Hopp til hovedinnholdet på siden

Inntaksteam - tverrfaglig team for barn og unge

Strever du med barnet ditt eller ungdommen din i hverdagen og ønsker hjelp? Da kan du ta kontakt med kommunens inntaksteam. 

Inntaksteamet kan hjelpe til med:

 • foreldreveiledning - både individuelt og i grupper (for eksempel COS-kurs)
 • samtaleoppfølging med barn og unge
 • rusoppfølging
 • å vurdere behov for videre henvisning
 • veiledning til barnehager og skoler

Hvem er med i inntaksteamet og hvordan arbeider vi?

Inntaksteamet er en tverrfaglig gruppe som består av:

 • kommunepsykologer
 • ansatt fra pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) 
 • helsesykepleiertjenesten
 • barneverntjenesten
 • barnekoordinator
 • psykisk helse- og rustjeneste
 • foreldreveiledere
 • representant fra BUP og NAV

Teamet møtes og behandler søknadene annenhver uke. Når vi har behandlet din søknad, tar vi kontakt med deg for å avtale en kartleggingssamtale.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra fastlege eller andre instanser. Ta gjerne kontakt med din barnehage/skole eller helsesykepleier først. Opplever du at trenger mer hjelp, ta kontakt med inntaksteamet. Send oss søknadsskjema som du finner under overskriften "Skjema" på denne siden.
 

Her er noen eksempler på hva inntaksteamet jobber med:

 • utfordringer med adferd, temperament og utfordringer knyttet til følelser
 • utfordringer knyttet til endringer i livet, som skilsmisse, dødsfall og lignende
 • psykososiale utfordringer i barnehage/skole, som for eksempel skolevegring

Mer informasjon

Her kan du lese mer om noen av tilbudene våre:

Foreldreveiledning og kurs

I noen situasjoner kan vi trenge ekstra støtte som foreldre. Det kan være barn som har et vanskelig temperament, er ukonsentrerte, impulsive, sinte, engstelige og/eller triste. Gjennom kunnskapsformidling, øvelser og samtaler skapes ny innsikt rundt problemene knyttet til dette i familien.

COS-kurs (trygghetssirkelen):

 • Kurset er basert på tilknytningsteori og utviklingspsykologi, og målet er å fremme trygg tilknytning hos barnet.
 • Kurset vil gi foreldrene kunnskap om barnets grunnleggende behov samt trene på å se og besvare disse behovene.
 • Foreldrekursene strekker seg over 7-8 uker.

ICDP-kurs:

 • Kurset er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling.
 • ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk.
 • ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system. Programmet har tre dialoger og åtte tema for godt samspill, som enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn følelsesmessig og mental utvikling.
 • Ellers arrangeres ulike kurs etter behov.
Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST):
 • Dette kan enten gjennomføres som et todagers-kurs, eller du kan få individuell veiledning. 
 • Kurset er et tilbud til foreldre som ønsker å bli tryggere i rollen som forelder og omsorgsgiver, spesielt i møte med barnas følelser.
 • Sentrale temaer innenfor EFST er ferdigheter som validering, grensesetting, reparasjon og arbeid med egne følelser som forelder - hvor alle er ment å bidra til å styrke omsorgskompetansen.
 • EFST er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner kan være den viktigste helbredende kraften for barn med psykiske eller atferdsmessige vansker.
 

Kommunepsykolog

Korttidsoppfølging psykolog: Kommunepsykolog kan tilby vurdering/ oppfølging over kortere tid for barn og unge med lettere psykiske vansker. Aktuelle barn og unge kalles inn til kartleggingssamtale sammen med foreldre, hvor behov og rammene for oppfølging blir klargjort.  Det kan også være aktuelt å henvise videre til andre instanser og samarbeidspartnere for oppfølging.

Psykologveiledning ansatte: Kommunepsykolog kan veilede ansatte som arbeider med barn og unge i kommunen. Dette kan være helsesykepleiere, barnehager og skoler eller andre som jobber med barn. Du kan komme alene, eller sammen med andre som også arbeider med barnet. Målet er å tilføre perspektiver som kan bidra til nye tanker om utfordringen du står i.

Rusoppfølging av ungdom

Vi kan tilby:

 • hjelp til ungdom under 18 år som selv ønsker dette - både ungdom som har et rusproblem og ungdom som er i risiko for å utvikle et problem
 • hjelp til foreldre/andre som er bekymret for ungdommens rusbruk, både alkohol og ulovlige rusmidler
 • hjelp til ungdom under 18 år som har blitt tatt for bruk eller besittelse av ulovlige rusmidler

All oppfølging hos inntaksteamet er frivillig. Oppfølgingen planlegges i samarbeid mellom deg som søker og behandler i inntaksteamet. Frivillig rustesting kan være en del av avtalt oppfølging.

Hvis du kun ønsker rustesting og ikke annen hjelp fra inntaksteamet, kan du ta kontakt med leder for psykisk helse- og rustjeneste: Marianne Granseth, telefon: 90 21 63 45

Voksne over 18 år som trenger hjelp i forbindelse med rus, kan få hjelp av psykisk helse- og rustjeneste.

Trenger du hjelp med søknadsskjemaet?

Du kan få hjelp til å sende inn digitalt skjema hos vår innbyggersørvis på Gran rådhus. Åpningstidene er mandag-fredag klokka 10.00-14.00. 

 

Marte Brenne Nordstoga

kommunepsykolog
marte.brenne.nordstoga@gran.kommune.no
40 91 59 26


Endre rekkefølge på kontaktpersoner