Hopp til hovedinnholdet på siden

Den dyktige bonden

Prosjektet «Den dyktige bonden» er et treårig klima- og miljøprosjekt for landbruket på Hadeland og i Østre Toten.

Logo - Den dyktige bonden

Målet med prosjektet er økt matproduksjon i kombinasjon med lavere utslipp av klimagasser, økt karbondbinding og redusert avrenning til vassdrag.

Bakgrunnen for prosjektet

Norge skal kutte i klimagassutslipp fram til 2030. Det meste av kuttene skal skje i ikke-kvotepliktig sektor, blant annet innenfor landbruket.

Kommunene på Hadeland ønsket å være tidlig ute i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og miljøpåvirkning fra matproduksjon på gårdene.
Prosjektet er derfor godt forankret i politiske vedtak i hadelandskommunenes klima- og energiplaner, i tillegg til landbruksplanen for Hadeland.

Landbrukskontoret for Hadeland søkte dermed om klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å delfinansiere prosjektet. Vi fikk innvilget en betydelig sum i 2018 og prosjektet startet opp i januar 2019.

Ved prosjektstart tok Østre Toten kommune kontakt med landbrukskontoret for Hadeland, og ønsket å delta i prosjektet.
Derfor søkte vi klimasatsmidler for å utvide prosjektet med en ekstra kommune. Søknaden om ekstra midler med innvilget i juni 2019.

Slik finansieres prosjektet

Til sammen har prosjektet Den dyktige bonden en budsjettramme på 6,5 millioner kroner. Klimasatsmidlene utgjør nær 2,8 millioner kroner av dette.

Slik finansieres prosjektet:

  • klimasatsmidler fra Miljødirektoratet
  • kommunal egenandel fra de fire kommunene som er involvert
  • egeninnsats fra kommunalt ansatte

Vil du vite mer om prosjektet?

Du kan lese prosjektplanen, som du finner under overskriften “aktuell informasjon” på denne siden.