Hva varsles det om?

Skaara Arkitekter varsler oppstart av planarbeidet for eiendommen med gårdsnummer 299, bruksnummer 1 på Lygna. Målet er å tilrettelegge for omtrent 60 nye hytter, felles parkering og smale internveier som sammen krever mindre areal enn tradisjonell hytteutbygging. 

Planområdet er på cirka 460 dekar og er avsatt til å bygge hytter og friluftsområde. Deler av området har en hensynssone for å bevare naturmiljø. Planområdet kan bli mindre i løpet av planprosessen.

Forslaget er vurdert etter plan- og bygningslovens kapittel 4 med tilhørende forskrifter. Planforslaget er vurdert i tråd med overordnede planer og utløser ikke krav om planprogram, men atkomst gjennom hensynssonen utløser krav om konsekvensutredning.

Mer informasjon

Du finner planavgrensingen her (arealplaner.no), og her kan du følge planprosessen videre.

Si din mening!

Du kan sende innspill på epost til merknader@skaara.no eller per post til Skaara Arkitekter AS, Drammensveien 130c, 0277 Oslo, med kopi til Gran kommune: postmottak@gran.kommune.no, eller Postboks 41, 2714 Jaren. 

Innspill vil ikke besvares direkte. I behandlingen av plansaken kommer det fram hvordan innspillene er vurdert og/eller innarbeidet. Frist for innspill er satt til 23. desember 2023. Det vil være flere muligheter for å komme med innspill senere i prosessen.