Hopp til hovedinnholdet på siden

Slik lager du reguleringsplan

Her finner du kommunens veiledning for deg som ønsker å fremme en privat reguleringsplan.

En reguleringsplan skal være i tråd med kommuneplanens arealdel. På nettsiden kommunekart.com finner du plankart og her finner du bestemmelser og retningslinjer (PDF). 

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan legge fram et forslag til reguleringsplan. Forslaget skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent (i tråd med plan- og bygningsloven § 12-3).

Er planene dine i strid med kommuneplanens arealdel?

Hvis du ønsker å fremme en plan som ikke samsvarer med kommuneplanens arealdel, kan du fremme et planinitiativ som kommunen må vurdere. 

Du må da fylle ut dette skjemaet (Word-fil) og sende inn til kommunen. Vi vil gi deg et svar i løpet av tre måneder. 

Vanligvis vil en reguleringsplan i strid med kommuneplanens arealdel kreve en konsekvensutredning. Dette betyr i praksis at saksbehandlingen vil ta lenger tid enn hvis planen samsvarer med kommuneplanens arealdel. Du kan lese mer om når det kreves en konsekvensutredning på regjeringens nettsider.

1. Før planarbeidet starter

 • Før planarbeidet settes i gang må du ha et oppstartsmøte med oss i kommunen. Dette går vi gjennom i oppstartsmøtet (PDF).

 • Oppstartsmøtet er gebyrbelagt, det betyr at du må betale for dette. 
   
 • Du kan bestille oppstartsmøte hos kommunens planavdeling. Planavdelingen vil vurdere om planarbeidet er i tråd med overordnede planer og gi tilbakemelding innen tre uker.
   
 • Minst to uker før møtet skal forslagsstiller/plankonsulent fylle ut dette dokumentet (Word-fil) og sende til postmottak@gran.kommune.no

 • Vi fører referat fra oppstartsmøtet.

2. Oppstart av planarbeid/planinitiativ

 • Utkast til oppstartsdokumenter oversendes planavdelingen for kvalitetssjekk når referat fra oppstartsmøte er mottatt.
 • Plankonsulent kunngjør oppstart av planarbeidet i avisen Hadeland, på egen nettside og eventuelt i sosiale medier. Plankonsulenten skal også sende oppstartsvarselet til Gran kommune, som legger det ut på kommunens nettside. SOSI-fil av planavgrensningen skal legges ved.

 • Kunngjøringen skal minimum inneholde kartskisse som viser avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av formålet. Her finner du annonsemal (PDF). PDF document ODT document

 • Krever planen konsekvensutredning, skal planprogram legges ut på høring samtidig. Utkast til planprogram skal sendes planavdelingen for kvalitetssjekk minst to uker før
  høring/varsel om oppstart. Her finner du kommunens mal for planprogram (PDF). PDF document ODT document

 • Fristen for merknader bør være minst fire uker. Ved konsekvensutredning skal fristen settes til minst seks uker.

 • Plankonsulent skal varsle oppstart av planarbeidet med eget brev til berørte offentlige parter, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt. Naboliste kan du bestille gjennom våre nettbutikker for kjøp av kart og eiendomsinformasjon .

  Aktuelle statlige og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og andre høringsinstanser finnes her (PDF). PDF document ODT document

 • Varslingsbrev skal redegjøre for forslaget og konsekvenser for omgivelsene.

 • Kart og illustrasjoner skal legges ved. Til statlige og regionale myndigheter skal det legges ved eget planskjema (Word-fil). 

3. Utarbeide planforslag

Et planforslag skal inneholde reguleringsbestemmelser, plankart, planbeskrivelse med en eventuell konsekvensutredning, samt nødvendige analyser, utredninger og illustrasjoner. 

Planmaterialet skal være utformet i henhold til Kommunal,- og moderniseringsdepartementets veiledere, kart- og planforskriften, samt kommunens maler (se under: Dokumentasjon som kreves). 

Hvis planarbeidet krever konsekvensutredning, skal Planutvalget vedta planprogrammet etter høringen. Faktura sendes forslagsstiller når planprogrammet fremmes for vedtak.

Plankonsulent skal utarbeide planforslag etter Nasjonal Produktspesifikasjon for digitale planer (regjeringen.no) og kommunens egne maler (se under: Dokumentasjon som kreves). 

Hvis planforslaget inneholder uavklarte forhold innenfor fagområdet til offentlige fagmyndigheter, kan kommunen ta forslaget opp i regionalt planforum (innlandetfylke.no) før planforslaget ferdigstilles.

Alle dokumenter skal sendes inn i filformat PDF, men plankart skal også sendes i filformat SOSI. Gran kommune ønsker også Word-versjoner av alle tekstdokumenter, blant annet reguleringsbestemmelser.


Dokumentasjon som kreves

4. Offentlig ettersyn og høring

Komplett planforslag legges frem for Planutvalget som bestemmer om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.

Når kommunen har mottatt et komplett forslag, er saksbehandlingsfristen tolv uker. Kommunen gjennomgår saken og plankonsulent blir informert om videre fremdrift. Om planforslaget ikke er komplett vil planavdelingen gi tilbakemelding om hvilke endringer som må gjøres. Forslagsstiller kan avtale arbeidsmøte mot gebyr.

Hvis planavdelingen må omarbeide planforslaget kreves gebyr for den tiden som er brukt til arbeidet.

 • Faktura sendes forslagsstiller før plansaken tas opp til politisk behandling første gang.
 • Kommunen kunngjør vedtak om offentlig ettersyn og høring i avisen Hadeland, på kommunens nettside og eventuelt i sosiale medier.

 • Berørte parter og myndigheter vil bli varslet.

Merknader og uttalelser sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren, innen seks uker.

5. Planvedtak

 • Etter at høringsfristen er utløpt, sender kommunen innkomne merknader og uttalelser til plankonsulent for vurdering og kommentar.

 • Plankonsulent innarbeider merknader og uttalelser med kommentarer i planforslaget og sender revidert planforslag til kommunen.

 • Planforslaget legges fram for Planutvalget for behandling.

 • Kommunestyret fatter endelig planvedtak.

 • Kommunen kunngjør vedtaket i avisen Hadeland, på kommunens nettside og eventuelt i sosiale medier.

 • Kommunen informerer plankonsulent, forslagsstiller og berørte parter om vedtaket.

6. Klage

Du har mulighet til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

Du sender klagen til postmottak@gran.kommune.no, eller til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren

Anne Borgedahl

enhetsleder plan, bygg og oppmåling
anne.borgedahl@gran.kommune.no
41 02 73 07