Hopp til hovedinnholdet på siden

Hva har skjedd og hva skjer framover?

På denne siden kan du lese mer om hva vi har gjort så langt i arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur, og hva vi skal gjøre framover.

Bedriftsbilder Brandbu barneskole høst 2021 -Kun til bruk i egne kanaler. HUSK krediering!

Illustrasjonsbilde skole. (kred.: Fotograf BT Stokke Foto: Bjørn Tore Stokke / Fotograf BT Stokke AS © Gran kommune)

Hva har skjedd så langt?

Her får du en oversikt over noe av arbeidet som er gjort så langt:

April 2024: Rapporten er ferdigstilt og presentert for kommunestyret

Rapporten etter utredningen er ferdigstilt i april. Rapporten inneholder blant annet forslag til ny barnehage- og skolestruktur.

Kommunestyret fikk presentert rapporten i sitt møte torsdag 25. april. Det ble ikke vedtatt noe i dette møtet. Her legger vi opp til god tid mellom presentasjonen og kommunestyrets behandling av saken, som foregår 30. mai. Dette gir folk muligheten til å gi sine innspill til politikerne før de skal behandle saken.

Du finner opptak til møtet i kommunestyret og lenke til rapporten på denne siden: Rapporten om barnehage- og skolestruktur er ferdig

Mars 2024: Formannskapet og ungdomsrådet orienteres

I løpet av mars har kommunalsjef for oppvekst, Mona Mikalsen, orientert formannskapet og ungdomsrådet om status i prosjektet.

Vi vil fortsette arbeidet med å informere berørte parter ellers.

Mars 2024: Vi har vurdert konsekvenser og sammenstilt funn

I løpet av mars har vi vurdert og evaluert prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i saken. 

Videre skal vi sammenstille det vi har funnet ut i løpet av prosessen og jobbe med å finne alternativer for ny barnehage- og skolestruktur. 

Februar 2024: Resultatene er oppsummert

I slutten av februar ble  resultatene fra medvirkningsmøtene i januar og den digitale undersøkelsen oppsummert. Politikerne ble orientert om saken. 

Oppsummeringen blir lagt ved sakspapirene til kommunestyret, når de skal behandle saken i mai.

8. februar 2024: Kommunestyret blir orientert om status

I kommunestyrets møte torsdag 8. februar skal kommunalsjef for oppvekst, Mona Mikalsen, orientere politikerne om status i prosjektet. 

Du kan følge møtet direkte på nett, via KommuneTV. I etterkant av møtet vil du også kunne se opptak av møtet der.

Februar 2024: Elever, foreldre og ansatte i skolen får svare på digital undersøkelse

I starten av februar får elever og ansatte mulighet til å svare på en digital undersøkelse på skolen. 

Foreldre til skoleelever får undersøkelsen tilsendt via Transponder. Undersøkelsen er anonym. 

Januar 2024: FAU og ansatte har deltatt i medvirkningsmøter

I løpet av januar har vi gjennomført medvirkningsmøter på alle de berørte skolene. Det var to–tre møter på hver skole, med FAU-ene og de ansatte.

I møtene har deltakerne fått informasjon om arbeidet og fått lov til å komme med innspill og har stilt spørsmål. Alle innspill tas med inn i arbeidet og får noe å si når vi skal vurdere alternativer for ny barnehage- og skolestruktur.

Referatene og presentasjonen fra møtene blir sendt til FAU og alle ansatte.

2023-2024: Flere flyktninger har kommet og kommer til Gran kommune

Gran kommune har bosatt flere flyktninger i 2023 og er bedt om å ta imot flere i 2024. Blant de som kan bli bosatt i 2024, er om lag 30 barn og unge. 

Dette påvirker kapasiteten i våre barnehager og skoler.

30. november 2023: Formannskapet ble orientert

I formannskapsmøtet 30. november orienterte kommunalsjef for oppvekst, Mona Mikalsen, politikerne om status for arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur.

November 2023: Befaring på skolene

Norconsult er leid inn for å hjelpe til med utredningen av ny barnehage- og skolestruktur. I november var de på befaring på de fem barneskolene som er direkte berørt i saken; Moen, Jaren, Sanne, Grymyr og Fredheim. I tillegg var de på befaring hos de to nye barneskolene, Trintom og Brandbu, som vil få flere elever ved endret struktur.

Under befaringen så Norconsult blant annet på kapasitet og funksjonalitet i de ulike byggene.

November 2023: Politisk vedtak om barnehageplasser

Gran kommunestyre vedtok å tilby barnehageplass til barn uten lovfestet rett til plass. Dette betyr at vi får et større behov for barnehageplasser enn tidligere anslått, fordi vi må ha ledig kapasitet i løpet av året - når behovet melder seg.

Oktober 2023: Politikerne ble orientert

Politikerne ble informert om framdrift og plan for medvirkning videre, i formannskapsmøtet 5. oktober.

Mars-september 2023: Medvirkning blant ledere, medarbeidere og KFU

  • Vi har gjennomført informasjons- og dialogmøter med ledere i barnehage og skole, og medarbeidere i alle barneskolene som blir berørt.
  • Barnehage- og skolestruktur er fast på agendaen i møtene til kommunalt foreldreutvalg (KFU).
  • Barnehage- og skolestruktur har vært tema i rådmannens ledermøte, med alle ledere og tillitsvalgte i Gran kommune.

Desember 2022: Penger satt av til omstillingsarbeid

Budsjett og økonomiplan for 2023–2026 ble vedtatt av Gran kommunestyre i desember 2022. I planen står det blant annet at Gran kommune trenger å få færre kommunale bygg å drifte og vedlikeholde. Du kan lese budsjett og økonomiplan for 2023–2026 på nett (framsikt.net).

Videre i planen er det satt av penger i en tre-årsperiode, kalt “omstillingsmidler”, for at kommunen skal kunne jobbe med omstilling innen fire prioriterte områder. Ett av disse områdene handler om barnehage- og skolestruktur. 

2021: Tilstandsanalyse for skolebyggene ble gjennomført

Med bakgrunn i budsjett og økonomiplan 2023–2026 har Gran kommune gjennomført en tilstandsanalyse som viser hvilke behov vi har for å vedlikeholde og modernisere skolebyggene i kommunen. Du kan lese rapporten etter tilstandsanalysen via vår politiske møtekalender på nett.

Skoleledere og andre medarbeidere ble involvert i arbeidet.

Hva skal skje framover?

Saken skal være klar til å presenteres kommunestyret i april. Fram til da vil vi skaffe oss mer kunnskap om hva slags barnehage- og skolestruktur vi bør ha i Gran kommune framover. Vi skal modellere ulike alternativer, basert på kriterier og mål vedtatt av kommunestyret. 

30. mai 2024: Kommunestyret behandler saken

I kommunestyremøtet torsdag 30. mai skal politikerne behandle og vedta ny barnehage- og skolestruktur. Hvordan vi skal jobbe videre med saken, avhenger av hva kommunestyret bestemmer.

Hva skjer etter kommunestyrets vedtak?

Når kommunestyret har vedtatt ny barnehage- og skolestruktur 30. mai 2024, vil det gå noe tid før endringen kan iverksettes. Det betyr at hvis kommunestyret vedtar å for eksempel legge ned en eller flere skoler, vil dette tidligst skje fra og med skolestart i august 2025.

Etter vedtaket vil vi i Gran kommune starte arbeidet med å:

  • planlegge prosess for å flytte ansatte til eventuelle nye arbeidssteder (i dette arbeidet vil både HR, oppvekstkontoret og fagforeningene bidra)
  • lage plan for å bygge fellesskap og kultur for elever, ansatte og foreldre i de “nye” skolene, for eksempel legge opp til felles elevdager, plandager for ansatte og lignende

Ofte stilte spørsmål om barnehage- og skolestruktur

Kommunedelplan oppvekst (framsikt.net)