Hopp til hovedinnholdet på siden

Aksellastrestriksjoner

Aksellastrestriksjoner på kommunale veger innføres normalt  etter påske og oppheves rundt 17. mai. Tidspunktene annonseres.

I perioder med aksellastrestriksjoner, får vi en god del telefoner fra folk som lurer på dispensasjon for å kjøre inn varer. Gran kommune behandler ikke søknader om dispensasjon, det er det Statens vegvesen som gjør. Du kan ringe dem på telefon 22 07 30 00.

Våren 2024 innførte vi aksellastrestriksjoner 2. april. Restriksjonene vil maks gjelde fram til og med 20.juni. Liste over hvilke veger som er berørt av aksellastrestriksjoner finner du i dette dokumentet: Aksellastrestriksjoner Gran Kommune 2024.pdf

Retningslinjer for aksellastrestriksjoner

Veggrupper for spesialtransport

Sender du en søknad til Statens Vegvesen, kan du få dispensasjon fra de verdier for bruksklasse, lengde og totalvekt som framgår av veglista. Det er forskjellige regler og krav knyttet til kjøring med spesialtransport for de forskjellige veggruppene som er:

  • A: Veger som ikke har bruer, har bruer med flere kjørefelt eller nyere bruer med ett kjørefelt.
  • B: Veger som har bruer med ett kjørefelt (unntatt nye som kvalifiserer til gruppe A).
  • IKKE: Veger som ikke er egnet for spesialtransport. Disse vegene kan ikke brukes av kjøretøy som har dispensasjon for s pesialtransport uten tidsbegrensning.

Bruksklasse sommer

Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom perioden med vinteraksellast og eventuell periode med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden.

Bruksklasse vinter

Vi i Gran kommune informerer om når vi innfører og opphever aksellastrestriksjoner. Dette informerer vi om i nyhet på egen hjemmeside, i annonse på Hadelands nettavis og i sosiale medier. 

Ordningen gjelder kun for strekningene som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglista. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves vanligvis i forkant av at teleløsningen begynner.

Aksellast under teleløsninga

På fylkesvegene vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Det kan bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger.

Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt og skiltet med maksimal tillatt aksellast. Vi oppfordrer transportører og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen.

Tømmertransport

Transport av tømmer på vogntog mellom 19,5 og 24 meter med minst 7 aksler etter første ledd, spesielt innrettet for tømmertransport, tillates på veger der det er angitt i lista.

Slik transport tillates med en totalvekt på 56 eller 60 tonn på veg hvor det er angitt i lista. Der det ikke er angitt 56 eller 60 tonn gjelder generell tillatt totalvekt også for slike kjøretøy.

Maksimal tillatt aksellast i henhold til vegens bruksklasse gjelder også for tømmervogntog. Ordningen omfatter:

  • sagtømmer
  • skurtømmer
  • rundtømmer med små dimensjoner
  • massevirke (flis er ikke massevirke)
  • slipvirke

Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, bestemmelser om returgods og måleregler, framgår av vegliste for riksveger. De forutsetninger, krav og måleregler som står i riksveglista gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. 

Arne Olav Olsen

enhetsleder Samferdsel og park
arne.olav.olsen@gran.kommune.no
48 24 34 57


Endre rekkefølge på kontaktpersoner