Hopp til hovedinnholdet på siden

Lagring og bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel

Husdyrgjødsel er en stor ressurs og viktig kilde til næringsstoffer, men kan ved feil bruk være en kilde til forurensning. Det finnes derfor et regelverk som sier noe om hvordan gjødsla skal brukes og lagres. 

Under finner du mer info om enkelte av temaene innenfor dette regelverket.

Gjødsellager

Gjødsellager for flytende gjødsel
Gjødsellager for flytende gjødsel, med mindre enn 25 prosent tørrstoffinnhold, skal være tette.

Lagring av tallehauger 
Gjødsel med mer enn 25 prosent tørrstoffinnhold og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres på bakken. At gjødsla inneholder mer enn 25 prosent tørrstoff betyr at gjødsla er så tørr at det ikke renner væske ut av den. Dette gjelder talle og tørr husdyrgjødsel.

Du må skjerme slik hauger mot overflatevann. Det kan du gjøre ved å legge gjødselhaugen lengst mulig opp i en skråning eller oppå en kul i terrenget. Slik forhindrer du at overflatevann renner gjennom haugen og fører til avrenning av næringsstoffer.  Alternativt kan du lage en avskjæringsgrøft eller voll i overkant av haugen for å hindre overflatevann i å nå haugen. En slik gjødselhaug må ikke plasseres nært vassdrag, hvis den kan utgjøre en fare for avrenning til vassdraget gjennom smeltevann eller overflatevann.

Du bør ta hensyn til boliger og luktulemper når du plasserer gjødselhauger.

Nybygg, utvidelse og utbedring av gjødsellager
Ved nybygg, utvidelse og utbedring av gjødsellager, skal landbrukskontoret godkjenne plan for dette. Søknadsskjema om godkjenning av plan for gjødsellager finner du under Skjema på denne siden. Hvis du ønsker å fylle ut skjemaet elektronisk, klikk på det lille ikonet til høyre for  lenken. 

Lageret skal også godkjennes av landbrukskontoret før det tas i bruk.

Utekve

Utekve er en innhegning der husdyr går ute hele året. Du må ikke anlegge utekve på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det gir fare for forurensning.

Utekveet må innrettes slik at gjødsel kan fjernes på en enkel måte fra fôringsplasser, hvileplasser og trafikkarealer mellom disse. Vi anbefaler å støpe et fast dekke under fôringsplass og eventuell hvileplass. Væskeoverskudd skal samles opp og lagres hvis det er fare for forurensning.

Gjødsel fra utekve skal fjernes regelmessig og minst en gang i året.

Siloanlegg

Silopressaft skal samles opp og lagres slik at den ikke fører til forurensning eller fare for forurensning.

Ved nybygg, utvidelse eller utbedring av siloanlegg, skal anlegget før det tas i bruk, være kontrollert og godkjent av Landbrukskontoret.

Spredning av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel

Å spre gjødsel på åpen åker
Å spre gjødsel på åpen åker, som skal moldes ned, er kun tillatt i perioden 15. februar–1. november. Det er ikke lov å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. Gjødsla skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning.

Å spre gjødsel på eng
Å spre gjødsel uten nedmolding på eng og annen grøde, bør skje så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Dette skal gjøres senest innen 1. september. Kommunen kan tillate en senere frist etter søknad, men ikke senere enn 1. oktober.

Ved spredning nær boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning.

Spredeareal

Et landbruksforetak må ha tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel fra sin husdyrbesetning. Dette er på fire dekar fulldyrket jord per gjødseldyr-enhet.

Hvis foretaket ikke disponerer tilstrekkelig stort spredeareal, må det ha avtale om spredning hos andre eller avtale for salg av husdyrgjødsel.

Ved avtale om spredning på landbrukseiendommer som foretaket ikke leier selv, og ved salg av husdyrgjødsel, må det normalt foreligge skriftlig avtale med minst fem års varighet.

Gjødselmengder ved spredning

Gjødslingen skal tilpasses arealets gjødslingsbehov, etter forskrift om gjødslingsplanlegging.

De foretak som har rett til produksjonstilskudd skal ha gjødslingsplan.

Se egen info om gjødslingsplan.

Avløpsslam

Bruk av avløpsslam krever melding til Landbrukskontoret
Du kan, etter melding til Landbrukskontoret, få tillatelse til å mellomlagre og spre avløpsslam på jordbruksareal.

Når skal meldingen sendes?
Du må sende melding til Landbrukskontoret senest to uker før første levering av slam.

Hva skal meldingen inneholde?
Meldingen skal inneholde opplysninger om hvor slammet skal mellomlagres og hvor det skal spres (tegnes inn på kart). Du må tegne inn på kart: brønner, drikkevannskilde og bekk/vassdrag i nærheten av der slam skal lagres og spres. Du må opplyse om mengder slam som er planlagt spredd, analyse av innhold i slammet og slamtype, og størrelse på det areal det skal spres på. Jordanalyser for arealene bør eventuelt også sendes med, særlig hvis slammet inneholder mye kalsium.

Hvor mye kan du spre og på hvilke arealer?
Du kan maksimalt spre inntil to tonn tørrstoff per dekar per tiende år. Slam-selskaper anbefaler at det spres kun ett tonn tørrstoff per dekar per tiende år, for ikke å risikere økt tap av fosfor. Slam må ikke spres på arealer der det skal dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt de neste tre år.  Det må heller ikke spres på eng eller i gartnerier.

Etter spredning skal slammet moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning. Bruk av slam skal innarbeides i gjødslingsplan.

Anne Okkenhaug Bentsen

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no
48 24 08 65