Hva er FAU?

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), én eller flere fra hver klasse. 

Alle skoler i Gran kommune er et eget FAU. FAU har mulighet til å påvirke skolehverdagen og samarbeider tett med skolen. Gjennom FAU kan foreldre komme med råd og innspill, eller ta opp saker på eget initiativ.

Hva er KFU?

Gran kommunale foreldreutvalg (Gran KFU) er et utvalg som består av en foreldrerepresentant fra hver av barne- og ungdomsskolene i Gran kommune. Utvalget representerer på den måten alle foresatte til elevene i kommunen.

Gran KFU skal ta opp saker som er av felles interesse for skolene i kommunen, koordinere skolenes behov og ønsker, utveksle erfaringer og være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole i Gran.

FAU er organet som fremmer saker for den enkelte skole.

Hva er SU?

Ved alle norske skoler skal det finnes et samarbeidsutvalg (SU) eller et driftsstyre. Disse utvalgene skal bestå av representanter fra foreldrene, elevene, undervisningspersonale, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor er den ene. Foreldrerepresentantene i SU skal være fra skolens FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen. 

I Gran har vi et SU ved den enkelte skole. SU har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen, for eksempel:

  • ordensreglementet på skolen
  • utviklingsplaner for skolen
  • forslag til budsjett 
  • plan for hjem-skole-samarbeid
  • vurdering av skolen
  • trafikkforholdene til og fra skolen
  • skoleskyss
  • planer for ombygging og vedlikehold

Du kan finne mer informasjon om hva et SU er, på nettsiden fug.no.

I oversikten over oppnevninger for perioden 2019–2023 ser du hvilke politikere som sitter i SU på de ulike skolene i Gran kommune.