Hopp til hovedinnholdet på siden

Bål og bråtebrenning

Som regel er det forbudt å brenne bål i eller ved skog og utmark i perioden 15. april–15. september, uten tillatelse fra kommunen.

Husk at vi alle må være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt. Din ild er ditt ansvar. Du må derfor alltid sjekke hvilke regler som gjelder for det aktuelle området du ønsker å tenne opp bål eller gjøre opp noen form for åpen ild.

Gran kommune har to lokale forskrifter du må forholde deg til: 

Lunner kommune har ingen tilsvarende forskrifter, her gjelder det generelle bålforbudet.

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Du finner flere gode råd om det å tenne bål, på sikkerhverdag.no.

Det generelle bålforbudet

Stort sett uten unntak blir det gjerne tørt om våren og sommeren. På denne årstiden øker faren for skog- og lyngbranner betydelig. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det et generelt forbudt å gjøre opp ild, bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Det er ett unntak fra det generelle bålforbudet: Hvis et bål åpenbart ikke kan medføre brann, er det tillatt å gjøre opp ild. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Husk uansett alltid å melde fra til 110-sentralen Innlandet hvis du velger å brenne, på deres nettside: Registrering av brenning – Alarmsentral Brann Innlandet (110-innlandet.no) Skulle du miste kontroll over brenningen, ikke nøl med å ringe 110.

Totalt bålforbud

Dersom brannfaren er høy i hele eller deler av kommunen kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Dette forbudet vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokale medier.

Et totalforbud vil i praksis bety at du ikke har lov til gjøre opp noen former for ild i det bestemte området. Grilling i hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på og forsikrer at grillen slokkes før den forlates, eller ikke annet er opplyst i forbudet.

Sankthansbål

Gran kommunes lokale forskrift om åpen brenning (lovdata.no) åpner for mulighet å gjøre opp sankthansbål under noen forutsetninger:

 • Du må ha tillatelse fra grunneier før du brenner bål.
 • Forholdene må være forsvarlige (blant annet bålets plassering, størrelse og tilgjengelig slokkeutstyr).  
 • Det må ikke være fare for spredning av brannen (for eksempel på grunn av kraftig vind eller at det er for tørt).
 • Du må melde fra samme dag. Det skal inkludere kontaktinformasjon og plassering.  
 • Du melder fra elektronisk til Alarmsentral Brann Innlandet på deres nettsider.

Husk at det ikke vil være tillatt å brenne sankthansbål hvis det er innført totalt bålforbud i kommunen. Sett deg inn i gjeldende regler før du brenner!

Bråtebrenning

Gran kommune har en lokal forskrift med bestemmelser om åpen brenning, brenning av avfall og bråtebrenning. Hensikten er å forhindre forurensning og helseproblemer for innbyggerne.  Forskrift § 5 d) sier følgende: Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk om våren og der avstanden mellom boliger er større enn 100 meter. Unntaket er begrenset til mandag–fredag i perioden 15.april–31.mai. Åpen varme skal være slukket før mørkets frembrudd. Begrensningen på 100 meter gjelder ikke hvis annet er avtalt. Slik avtale skal gjøres for hvert enkelt tilfelle.

Lunner kommune har ingen slik forskrift, her gjelder det generelle bålforbudet.

Husk å melde fra på forhånd!
Skal du brenne bråte eller tørt hageavfall må du melde fra til brannvesenet om tid og sted. Meld fra i god tid før brenning gjennomføres. Du melder fra elektronisk til Alarmsentral Brann Innlandet på deres nettsider. Det er du som brenner/tenner på som er ansvarlig og må passe på at

 • forholdene for sikker brenning er til stede (det vil si at det blant annet ikke er spredningsfare og at vilkår i forskrift er ivaretatt)
 • tilstrekkelig slokkemidler er til stede under brenningen
 • brannen er forsvarlig slokket før bålet/stedet forlates


Ønsker du å brenne bråte utenom tidsrommet nevnt over?
Da må du søke om dispensasjon fra forskriften. Du må søke skriftlig, enten via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller via post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN. Merk søknaden med «Søknad om åpen brenning», skriv hvilken eiendom det gjelder og din kontaktinformasjon. Har du spørsmål? Ring innbyggersørvis på telefon 61 33 84 00 og be om å få snakke med saksbehandler før du søker.

Du må regne med saksbehandlingstid når du sender søknad.

Brenning av halm og kvist

I Gran kommune er det kun tillatt å brenne halm i perioden 1. april–15. mai, på hverdager mellom klokka 09.00 og 18.00. Det skal ikke brennes på offentlige fridager.

I tillegg skal den som brenner gjøre nødvendige sikringstiltak, begrense brenningen til et minimum og ha spredt halmen utover jordet. Oppsamlet halm regnes som produksjonsavfall og dette skal ikke brennes.

Du kan lese forskriftene som kun gjelder for Gran kommune her:

Lunner har ingen tilsvarende forskrifter, her gjelder det generelle bålforbudet.

Husk å melde fra på forhånd!
Skal du brenne bråte eller tørt hageavfall må du melde fra til brannvesenet om tid og sted. Meld fra i god tid før brenning gjennomføres. Du melder fra elektronisk til Alarmsentral Brann Innlandet på deres nettsider.

Har du spørsmål?
Du kan ringe Gran kommune på telefon 61 33 84 00 og be om å få snakke med saksbehandler før du sender spørsmål/søknad. Spørsmål og søknad sendes helst til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no.

Tilrettelagte bålplasser

Her finner du tilrettelagte grill- og bålplasser som er åpne for alle:

I Lunner: 

 • ved Avalsjøoset (mot Skjerva)
 • ved Brovoll. 
 • ved badeplassen på Svea.
 • Det er ikke tilrettelagte bålplasser ved Store Skillingen.

I Gran: 

 • på sykkelstien opp mot Lygnalia (tilgjengelig ved)
 • Åstjern
 • ved Vassbråa vis a vis Sagvollstallen
 • ved Ognillsoset på nordsiden av Vassbråa
 • ved Leirfallet
 • i nordenden av Ognilla
 • på Fjorda er det flere tilrettelagte plasser. For bruk av disse plassene må du laste ned skjema på tlf og vise dette fram ved kontroll, se vår side om Fjorda

Selv om bålplassen er tilrettelagt, må du bruke sunn fornuft og vurdere forholdene. Husk å ha med slokkevann og at du ikke må forlate ildstedet før det er fullstendig slokt.

Her en oversikt over handicap -og fiskebrygger som er åpne for alle:

I Lunner: 

 • ved Sølvtjernet (sør for Brovoll)
 • ved Vassjø (nordsida av vannet)
 • ved Nysetertjern (forbi skytebanen)

I Gran: 

 • flere steder rundt Lygnavatnet
 • ved Beitotjern nord for Hennung
 • ved Ognilsoset på nordsiden av Vassbråa
   

Ved stor skogbrannfare eller det er innført totalt bålforbud, er det ikke tillatt å tenne bål eller bruke åpen ild på de tilrettelagte bålplassene.

Ola Lynne

leder brannforebyggende
ola.lynne@gran.kommune.no
48 86 58 86


Endre rekkefølge på kontaktpersoner