Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig

Gran kommune har to ulike typer kommunale boliger - omsorgsboliger og kommunale utleieboliger. Disse to boligtypene har ulike tildelingskriterier. Er du akutt bostedsløs må du ta kontakt med NAV Hadeland

Omsorgsbolig eller annen tilrettelagt bolig

Gran kommune har to typer boliger som tildeles til helse- og omsorgsformål: omsorgsboliger og annen tilrettelagt bolig. Helse og omsorg har tildelingsrett for de som kan bo i disse boligene.

  • Omsorgsboliger er særskilt tilrettelagte boliger som er bygget til helse og omsorgsformål med tilskuddsordning i Husbanken.
  • Annen tilrettelagt bolig er tilrettelagte boliger for helse og omsorgsformål som ikke har gjeldende vilkår etter tilskuddsordninger.

Målgruppe for omsorgsbolig eller annen tilrettelagt bolig

Personer med behov for omfattende helse- og omsorgstjenester og/eller en særskilt tilrettelagt bolig.

Tildeling av omsorgsbolig gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering der blant annet følgende kriterier inngår:

  • Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha folkeregistret adresse i Gran kommune siste to år forut for søknaden, med mindre særlige forhold tilsier annet.
  • Søker må være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet om alder i særskilte tilfeller.
  • Tilrettelegging av nåværende bolig, med bl.a. hjelpemidler, tekniske løsninger, velferdsteknologi og helsetjenester i hjemmet, skal være prøvd ut eller vurdert, og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig.
  • Søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt ved behandling av søknaden. Et boligbehov alene gir derfor ikke rett til tilrettelagt bolig, og ventes normalt dekt i ordinært boligmarked. Søkere som har omfattende behov og/eller bistand fra hjelpeapparatet kan tildeles tilrettelagt bolig så fremt boligen har betydning for et helhetlig tilbud, og når annen boligbistand ikke er aktuelt.
  • Tilrettelagt bolig kan tildeles dersom det er geografiske forhold som gjør det uhensiktsmessig for kommunen å gi tjenester der vedkommende bor.

Tjenestetilbudets innhold og omfang etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, følger av egne vedtak som fattes ved tildelingsenheten, helse og omsorg.

Kommunal utleiebolig

Gran kommune har også kommunale utleieboliger som ikke er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Eiendomsenheten i Gran kommune tildeler kommunale utleieboliger og forvalter alle Gran kommunes boliger.

Midlertidig bolig (nødsituasjon) - NAV

Er du akutt uten bolig, ta kontakt med NAV Hadeland for å få hjelp til å finne en midlertidig bolig.

Les mer om dette NAV sin nettsider

Saksbehandling kommunale boliger

Alle søknader om bolig skal vurderes ved tildelingsenheten.

  • Søknad om omsorgsbolig eller annen tilrettelagt bolig saksbehandles ved tildelingsenheten.
  • Søknad om kommunal utleiebolig oversendes eiendomsenheten og saksbehandles der.   

Anne Hilde Sørum

konsulent, eiendom
anne.hilde.sorum@gran.kommune.no
93 40 09 53