Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Høring om politivedtekt

Gran kommunestyre vedtok 16. september ny politivedtekt. Til grunn for saken lå forslag til likelydende politivedtekt for Lunner og for Gran, anbefalt av Politiråd for Gran og Lunner.

Her finner du saksframlegg og vedtak i k-sak 60/20

Bestemmelsene  i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres  i politivedtekt med hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte  kommune, i samarbeid  med politiet, å avgjøre  hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.  Politiets deltakelse  i dette arbeidet er viktig  for å kunne oppnå størst mulig  grad av likhet mellom  kommuner innenfor  samme politidistrikt.

En politivedtekt er en forskrift. Når kommunestyret har vedtatt forslaget  til ny politivedtekt, skal forslaget  sendes ut på høring.

Ny politivedtekt legges derfor på høring. Etter høringsrunden skal kommunestyret sluttbehandle politivedtektene og oversende de til Politidirektoratet for endelig godkjennelse.

Høringsdokument: Politivedtekt for Lunner og Gran

Høringsfristen er fredag 16. oktober. Skriftlig høringsuttalelse sendes postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN. 

Oppgradering av Grymyr renseanlegg

Hva handler dette om?
Grymyr renseanlegg står foran en større rehabilitering/oppgradering. I den forbindelse søker Gran kommune om ny utslippstillatelse. Under ombyggingen vil et midlertidig anlegg bli driftet, dette er også inkludert i utslippssøknaden. Oppgradering er planlagt at skal utføres i 2021.

Sweco Norge AS bistår kommunen i arbeidet med prosjektering av nytt anlegg.

Mer informasjon
Du kan lese utslippssøknaden her.

Har du innspill?
Du kan sende inn eventuelle innspill eller innvendinger til saken her. Husk å sende innen 5. oktober 2020.

Høringer og kunngjøringer - utgått på dato

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Gran kommunestyre vedtok i sitt møte 18. juni 2020 en ny reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. Planen legger til rette for ombygging av fergeleier på Tangen og Horn for el-ferje, ny bussterminal på Horn og utvidelse av slipp på Horn.

Mer informasjon
Du kan se alle plandokumentene her: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E276

Du kan klage
Du kan klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren innen 29.juli 2020.

Plan for vern av 27 skogsområder i Innlandet

Hva handler dette om?
Fylkesmannen i Innlandet har lagt ut en verneplan for 27 skogsområder, til høring. 19 av disse områdene er nye, og 8 av dem er utvidelser av eksisterende verneområder. Ett av de nye områdene berører Gran kommune: Rognhaugen som ligger delvis i Hurdal kommune og delvis i Gran kommune. Dette området er på om lag 1665 dekar.

Si din mening!
Du kan si din mening om forslaget, ved å sende inn en uttalelse via e-post fminpost@fylkesmannen.no, eller via post til Fylkesmannen i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer.

Mer informasjon
Les mer om saken på Fylkesmannen i Innlandets nettsider.

Reguleringsplan for Skogskolejordet i Brandbu

Hva handler dette om?

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Skogskolejordet 22. juni i 2017. Statens vegvesen hadde innsigelse til vegløsningen. Det ble avholdt mekling hos fylkesmannen den 19. januar 2018.

Etter meklingen har Gran kommune omarbeidet planforslaget i tråd med meklingsresultatet og planutvalget bestemte i møte den 29. april 2020,  at det nye planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Endringen innebærer at en større del av den nye bebyggelsen får sin atkomst via Søndre Skogskoleveg.

Åpent møte i august

Det vil bli holdt et åpent møte om planen i begynnelsen av august. Møtet blir annonsert senere.

Si din mening!

Har du synspunkter på planforslaget, kan du sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller brev til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren, innen 18. august 2020.

Mer informasjon

Plandokumentene kan sees i kommunens planinnsyn: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E-245

 

Reguleringsplan for Skogskolejordet i Brandbu.JPG

Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata - vedtatt plan

Hva handler dette om?
Kommunestyret i Gran kommune vedtok reguleringsplan for området Lidskjalvgutua/Storgata, i sitt møte 12.desember 2019. Vedtaket er gjort i tråd med plan- og bygningslovens § 12 tolvte ledd. Dette området ligger sentralt i Gran sentrum. Det avgrenses av Storgata, Lidskjalvgutua, Oslolinna (framtidig miljøgate) og av framtidig forlengelse av Hovsgutua. 

Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsutvikling med boliger og næringsareal. Planforslaget åpner opp for seks blokker med tre til seks etasjer, sju småhus og noe fortetting langs Storgata. Se skisse av planene under.

Illustrasjon - Gran park

Si din mening!
Du har mulighet til å klage på vedtaket, hvis du er en part i saken eller har rettslig klageinteresse. Du kan i så fall sende din klage via e-post eller i posten til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Klagen må sendes innen tre uker etter kunngjøring 8. januar 2020.

Mer informasjon
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan og flere vedlegg. Disse er tilgjengelig under sakspapirer til Kommunestyrets møte 12.12.2019, sak 50/19. 

Alle dokumenter i denne plansaken er tilgjengelig i kommunens planinnsyn: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E270. De ulike dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter» og ved å klikke på de ulike boksene som viser ulike steg i prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. For å få fram de enkelte dokumentene må det trykkes på «+»-tegnet.

Ny kommuneplan er tilgjengelig i kommunekart

Hva handler dette om?
Kommunestyret vedtok i møtet 20. juni 2019 ny kommuneplan.

Nå kan du se kommuneplanens arealdel via kartløsningen kommunekart.

Slik bruker du verktøyet
For å se den nye kommuneplanen, velger du «Kartlag» i menyen oppe til venstre. Da vil du få opp en meny på høyre side av kartet. Her krysser du av for «Arealplaner», utvid menyen ved å trykke på pilen ned, og velg «Kommuneplan vedtatt 2019».

Kommunekart - arealplan.JPG