Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringsbevis

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. Du behøver ikke følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

For å søke trenger du disse dokumentene

  • ferdig utfylt søknadskjema
  • legeerklæring
  • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
  • kopi av ID-kort om du søker som passasjer
  • bilde i passfotostørrelse

Krav til søker

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig.

Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hva koster det?

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er behovsprøvd og gratis.

Behandling av søknad

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig og innen 6 uker.

Hvis du mister parkeringsbeviset

Har du mistet parkeringskortet for bevegelseshemmede må dette meldes til politiet. Da vil du få en tapsmelding. Denne må du vise fram til innbyggersørvis på Gran rådhus for å få nytt parkeringskort. 

Klage

Du kan klage på vedtaket. Du må sende klagen til Gran kommune, ved tildelingsenheten, skriftlig innen tre uker fra du mottok vedtaket.
Du kan sende klagen til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN.

Vi i kommunen vil vurdere søknaden din på nytt. Hvis vedtaket endres, får du brev om dette.

Hvis vedtaket opprettholdes, sender vi klagen din videre til Statsforvalteren med kopi til deg.

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Torun Ekeløf

konstituert enhetsleder ergo- og fysioterapiavdelingen

tlf 41 50 37 62