Hopp til hovedinnholdet på siden

Søk tilskudd, stipend og spillemidler

Allmenn kultur - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd.

Ordinært driftstilskudd er delt opp i administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp pr. medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, alderssammensetning, økonomi mv.

Slik søker du

Lag/foreninger i både Gran kommune og Lunner kommune bruker samme søknadsskjema.

Søknadsfrist 1. mars hvert år. Søknaden sendes postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du under "Skjema" på denne siden.

Arrangementsstøtte

Hvem kan søke?

Alle lag/foreninger kan søke om støtte til arrangementsrettede enkelttiltak eller spesielle prosjekter.

Vanlig støtteform er direkte økonomisk tilskudd, annonsetilskudd, husleietilskudd eller lignende. Det framgår av vedtaket hva som kreves for å få utbetalt tilskuddet i hvert enkelt tilfelle.

Vilkår/betingelser
Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Om søknaden

Støtteformen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist og det kan dermed søkes hele året. Send en søknad til postmottak@gran.kommune.no før arrangementet finner sted. Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket, budsjettrammer (utgifter/inntekter) m.v.

Forsamlingshus - tilskudd til oppgradering

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskudd gis til restaurering, reparasjoner, ombygging og nybygging (ikke inventar o.l.) av lokale kulturbygg/samfunnshus som er åpne for allmenn bruk og som kan leies ut til alle typer kultur- og organisasjonsvirksomhet og der driften i hovedsak er basert på frivillighet eller dugnad.

Vilkår/betingelser
Kommunal andel settes til samlet 1/3 av totale støtteberettigede kostnader (samme prinsipp som for søknader om spillemidler til idrettsanlegg), men da kommunens budsjett til formålet er begrenset må større tilskudd forventes utbetalt over flere år.

Mottager av kulturmidler (også til bygg/anlegg) forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Uavhentede tilskudd bevilget til bygg/anlegg inndras etter 3 år.


Søknadsfrist

1. oktober hvert år. Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Vedlegg til søknaden:

 • Behovsvurdering
 • detaljert kostnadsoverslag
 • finansieringsplan
 • driftsplan

Funksjonshemmede - kultur- og fritidstilskudd

Hvem kan søke?

Lag/foreninger og enkeltpersoner som tilgjengeliggjør eller gir praktisk bistand til gjennomføring av kultur- og fritidstilbud til mennesker med redusert funksjonsevne kan tildeles midler der andre tilskuddordninger ikke ivaretar foreningens behov.

Hva kan man få tilskudd til?

 • Aktuelle kursutgifter, veiledning, faglitteratur og lignende
 • Ekstraordinært utstyr
 • Ekstrautgifter ved gjennomføring av aktivitet/arrangement
 • Oppstart og drift dersom denne ikke kan innpasses i ordinære ordninger
 • Ekstraordinær slitasje på utstyr

Om søknaden
Støtteordningen er ikke underlagt noen fast søknadsfrist.

Det må søkes på standardisert søknadsskjema med budsjett i god tid før arrangementet/tiltaket gjennomføres.

Idrettslag - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Idrettslag/foreninger som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd (kulturmidler) og tilskudd til drift av anlegg:

 • Ordinært driftstilskudd – deltagertilskudd per aktive medlem under 19 år. 
 • Drift av anlegg – fordeles ut fra antall anlegg lagene eier og antall aktive under 19 år. Tilskuddsberettigede anlegg er baneanlegg (ski, alpin, skiskyting, fotball, håndball, ridesport, golf, skyting og lignende), lysløype, hoppbakke med mer. Klubbhus, lokaler og lignende er ikke tilskuddsberettigede.

Slik søker du

Det er utarbeidet felles søknadsskjema for begge ordningene (som også benyttes for aktivitetstilskudd fra NIF). 

Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du under "Skjema" på denne siden.

Idrettsanlegg - tilskudd til nybygg og oppgradering

Kommunestyret har vedtatt ny finansieringsordning for tilskudd til nybygg og oppgradering av idrettsanlegg. Vi er i gang med arbeidet med nye retningslinjer, sammen med idrettsrådet.

Inntil nye retningslinjer er på plass, kan spørsmål rettes til Else Hagen Lyngstad per e-post: else.hagen.lyngstad@gran.kommune.no 
 

Hva kan man søke om?

Det kan søkes om kommunale midler til bygging og rehabilitering av

 • ordinære idrettsanlegg (anlegg for idrett og fysisk aktivitet)
 • nærmiljøanlegg (anlegg/områder for egenorganisert fysisk aktivitet hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder og primært for barn og ungdom).

Anleggene må være åpne for allmenn idrettslig virksomhet og ikke underlagt kommersielle interesser.

Vilkår/betingelser
Kommunalt tilskudd til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg sees i sammenheng med den årlige spillemiddelordningen, men også anlegg som er baserer seg på egenfinansiering og kommunal andel kan søke om tilskudd. 

Det gjøres oppmerksom på at alle nye anlegg det søkes støtte til må være behandlet og innrullert i gjeldende temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Mottagere av kulturmidler (også til bygg/anlegg) forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Uavhentede tilskudd bevilget til bygg/anlegg inndras etter 3 år.

   

Kulturbygg - tilskudd fra Innlandet fylkeskommune

Les om tilskuddsordningen og søk om tilskudd på nettsidene til Innlandet fylkeskommune.

Lag og foreninger - etableringstilskudd

Hvem kan søke?

Ved etablering/stiftelse av nye lag og foreninger innen kulturfeltet kan det søkes om etableringstilskudd.

Om søknaden
Søknaden må inneholde opplysninger om foreningens oppstartstidspunkt, formål m.v.

Vilkår/betingelser
Mottager av kulturmidler fra Gran kommune forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Om søknaden

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Musikk, sang, dans og teater - ordinært driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd?

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet kan innvilges ordinært driftstilskudd.

Ordinært driftstilskudd er delt opp i administrasjonstilskudd og generelt driftstilskudd. Administrasjonstilskuddet gis som et fast grunnbeløp pr. medlem, mens generelt driftstilskudd vurderes skjønnsmessig ut fra lagets aktivitetsnivå, medlemstall, alderssammensetning, økonomi mv.

Slik søker du

Lag/foreninger i både Gran kommune og Lunner kommune bruker samme søknadsskjema.

Søknadsfrist 1. mars hvert år. Søknaden sendes postmottak@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du under "Skjema" på denne siden.

Nærmiljøanlegg - driftstilskudd

Hvem kan få tilskudd? 

Lag/foreninger som eier nærmiljøanlegg, det vil si anlegg eller områder for egenaktivisert fysisk aktivitet kan søke om kommunale driftstilskudd. Ordningen gjelder ikke for lekeplasser eller idrettsanlegg.

Om søknaden

Søknaden må inneholde behovsvurdering og oversikt over drifts- og vedlikeholdsutgifter. 

Søknadsfrist er 1. oktober. 

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Premietilskudd

Hvem kan søke?

Ved nasjonale mesterskap og kretsstevner kan det søkes om premietilskudd.
Premietilskudd gis etter følgende kriterier:

 • Premiestøtte til nasjonale mesterskap gis i form av kommunal minnepremie.
 • Premiestøtte ved kretsstevner begrenses oppad til kr. 1.000,-
 • Øvrige stevner/konkurranser innvilges ikke premiestøtte.

Ved tilskudd forutsettes det at kommunens banner blir benyttet.

Om søknaden
Søknad må inneholde nødvendige opplysninger med bl.a. type mesterskap/stevne.

Søknaden sendes til postmottak@gran.kommune.no

Spillemidler - idrettsanlegg (statlig ordning)

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd fra spillemidlenes overskudd til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv. I Lunner og Gran kommuner er det kulturkontoret som behandler søknader om spillemidler.

Les mer om tilskuddsordningen og søk tilskudd på anleggsregisterets hjemmesider

Søknadsfrist

Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år, men ta kontakt for informasjon og veiledning gjennom hele året.

Søknadsskjema

Alle søknader skal fremmes på elektronisk søknadsskjema. For anlegg det ikke er søkt om spillemidler til tidligere, vennligst ta kontakt med kommunen.

Talentstipend - Lunner kommune

Om du er mellom 12 og 30 år og bor i eller kommer fra Lunner kommune kan du søke om lokalt talentstipend. Stipendet er på mellom 5000 kroner og 50.000 kroner. 

Les mer om talentstipendet på Lunner kommunes hjemmesider

Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter. Formålet er å bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hva kan du søke tilskudd til?

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift. Det er kun allmennyttige anlegg som får tilskudd, det vil si at kommersielle aktører ikke kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til kommunen er 1. februar 2022

Søknadsskjema

Det skal søkes på elektronisk søknadsskjema.

For ytterligere informasjon om ordningen, les mer på Innlandet fylkeskommune her https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/tilskudd-til-kulturarenaer-i-innlandet.18509.aspx

Else Hagen Lyngstad

rådgiver idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
else.hagen.lyngstad@gran.kommune.no
90 88 72 74