgsplasser. Marka Helse og omsorgssenter endrer forventet utbyggingen i 2025 fra boliger med heldøgnsomsorg til sykehjemsrom med bakgrunn i anbefalingene om muligheten for låste dører til personer med kognitiv svikt. Utbyggingen utsettes til 2030 og det udekte behovet for heldøgnsomsorg dekkes ved fortsatt kjøp av plasser hos private leverandører.
 3. Kommunestyret ber Rådmannen komme tilbake med en bemanningsplan med økonomiske konsekvenser av de endringene som gjøres i Nytt helse og omsorgssenter på Sagatangen og på Marka helse og omsorgssenter.

Februar 2021: Behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger oppdateres

Kommunestyret ble orientert av rådmannen om administrasjonens oppfølging av vedtaket i desember, før de hadde saken til behandling.

Kommunestyrets vedtak i sak 5/21:

 1. Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i forhold til nivå for Norge og Norden i 2025 - 2040.

 2. Økonomisk potensiale i fellesløsninger, bedre arealeffektivitet og færre byggetrinn på sikt utnyttes. Tjenester uten egnede lokaler, som naturlig kan sees i sammenheng, vurderes integrert.
 3. Det tas sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) ferdigstilt til årsskiftet 2024/2025 og ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av bemannede omsorgsboliger.
 4. I samarbeide med Sykehuset Innlandet startes planlegging for et utviklet tilbud av lokale spesialisthelsetjenester, med mål om realisering av Hadeland lokalmedisinske senter på Sagatangen i 2024/25.
 5. Lunner kommune inviteres til å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak sak 46/20 (samarbeid som tjenester), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13-3 (Helsesamarbeid).
 6. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for strategi og bygg for helse- og omsorg.

Her kan du lese dokumentene i saken.

Desember 2020: Prosjektet sendes tilbake for videre utredning

Kommunestyret hadde prosjektet til behandling 17. desember:

Kommunestyrets vedtak i sak 111/20:

Prosjekt 690 Helse og omsorgssenter på Sagatangen videreutvikles med sikte på å kunne realisere samtidig utbygging av et lokalmedisinsk senter i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune til 2024/25.

Prosjektet videreføres med tilsvarende antall boenheter, i sykehjemsplasser, etter areal- og bemanningseffektiv Ullerud-modell eller tilsvarende.

Frigjort økonomisk handlingsrom benyttes til videre utvikling ved Marka helse og omsorgssenter og til vedlikehold av skoler og kommunale bygg, samt å unngå økt eiendomsskatt til makssats for å ta høyde for framtidige renteendringer.

Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes med bemannede omsorgsboliger, med mål om at statstilskudd og husleie dekker investeringskostnader. Videreføring av tilsvarende dagens ordning med private tilbydere av heldøgns omsorg vil fortsatt være et viktig supplement.

Gran sykehjem Skjervum ivaretas for tilfredsstillende bo- og arbeidsforhold under byggeprosess, og framtidig bruk avklares i god tid før fraflytting.

Her kan du lese dokumentene i saken.

Mai 2019: Avtale om interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran

27. mai 2019 inngikk Lunner og Gran kommuner en avtale om at Lunner kjøper tre kommunale akutte døgnplasser (KAD) ved nytt sykehjem på Sagatangen i Gran.

Du kan lese samarbeidsavtalen her (PDF).

November 2017: Samarbeidsplattform mellom Sykehuset Innlandet, Lunner og Gran

15. november 2017 signerte Sykehuset Innlandet og Lunner og Gran kommuner en avtale om å etablere et lokalmedisinsk senter for Hadeland på tomta Sagatangen. Å etablere desentraliserte spesialisthelsetjenester samlokalisert med kommunale tjenester er i tråd med føringer i nasjonal helse- og sykehusplan.

Du kan lese samarbeidsplattformen mellom Sykehuset Innlandet, Lunner og Gran kommune her (PDF).