Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Bål og bråtebrenning

En generell hovedregel for hele landet er at brenning av bål i eller i nærhet av skog og annen utmark er forbudt uten tillatelse fra kommunen i perioden fra 15. april til 15. september.

Men du må gjør deg kjent med om det finnes lokale forskrifter om åpen brenning for det aktuelle området du ønsker å tenne opp bål eller gjøre opp noen form for åpen ild. 

Gran kommune har to lokale forskrifter du må forholde deg til. Forskrift om åpen brenning og forskrift for bruk av åpen ild i Fjordaområdet. Lunner kommune har ingen tilsvarende forskrifter, her gjelder det generelle bålforbudet.

Det generelle bålforbudet

Stort sett uten unntak blir det gjerne tørt om våren og sommeren. På denne årstiden øker faren for skog- og lyngbranner betydelig. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det et generelt forbudt å gjøre opp ild, bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Det er imidlertid innført et unntak fra det generelle bålforbudet, dersom et bål helt åpenbart ikke kan medføre brann, så er det tillatt å gjøre opp ild. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Men husk å alltid melde fra til det lokale brannvesenet, slik at unødvendige utrykninger kan forhindres. 

I perioden med det generelle bålforbudet har du lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen, på stranden og i din egen hage i god avstand fra skog og vegetasjon. 

Totalt bålforbud

Dersom brannfaren er høy i hele eller deler av kommunen kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Dette forbudet vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokale medier.

Et totalforbud vil i praksis bety at du ikke har lov til gjøre opp noen former for ild i det bestemte området. Grilling i hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på og forsikrer at grillen slokkes før den forlates, eller ikke annet er opplyst i forbudet.

Sankthansbål

I Norge er det lange tradisjoner for sankthansbål.

I Lunner kommune må brannvesenet lokalt gi tillatelse fra det generelle bålforbudet.

Gran kommune sin lokale forskrift om åpen brenning åpner for mulighet å gjøre opp sankthansbål under noen forutsetninger.

  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
  • Forholdene må være forsvarlig (bl. a. bålets plassering, størrelse og tilgjengelig slokkeutstyr).  
  • Det må ikke være fare for spredning av brannen (kraftig vind eller for tørt).
  • Det må være meldt i fra til brannvesenet med kontaktinformasjon og plassering i god tid i forvegen, som er besvart fra brannvesenet lokalt.

Skjema for melding om bålbrenning

Bråtebrenning

Gran kommune har en lokal forskrift med bestemmelser om åpen brenning, brenning av avfall og bråtebrenning. Merk at denne kun gjelder for Gran kommune. Hensikten med den lokale forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer for innbyggerne i Gran kommune. Lunner kommune har ingen tilsvarende forskrift, her gjelder det generelle bålforbudet.

Forskrift § 5 d) sier følgende: Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk om våren og der avstanden mellom boliger er større enn 100 meter. Unntaket er begrenset til mandag til fredag i perioden 15.april til 31.mai. Åpen varme skal være slukket før mørkets frembrudd. Begrensningen på 100 meter gjelder ikke hvis annet er avtalt. Slik avtale skal gjøres for hvert enkelt tilfelle.   

Den som skal brenne bråte eller tørt hageavfall må i god tid før brenning gjennomføres melde fra til brannvesenet om tid og sted. Vedkommende som brenner/tenner på er den som er ansvarlig og må påse følgende:

  • Påse at forholdene for sikker brenning er tilstede (det vil si at det blant annet ikke er spredningsfare og at vilkår i forskrift er ivaretatt)
  • Tilstrekkelig slokkemidler er tilstede under brenningen. 
  • Påse at det er forsvalig slokket før bålet/stedet forlates. 

Vil du brenne bråte utenom disse tidspunktene?

Da kan du søke om dispensasjon fra forskriften. Dispensasjon søkes skriftlig, helst ved epost til postmottak@gran.kommune.no. Angi som emne «Søknad om åpen brenning», angi eiendom og kontaktinformasjon.

Du kan også ringe Gran kommune på telefon 61 33 84 00 og be om å få snakke med saksbehandler før søknad/spørsmål sendes.

Ved både melding til brannvesenet og søknad om dispensasjon til kommunen må saksbehandlingstid påberegnes.

Brenning av halm og kvist

I Gran kommune er det kun tillatt å brenne halm fra 1. april til 15. mai. Brenningen skal kun skje på hverdager mellom 09.00 og 18.00, og det skal ikke brennes på offentlige fridager.

I tillegg skal nødvendige sikringstiltak foreligge, brenningen skal begrenses til et minimum og halmen skal være spredt utover jordet.

Oppsamlet halm regnes som produksjonsavfall og dette skal ikke brennes.

Du kan også ringe Gran kommune på telefon 61 33 84 00 og be om å få snakke med saksbehandler før spørsmål/eventuelt søknad sendes.

Spørsmål og søknad sendes helst ved epost til postmottak@gran.kommune.no.

Forskriftene som kun gjelder for Gran kommune kan leses i sin helhet ved å følge linkene under til lovdata.no. Lunner har ingen tilsvarende forskrifter, her gjelder det generelle bålforbudet.

Forskrift om åpen brenning

Forskrift for bruk av åpen ild i Fjordaområdet

Tilrettelagte bålplasser

Tilrettelagte grill- og bålplasser som er åpne for alle:

Lunner: Ved Avalsjøoset (mot Skjerva) og ved Brovoll

Gran: På sykkelstien opp mot Lygnalia (tilgjengelig ved) og Åstjern

Fjorda:  Flere tilrettelagte plasser. For bruk av disse
plassene skal skjema lastes ned på tlf og vises frem ved
kontroll, se
https://www.gran.kommune.no/fjorda.487746.no.html

Selv om det er tilrettelagt må du bruke sunn fornuft og vurdere forholdene. Husk slokkevann og ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. Det er lov å kose seg, men du er selv ansvarlig.

Her en oversikt over handicap -og fiskebrygger som er åpne for alle:

Lunner: Ved Sølvtjernet (Sør for Brovoll), ved Vassjø (nordsida av vannet) og ved Nysetertjern (forbi skytebanen)

Gran: Flere steder rundt Lygnavatnet, brygge ved Beitotjern nord for Hennung, ved Ognilsoset langs Bråa på Sagvollen
Ved Bråa v/Sagvollstallen er det en ny flott gapahuk.

Gode råd ser du her: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/fritid-og-reise/balbrenning/
God, trygg tur!

 

 

 

Sturla Bråten

Brannsjef
sturla.braten@gran.kommune.no
Tlf: 900 81 667

Per Ansgar Østby

Leder beredskap/varabrannsjef
per.ansgar.ostby@gran.kommune.no
Tlf: 900 88 926

Harald Unnli Mathisen

Branninspektør
harald.mathisen@gran.kommune.no
Tlf: 409 15 928