Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringsbevis

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det er viktig at du leser informasjonen på denne siden før du søker.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. Du behøver ikke følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Kriterier og veiledning for søknad om HC-kort, parkeringstillatelse for forflytningshemmede

For å søke trenger du disse dokumentene

For å søke HC-kort må du ha legeerklæring som dokumenterer at du har store vanskeligheter med å bevege deg. Du må dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted, arbeid eller medisinsk behandling.

Søknaden må inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • kopi av ID-kort om du søker som passasjer
 • bilde i passfotostørrelse

Dette gjelder både for deg som søker første gang, og deg har søkt før. Har du HC-kort og skal søke må nytt må du sende inn ny søknad i god tid – senest en til to måneder før utløpsdatoen på kortet ditt.

Slik søker du

I søknaden må du få fram opplysninger som viser at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Fyll ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov. Forsøk å svare på følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere og hvor ofte er du der? Få med stedsnavn, adresse, butikk og lignende opplysninger.
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvorfor er det utfordrende å parkere der og hva gjør at du ikke kan bruke de vanlige plassene?
 • Hvordan vil et HC-kort konkret hjelpe deg på disse stedene?
 • Hvor ofte er du til behandling, opptrening eller hos lege?

Hvis søknaden din er mangelfull, blir den avvist. 

Send søknad med vedlegg til postmottak@gran.kommune.no (merk med «Forebygging og utvikling»), eller i post til:

Gran kommune 
Postboks 41
2714 JAREN

Hvem prioriteres?

Vi prioriterer søkere med begrenset gang-evne og et reelt parkeringsbehov i forbindelse med bosted, og arbeid og behandling. Søkere med rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. 

Vi vurderer søknader på bakgrunn av medisinske opplysninger fra lege og opplysninger fra søker om steder hvor parkering oppleves problematisk. 

Følgende søkere blir ikke prioritert:

 • personer som kun har behov for parkeringslette enkelte ganger
 • personer som primært har behov knyttet til handling og sosiale aktiviteter
 • personer som i hovedsak kan bruke vanlige parkeringsplasser eller har andre alternative løsninger enn HC-kort

Handling, sosiale aktiviteter og utfordringer med bæring gir i seg selv ikke rett til HC-kort. Søkere som er passasjerer får sjelden HC-kort, fordi behovet kan ivaretas gjennom av- og påstigning nær inngang, og at sjåfør deretter parkerer bilen på ordinær plass. Der det er nødvendig kan passasjeren følges helt inn til bestemmelsesstedet før sjåføren går ut og flytter bilen. 

Forflytningshemmede passasjerer kan prioriteres hvis det gjelder søkere som vanskelig kan forlates uten tilsyn – selv for kortere tid. Dette kan for eksempel være personer som er sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en bestemt alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv. 

Kommunen vurderer behovet for HC-kort og behandler søknaden

Det er kommunens oppgave å vurdere behovet for parkeringslette. Søknadene vurderes av en gruppe som består av lege, ergoterapeut og fysioterapeut. Vi skal vurdere søknaden på en nøytral og rettferdig måte. 

Legeerklæringen utgjør det medisinske grunnlaget i vurderingen. Denne skal inneholde opplysninger om søkers medisinske situasjon, fysiske funksjon, hvor langt søker er i stand til å gå med og uten ganghjelpemidler. 

Når vi vurderer om søker har særlig behov for parkeringslettelse, ser vi på:

 • de konkrete steder søker må oppsøke
 • om de ordinære plassene ikke kan brukes av søker
 • hvor ofte søker har behov for parkeringslettelse
 • om problemet kan løses på en annen måte

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig og innen 6 uker.

Slik bruker du HC-kort

Når du parkerer må du legge HC-kortet godt synlig i bilen, bak frontruten, for kontroll. 

HC-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre enn deg som eier kortet. Husk at kortet gjelder deg som person, ikke bilen. Det betyr at du må være med i bilen, hvis kortet skal brukes. 

Du må levere HC-kortet inn igjen til kommunen hvis du ikke lenger disponerer bil, eller hvis forholdene som lå til grunn for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn tillatelsen sammen med kortet. 

HC-kortet kan brukes 

 • i hele Norge (EØS-modell)
 • i andre land som tillater det
 • på offentlige parkeringsplasser reservert for forflytnigshemmede

Du kan parkere gratis med HC-kort, hvis det ikke er betalingsplikt og informert om dette på skilt eller annet oppslag i området. Noen bomselskap gir fritak om betaling i enkelte bompengeringer i Norge. Ta kontakt med bomselskapet for mer informasjon om dette.

Krav til søker

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig.

Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvis du mister parkeringsbeviset

Har du mistet parkeringskortet for bevegelseshemmede må dette meldes til politiet. Da vil du få en tapsmelding. Denne må du vise fram til innbyggersørvis på Gran rådhus for å få nytt parkeringskort. 

Hva koster det?

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er behovsprøvd og gratis.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Du må sende klagen til Gran kommune, ved tildelingsenheten, skriftlig innen tre uker fra du mottok vedtaket.
Du kan sende klagen til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN.

Vi i kommunen vil vurdere søknaden din på nytt. Hvis vedtaket endres, får du brev om dette.

Hvis vedtaket opprettholdes, sender vi klagen din videre til Statsforvalteren med kopi til deg.

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Torun Ekeløf

konstituert enhetsleder ergo- og fysioterapiavdelingen

tlf 41 50 37 62


Endre rekkefølge på kontaktpersoner