Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjødslingsplan og plantevernjournal

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd - skal ha gjødslingsplan og skal føre journal over plantevernmiddelbruken.

Manglende eller mangelfull gjødslingsplan og/eller plantevernjournal regnes som regelbrudd, og vil føre til avkortning i produksjonstilskudd og avslag på søknad om regionale miljøtilskudd.

Bestemmelsene om avkortning/avslag er hjemlet § 11 i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og i § 3 i forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Oppland.

Om gjødslingsplan

Gjødslingsplanlegging har som formål å gi kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning og tap av næringsstoffer, samt sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffene i jordsmonnet og i tilført gjødsel.

Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal foretaket disponerer. Foretak med enkel produksjon og liten variasjon i arealbruken, f.eks., ensidig kornproduksjon med en art, kan søke om godkjenning av flerårig gjødslingsplan. Kommunen kan også dispensere fra kravet om gjødslingsplan for foretak som drives svært ekstensivt.

En gjødslingsplan skal inneholde:

 1. Kartskisse som viser skifteinndelingen
 2. Utskrift av jordanalyser (Jordprøver tas hvert 4 – 8 år)
 3. Planen settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte
  • Jordbruksareal i dekar
  • Jordart og jordanalyser for ph, fosfor, kalium og moldinnhold
  • Forgrøde
  • Årets vekst
  • Forventa avlingsnivå
  • Gjødslingslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium
  • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel
   1. Type
   2. Mengde pr dekar og antatt spredetidspunkt
  • Mineralgjødsel
   1. Type
   2. Mengde og antatt spredetidspunkt

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:

 • Jordprøveresultat for fosfor, kalium og moldinnhold
 • Vekst- og gjødslingsnorm for distriktet
 • Avlingsnivå ut fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer fra hver enkelt skifte
 • Forgrøde

Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetningene som var da gjødslingsplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med dette behovet.

Foretak/personer med tilstrekkelig kompetanse kan sette opp sin egen gjødslingsplan. Norsk landbruksrådgivning, forhandlere av gjødsel og enkelte regnskapskontorer og har gjødslingsplanprogram og kan bistå foretakene med planleggingen.

Om plantevernjournal (sprøytejournal)

Formålet med en plantevernjournal er å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. En plantevernjournal skal minimum inneholde opplysninger om:

 1. Navn på plantevernmiddelet
 2. Tidspunkt for behandlingen
 3. Dose
 4. Området plantevernmiddelet er blitt brukt på
 5. Veksten som er behandlet

I tillegg bør skadegjører, vær og vindobservasjoner, samt opplysninger om virkningen være med. Det er den som sprøyter som skal føre journalen. Journalen skal oppbevares på bruket i minst tre år.

Mer informasjon om plantevernjournal kan leses på Mattilsynet sine nettsider (mattilsynet.no) og på Kvalitetssystem i landbruket (KSL) sine nettsider (ksl.no).

Øyulf Guttormsen

konsulent jord
oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
Tlf: 469 35 481


Endre rekkefølge på kontaktpersoner