Hopp til hovedinnholdet på siden

Ofte stilte spørsmål om barnehage- og skolestruktur

Det er mange spørsmål knyttet til arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur. Her finner du spørsmål som ofte blir stilt, og våre svar.

Marka barnehage høst 2020

Illustrasjonsbilde. (kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune Foto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune © Gran kommune)

Her legger vi ut flere spørsmål undervegs i prosjektet, etter hvert som spørsmålene dukker opp. Har du spørsmål du ikke finner svar på? Send en e-post med det du lurer på til postmottak@gran.kommune.no . 

Hvorfor ønsker kommunen å endre barnehage- og skolestruktur?

Det blir færre barn og unge i Gran i årene framover, og vi har for mange bygg som må vedlikeholdes og moderniseres. Vi må spare penger og ønsker å bruke en større andel på barn og unge, og mindre på bygg. 

Hva er best; små eller store skoler?

Det er ikke noe fasitsvar på dette. Forskning gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning skolestørrelse har for elevers læring og trivsel. Skolestørrelse oppleves ulikt fra person til person.

Hva skal byggene til eventuelt nedlagte skoler brukes til?

Det er ikke bestemt ennå, men vi er i gang med å se på hvilke muligheter som finnes. 

Når blir ny barnehage- og skolestruktur bestemt?

Før politikerne skal bestemme seg for ny barnehage- og skolestruktur, skal vi ha utredet mange tema og hatt flere medvirknings- og informasjonsmøter. Det er et omfattende arbeid, og endelig vedtak i saken vil skje før sommeren 2024.

Legges det fram mer enn ett forslag til vedtak for kommunestyret?

Rådmannen vil innstille (anbefale) på ett alternativ når saken legges fram til behandling i kommunestyret. I tillegg vil det være et alternativt forslag til vedtak i saken, som politikerne kan vurdere. Om det vil være ett eller flere alternative forslag, er ikke bestemt ennå.

Blir det fortsatt fritt skolevalg når ny struktur er vedtatt?

Det vet vi ikke ennå. Dette er en del av saken, som kommunestyret skal behandle og vedta i sitt møte 30. mai. 

Uansett hva politikerne vedtar om fritt skolevalg, vil elever som i dag går på en skole utenfor sin skolekrets få fortsette på denne skolen - så lenge den aktuelle skolen består.

Hva skjer med kretsgrensene hvis det blir ny skolestruktur?

Kommunestyret må først vedta ny skolestruktur før de kan vedta nye kretsgrenser. Det er fordi kretsgrensene legges på bakgrunn av den skolestrukturen som blir valgt. 

I saken om skolestruktur tar vi utgangspunkt i et geografisk område knyttet til skolene, for å få oversikt over antall elever i området og fordelingen av elever dersom noen skoler slås sammen.

Det detaljerte arbeidet med kretsgrenser vil bli gjennomført i løpet av høsten 2024. Denne saken skal legges ut til offentlig høring, slik at du som innbygger kan si din mening om saken, før kommunestyret gjør sitt endelige vedtaket.

Hvem får være med å medvirke i prosessen?

De som blir berørt hvis barnehage- og skolestrukturen endres, har rett til å medvirke i prosessen. 

Dette er hovedsakelig:

  • barn/elever
  • foreldre
  • ansatte

I tillegg vil vi be om innspill fra andre som bruker skolebyggene, for eksempel lag og foreninger. 

Hvordan får folk være med å medvirke?

Vi har gjennomført dialog-møter med:

  • alle ansatte i skolene
  • FAU ved hver skole
  • KFU

Disse møtene har inneholdt informasjon om prosessen og gitt deltakerne mulighet til å si sin mening og stille spørsmål.

I tillegg får elever, foreldre og ansatte svare på en digital undersøkelse.

Vi planlegger flere medvirknings-aktiviteter, men disse er ikke klare ennå.

Vil ansatte i barnehager og skoler miste jobben som følge av ny struktur?

Nei, det er ikke en del av planen. Gran kommune ansetter nye personer innenfor barnehage og skole hvert år og opplever et jevnlig behov for dette.

Hvis det skulle skje at vi har flere ansatte enn vi trenger i disse tjenestene, kan vi korrigere og møte dette ved å utlyse færre stillinger.

Kan det skje at elever ved én skole må deles på flere skoler?

Det kan skje, men vi prøver å ivareta elevenes behov så godt vi kan i prosessen. I dette arbeidet blir det viktig å utøve skjønn, for å sikre en god overgang til ny struktur for alle.

Dette må sees nærmere i en egen sak om kretsgrenser, som skal til behandling høsten 2024.

Kan det skje at ansatte ved én skole må deles på flere skoler?

Det kan skje. For å ivareta ansatte på en best måte i prosessen, sørger vi for en god dialog med tillitsvalgte hvor både prosess og kriterier for endring av tjenestested blir drøftet - hvis det er aktuelt. 

I denne saken vil vi ha god tid til å jobbe for en god overgang for de ansatte som blir berørt. En eventuell ny barnehage- og skolestruktur vil tidligst tre i kraft fra og med august 2025.

Hvis det blir flere større skoler, blir det da flere ulike ansatt-ressurser (som helsesykepleier og sosiallærer)?

Ansattressursen blir bestemt ut fra antallet barn i den enkelte barnehage og skole, i tråd med gjeldende regler og normer for bemanning. 

For eksempel, når det gjelder helsesykepleier, blir det ikke mer ressurser per elev ved å slå sammen skoler, men ressursen blir mer tilgjengelig.

Blir det flere ansatte som jobber med barn med nedsatt funksjonsevne eller spesialpedagogisk hjelp?

Ressursen til disse barna er styrt ut fra barnets behov og hva barnehagen eller skolen klarer å romme innenfor sitt ordinære tilbud. Dette er uavhengig av barnehagens eller skolens størrelse.