Dette er vedtaket fra formannskapet:

  1. Kommunestyret vedtar å videreføre skisseprosjektet til et forprosjekt, som gjennomføres som samspill sammen med totalentreprenør. Det legges til grunn at Stein Halvorsen Arkitekter AS beholdes som rådgivere i samspillfasen og tiltransporteres til entreprenør ved kontrahering av utførende entreprenør.  
  2. Forprosjektet skal planlegge for å bygge 96 sykehjemsplasser og 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger på Sagatangen. I tillegg kommer lokaler til Sykehuset Innlandets lokalmedisinske senter, sykehjemslege, produksjonskjøkken og dagaktivitetssenter.
  3. Rådmannen bes følge opp samarbeidsavtalen av 15.11.2017 med Lunner kommune og Sykehuset Innlandet.
  4. Rådmannen bes følge opp Sykehuset Innlandets intensjonserklæring som gjelder leie av lokaler på Sagatangen av 6.1.2022.
  5. Kommunestyret forutsetter at SI betaler leie som dekker de faktiske kostnadene for arealer og andel felleskostnader.
  6. Prosjektet skal styres innenfor en kostnadsramme på 920 millioner kroner inkl. mva. (februar 2023-kroneverdi). 
  7. Rådmannen bes legge fram ny sak til kommunestyret når samspillsfasen er gjennomført med eventuell anbefaling om å beslutte overgang til neste prosjektfase. 
  8. Rådmannen bes om å utarbeide en oversikt over kommunens totale netto kostnader til renter, avdrag og drift av Sagatangen LMS i første hele driftsår etter ferdigstillelse. Det bes om at kalkylen kan presenteres i forbindelse med kommunestyrets budsjettkonferanse 13.06.24. 

Les saken og skisseprosjekt-rapporten!

Du kan lese hele saken til formannskapet og rapporten etter skisseprosjektet via vår møtekalender på nett: https://opengov.360online.com/Meetings/GRAN/Meetings/Details/324196?agendaItemId=203365 (Se sak 23/24 - Prosjekt 756 Sagatangen lokalmedisinske senter - Beslutte overgang til forprosjektfase, som utføres i samspill med totalentreprenør)

Revidert skisseprosjekt Sagatangen lokalmedisinske senter (SLMS) mars 2024

Kommunestyret sluttbehandler saken

Det er kommunestyret som til slutt bestemmer om skisseprosjektet skal videreføres til forprosjekt-fasen. De skal behandle saken i sitt møte torsdag 25. april. Sakspapirene til møtet blir offentliggjort i møtekalenderen ei uke før møtet avholdes: https://opengov.360online.com/Meetings/GRAN 

Du kan også følge møtet direkte på nett via KommuneTV torsdag 25. april klokka 17.00: https://gran.kommunetv.no/