Etter høstens kommunevalg er det blitt et nytt flertall i Gran kommunestyre. Dette flertallet vedtok torsdag 16. november å gå i en annen retning med prosjektet nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen, enn flertallet som har vært gjeldende i de siste måneders behandling av prosjektet.

Det nye flertallet har blant annet bestemt at:

  • Prosjektet endrer navn til 756 Sagatangen lokalmedisinske senter, forkortet SLMS.
  • Det skal ikke være krav til “fysisk H” som bygningsform. 
  • Prosjektet skal igjen inkludere omsorgsboliger. Kommunen skal planlegge for å bygge 96 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
  • Arealeffektivitet, driftseffektivitet, bokvalitet og tomtas kvalitet skal legges vekt på i utformingen av prosjektet.
  • Vi skal ta utgangspunkt i skisseprosjekt 749 Sagatangen helse- og omsorgssenter i arbeidet videre (skisseprosjektet som ble lagt fram for kommunestyret i mai). 
  • Planene skal legge til rette for at kommunen får tilskudd fra Husbanken.
  • Planene skal fortsatt inneholde lokaler til Sykehuset Innlandet.
  • Prosjektet skal være fleksibelt, slik at det eventuelt kan justeres før overgang til forprosjekt.
  • Produksjonskjøkken og dagaktivitetssenter skal være med i romprogrammet. 

Det er ikke lenger varaordfører som skal ha ansvaret for dialog med Rådmannen om å følge opp vedtaket.

Skal vurdere å øke antallet sykehjemsplasser

Gran kommune skal ta utgangspunkt i et brutto investeringsbudsjett på 900 millioner kroner for prosjektet. 

I tillegg har kommunestyret vedtatt at vi skal se nærmere på om det er mulig å øke antallet sykehjemsplasser innenfor samme låneramme.

Du kan lese hele vedtaket og sakspapirene til saken i vår møtekalender på nett.

Revidert skisseprosjekt legges fram i mars

Revidert skisseprosjekt skal legges fram for kommunestyret 14. mars 2024, da uten at saksdokumentene blir sendt ut til politikerne i forkant. Det reviderte skisseprosjektet skal behandles i formannskapsmøtet 11. april og kommunestyremøtet 25. april.