Hopp til hovedinnholdet på siden

Søk tilskudd, stipend og spillemidler

Allmenn kultur - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd.

Ordinært driftstilskudd er delt opp i administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp pr. medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, alderssammensetning, økonomi mv.

Slik søker du

Lag/foreninger i både Gran kommune og Lunner kommune bruker samme søknadsskjema.

Søknadsfrist 1. mars hvert år. Søknaden sendes postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du under "Skjema" på denne siden.

Arrangementsstøtte

Hvem kan søke?

Alle lag/foreninger kan søke om støtte til arrangementsrettede enkelttiltak eller spesielle prosjekter.

Vanlig støtteform er direkte økonomisk tilskudd, annonsetilskudd, husleietilskudd eller lignende. Det framgår av vedtaket hva som kreves for å få utbetalt tilskuddet i hvert enkelt tilfelle.

Vilkår/betingelser
Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Om søknaden

Støtteformen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist og det kan dermed søkes hele året. Send en søknad til postmottak@gran.kommune.no før arrangementet finner sted. Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket, budsjettrammer (utgifter/inntekter) m.v.

Kulturarenaer - kommunalt tilskudd til bygging og rehabilitering

Hva kan man få tilskudd til?

Det kan søkes om kommunal finansieringsandel til nybygg og/eller rehabilitering av kulturarenaer. 

Tilskuddssatser for kulturarenaer 

Kommunestyret vurderer og innarbeider hvert prosjekt/anlegg i budsjettet via det årlige budsjettvedtak.  

Samlet kommunal andel vil maksimalt kunne være lik godkjent andel som tildeles over ordningen med tilskudd til lokale kulturarenaer. Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av de totale godkjente prosjektkostnadene. For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddssatsen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift.

Saksbehandling

Søknader for kulturarenaer skal vurderes og prioriteres av sang og musikkrådet.  

Det må søkes om tilskudd senest året før planlagt realisering, i henhold til gjeldende søknadsfrist og i overensstemmelse med kommunal budsjettprosess. Prosjektene søkes innarbeidet enkeltvis i budsjett- og økonomiplan for påfølgende budsjettperiode. 

Søknadsfrist

1. juni hvert år. Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Kriterier

Anleggene prioriteres etter følgende prinsipper:

 1.  Anlegg som har mottatt deltilsagn og som venter på sluttilsagn, eventuelt nytt deltilsagn. Gjentatt  spillemiddelsøknad. 
 2.  Anlegg med godkjent spillemiddelsøknad, men som ennå ikke har mottatt tilsagn. Fornyet spillemiddelsøknad. 
 3.  Forhåndsgodkjente anlegg, men med uprøvd eller ikke tidligere godkjent spillemiddelsøknad. Nye søknader.

Kommunen gjør vedtak om prioritering av søknader i årlig politisk sak om prioritering av spillemiddelsøknader.

Utbetaling av kommunal andel skjer året etter søknad, hvis kommunen kan prioritere midler til dette i det enkelte års budsjett. Utbetaling skjer på grunnlag av budsjettvedtak for det enkelte år og i henhold til utbetaling av spillemidler, det vil si krav ved delutbetaling og sluttutbetaling. Tilskuddet kan vedtas utbetalt over mer enn ett år.

Mottager av kulturmidler (også til bygg/anlegg) forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen. 
 
Uavhentede tilskudd inndras etter tre år. 

 

 

Funksjonshemmede - kultur- og fritidstilskudd

Hvem kan søke?

Lag/foreninger og enkeltpersoner som tilgjengeliggjør eller gir praktisk bistand til gjennomføring av kultur- og fritidstilbud til mennesker med redusert funksjonsevne kan tildeles midler der andre tilskuddordninger ikke ivaretar foreningens behov.

Hva kan man få tilskudd til?

 • Aktuelle kursutgifter, veiledning, faglitteratur og lignende
 • Ekstraordinært utstyr
 • Ekstrautgifter ved gjennomføring av aktivitet/arrangement
 • Oppstart og drift dersom denne ikke kan innpasses i ordinære ordninger
 • Ekstraordinær slitasje på utstyr

Om søknaden
Støtteordningen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist.

Det må søkes på standardisert søknadsskjema med budsjett i god tid før arrangementet/tiltaket gjennomføres.

Idrettslag - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Idrettslag/foreninger som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd (kulturmidler) og tilskudd til drift av anlegg:

 • Ordinært driftstilskudd – deltagertilskudd per aktive medlem under 19 år. 
 • Drift av anlegg – fordeles ut fra antall anlegg lagene eier og antall aktive under 19 år. Tilskuddsberettigede anlegg er baneanlegg (ski, alpin, skiskyting, fotball, håndball, ridesport, golf, skyting og lignende), lysløype, hoppbakke med mer. Klubbhus, lokaler og lignende er ikke tilskuddsberettigede.

Slik søker du

Det er utarbeidet felles søknadsskjema for begge ordningene (som også benyttes for aktivitetstilskudd fra NIF). 

Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du under "Skjema" på denne siden.

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet - kommunalt tilskudd til bygging og rehabilitering

Hva kan man få tilskudd til?

Det kan søkes om kommunal finansieringsandel til nybygg og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg og nærmiljøanlegg).  

Tilskuddssatser for anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kommunestyret vurderer og innarbeider hvert prosjekt/anlegg i budsjettet via det årlige budsjettvedtak. 

Samlet kommunal andel vil maksimalt kunne være lik godkjent spillemiddelandel for ordinære anlegg (inntil 1/3 av godkjent kostnad og i henhold til maksbeløp) og inntil 25 % av godkjent spillemiddelandel for nærmiljøanlegg. 

For idrettsanlegg og nærmiljøanlegg kreves alltid spillemiddelfinansiering og prosjektene må være del av vedtatt plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. 

Søkere skal forholde seg til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Du kan lese mer om spillemidlene på nettsiden til anleggsregisteret.

Saksbehandling

Søknader for kulturarenaer skal vurderes og prioriteres av idrettsrådet. 

Det må søkes om tilskudd senest året før planlagt realisering, i henhold til gjeldende søknadsfrist og i overensstemmelse med kommunal budsjettprosess. Prosjektene søkes innarbeidet enkeltvis i budsjett- og økonomiplan for påfølgende budsjettperiode. 

Søknadsfrist

1. juni hvert år. Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Kriterier

Anleggene prioriteres etter følgende prinsipper:

 1. Anlegg som har mottatt deltilsagn og som venter på sluttilsagn, eventuelt nytt deltilsagn. Gjentatt spillemiddelsøknad.
 2. Anlegg med godkjent spillemiddelsøknad, men som ennå ikke har mottatt tilsagn. Fornyet spillemiddelsøknad.
 3. Forhåndsgodkjente anlegg, men med uprøvd eller ikke tidligere godkjent spillemiddelsøknad. Nye søknader.

Kommunen gjør vedtak om prioritering av søknader i årlig politisk sak om prioritering av spillemiddelsøknader.

 Utbetaling av kommunal andel skjer året etter søknad, hvis kommunen kan prioritere midler til dette i det enkelte års budsjett. Utbetaling skjer på grunnlag av budsjettvedtak for det enkelte år og i henhold til utbetaling av spillemidler, det vil si krav ved delutbetaling og sluttutbetaling. Tilskuddet kan vedtas utbetalt over mer enn ett år.

Mottager av kulturmidler (også til bygg/anlegg) forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen. 
 
Uavhentede tilskudd inndras etter tre år. 

 

 

   

Lag og foreninger - etableringstilskudd

Hvem kan søke?

Ved etablering/stiftelse av nye lag og foreninger innen kulturfeltet kan det søkes om etableringstilskudd.

Om søknaden
Søknaden må inneholde opplysninger om foreningens oppstartstidspunkt, formål m.v.

Vilkår/betingelser
Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Om søknaden

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Musikk, sang, dans og teater - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd.

Ordinært driftstilskudd er delt opp i administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp pr. medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, alderssammensetning, økonomi mv.

Slik søker du

Lag/foreninger i både Gran kommune og Lunner kommune bruker samme søknadsskjema.

Søknadsfrist 1. mars hvert år. Søknaden sendes postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du under "Skjema" på denne siden.

Nærmiljøanlegg - driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd? 

Lag/foreninger som eier nærmiljøanlegg, det vil si anlegg eller områder for egenaktivisert fysisk aktivitet kan søke om kommunale driftstilskudd. Ordningen gjelder ikke for lekeplasser eller idrettsanlegg.

Om søknaden

Søknaden må inneholde behovsvurdering og oversikt over drifts- og vedlikeholdsutgifter. 

Søknadsfrist er 1. oktober. 

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Premietilskudd

Hvem kan søke?

Ved nasjonale mesterskap og kretsstevner kan det søkes om premietilskudd.
Premietilskudd gis etter følgende kriterier:

 • Premiestøtte til nasjonale mesterskap gis i form av kommunal minnepremie.
 • Premiestøtte ved kretsstevner begrenses oppad til kr. 1.000,-
 • Øvrige stevner/konkurranser innvilges ikke premiestøtte.

Ved tilskudd forutsettes det at kommunens banner blir benyttet.

Om søknaden
Søknad må inneholde nødvendige opplysninger med bl.a. type mesterskap/stevne.

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Spillemidler - idrettsanlegg (statlig ordning)

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd fra spillemidlenes overskudd til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv. I Lunner og Gran kommuner er det kulturkontoret som behandler søknader om spillemidler.

Les mer om tilskuddsordningen og søk tilskudd på anleggsregisterets hjemmesider

Søknadsfrist

Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år, men ta kontakt for informasjon og veiledning gjennom hele året.

Søknadsskjema

Alle søknader skal fremmes på elektronisk søknadsskjema. For anlegg det ikke er søkt om spillemidler til tidligere, vennligst ta kontakt med kommunen.

Talentstipend - Lunner kommune

Om du er mellom 12 og 30 år og bor i eller kommer fra Lunner kommune kan du søke om lokalt talentstipend. Stipendet er på mellom 5000 kroner og 50.000 kroner. 

Les mer om talentstipendet på Lunner kommunes hjemmesider

Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter. Formålet er å bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hva kan du søke tilskudd til?

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift. Det er kun allmennyttige anlegg som får tilskudd, det vil si at kommersielle aktører ikke kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til kommunen er 1. februar hvert år.

Søknadsskjema

Det skal søkes på elektronisk søknadsskjema.

For ytterligere informasjon om ordningen, les mer på Innlandet fylkeskommune her https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/tilskudd-til-kulturarenaer-i-innlandet.18509.aspx

Else Hagen Lyngstad

rådgiver idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
else.hagen.lyngstad@gran.kommune.no
90 88 72 74


Endre rekkefølge på kontaktpersoner