Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres av et forslag kommunen arbeider med, skal få si sin mening. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

   
Høringer og kunngjøringer

21/6 Plan for friluftslivets ferdselsårer - Høringsforslag

Plan for friluftslivets ferdselsårer for Lunner og Gran kommuner er sendt ut på høring til lag/foreninger, organisasjoner, grunneiere og andre. 

Her kan du lese dokumentene i saken:

Plan for friluftslivets ferdselsårer i Lunner og Gran kommuner - Høringsutkast.pdf

Plan for friluftslivets ferdselsårer Lunner og Gran - Oversikt over innspill.pdf

Oversendelse av sluttrapport for prosjektet Kartlegging og verdisetting av friluftsområder - Lunner kommune.pdf

Du kan si din mening innen 2. august 2024. Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Har du spørsmål om planen, kan du kontakte Else Hagen Lyngstad, rådgiver kulturkontoret, på e-post Else.Hagen.Lyngstad@gran.kommune.no eller på telefon 90 88 72 74.

30/5 Frivillig vern av skog - Høring av elleve områder i Innlandet

Statsforvaltetern i Innlandet foreslår å legge deler av Brandbukampen ut som naturreservat. Høringsfristen er 10. juli 2024.

Statsforvalteren i Innlandet har sendt ut høringsforslag for elleve naturreservater, inkludert deler av Brandbukampen. Du kan lese alle dokumentene på nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet (statsforvalteren.no).

Frist for å sende inn merknader er 10. juli 2024. Du kan sende merknader skriftlig til Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer, på e-post sfinpost@statsforvalteren.no eller du kan bruke skjema på Statsforvalterens nettside, under Høringer (statsforvalteren.no).

15/5 Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn

Kommunestyret vedtok den 25.april 2024, sak 43/24, å legge forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn og samtidig sende det på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-4.

Kommuneplanens arealdel gir rammene for hvordan ulike geografiske områder i kommunen skal brukes. 

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Vi vil samle all informasjon så du kan holde deg oppdatert om planprosessen. Planforslaget består av mange dokumenter og de finner du på våre nettsider. 

Du kan også lese plandokumentene på papir ved å henvende deg til Innbyggersørvis på rådhuset, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Du kan si din mening om planforslaget innen 1. juli 2024. Innspill må merkes med: «Innspill til planforslag: Kommuneplanens arealdel».

Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.


Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

6/5 Varsel om oppstart for utvidelse av Ål kirkegård

Hva handler dette om?

Formålet med planarbeidet er å regulere utvidelse av Ål kirkegård slik at det kan etableres flere gravplasser. Planen for utvidelsen er å tilrettelegge for urneplasser i urnefelt og navnet minnelund med parkpreg på nordsiden av kirkegården. Nærmere beskrivelse og tydeligere kart finner dere i varslingsbrevet.

På vegne av Gran kirkelige fellesråd varsler vi i Gran kommune oppstart av detaljreguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 for utvidelse av gårds- og bruksnummer 262/60, Ål kirkegård med plan-ID E265. 

Området det varsles oppstart av planarbeid for, er maks fire dekar stort og omfatter deler av 262/2. Område er avsatt som LNF-område kommuneplanens arealdel, og hele området er dyrket mark som skal omdisponeres til annet formål. 

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning.

Mer informasjon

For ytterligere opplysninger og planavgrensning kan du finne her. 

Eventuell spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sangee P. Murugesu sangeethan.pathmanathan.murugesu@gran.kommune.no eller telefon 47 62 64 84.

Si din mening

Du kan sende innspill eller ytterligere opplysninger om planarbeidet til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren. Frist for innspill er 19. juni 2024.

Innspill vil ikke besvares direkte. I behandlingen av plansaken kommer det fram hvordan innspillene er vurdert og/eller innarbeidet. Det vil være mulighet for å komme med høringsuttalelse igjen ved offentlig ettersyn av reguleringsplan.

21/3 Vedtatt reguleringsplan for endring av Trulserud B4

Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret den 14. mars 2024 som sak 26/24. Planområdet ligger på Trulserud, ved Moen kirke, og planområdet er på cirka 21 daa. Hensikten med planen er for å tilrettelegge for 50-52 boenheter. 

Mer informasjon

Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken her (arealplaner.no).

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket etter forvaltningsloven. Klagen sender du skriftlig til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41,2714 Jaren innen 3 uker etter kunngjøring.

15/2 Vedtatt reguleringsplan for Brandbu vannbehandlingsanlegg på Elken

Nå kan du se den vedtatte reguleringsplanen, og du kan sende inn klage om du ønsker det.

Hva handler dette om?

Gran kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for Brandbu vannbehandlingsanlegg på Elken i møte 8. februar 2024. Planområdet ligger ved Elken gård, langs Aschimlinna og er på cirka 10,5 daa. Planen tilrettelegger for et anlegg med parkeringsplass og tuntre, uten inngjerding eller mulighet for utelagring for å tilpasse seg kulturlandskapet mest mulig. Anlegget vil gi reservevannforsyning og være dimensjonert  for 80 l/sek.

Mer informasjon

Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken her (arealplaner.no)

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket, etter forvaltningsloven. Klagen sender du skriftlig til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren innen 3 uker etter kunngjøring.

18/12 Reguleringsplaner for kulvertutbyttinger: Skal skifte ut kulverter ved mindre vassdrag som renner under fylkesveger

Innlandet fylkeskommune jobber med å skifte ut kulverter ved mindre vassdrag som renner under fylkesveger. I forbindelse med dette skal det etableres nye kulverter for Gullerudelva, Hagaelva og Veltabekken som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende rør under Fylkesveg 34 (Røykenviklinna) ved Gullerud og Fylkesveg 245 (Vestsidevegen) ved Engnes. 

Midlertidig omkjøring

Mens arbeidet pågår, må det etableres en midlertidig omkjøringsveg for å sikre trafikkavvikling. I Røykenviklinna legges omkjøringen på nedstrøms side av fylkesvegen, mens på Vestsidevegen legges omkjøring på oppstrøms side av fylkesvegen. I tillegg må det også gjøres en midlertidig omlegging av avkjørselen til den private vegen Hagaelva.

Erverv av grunn

Planforslagene legger opp til noe permanent erverv av privat areal på hver side av elvene. I tillegg er det behov for midlertidig erverv for anleggsgjennomføring. Det er laget grunnervervskart som viser inngrepene på de berørte eiendommene, og arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er vedtatt.

Åpen kontordag

Tirsdag den 9. januar 2024, mellom klokka 15.00-18.00,  vil det være «åpent kontor» på Gran Rådhus, der Innlandet fylkeskommune og konsulent vil være til stede for eventuelle spørsmål.

Mer informasjon

Du finner planen for Gullerud-kulvert her, og planen for Engnes-kulvert her, og her kan du følge planprosessene videre.

Merknader til planforslagene

Du kan si din mening om forslagene og sende dette skriftlig til post@innlandetfylke.no, eller til Innlandet fylkeskommune, Pb. 4404 Bedriftsenteret, 2325 Hamar, innen 9. februar 2024. Merk brevet «Reguleringsplanen Fv. 245 Engnes kulvert» eller «Reguleringsplanen Fv. 34 Gullerud kulvert». Kopi av brevet sendes til Gran kommune på postmottak@gran.kommune.no eller til Pb.41, 2714 Jaren.

Spørsmål? 

Har du spørsmål til planforslagene kan du kontakte prosjektleder Knut Bergum på e-post knut.bergum@innlandetfylke.no eller på telefon 99 46 45 65.

 

8/1 Oppstart av reguleringsplan for utfartsparkering og adkomst til Lygna hytteområde

Hva handler dette om?

Struktor Lillehammer AS varsler på vegne av Brandbu og Tingelstad Almenning om oppstart av reguleringsplan for utfartsparkering og adkomst til Lygna hytteområde. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for større parkeringsplass, regulere bort planfri skikryssing og endre vegsystemet. Planområdet er cirka 57,2 daa. 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon og planavgrensningen i planregisteret (arealplaner.no) 

Dersom du ønsker mer informasjon, eventuelt møte, kan du ta kontakt med Harald Snippen, telefon: 93 24 30 76.

Si din mening

Du kan innen 8. februar 2024 sende kommentarer/ innspill til Structor Lillehammer AS, Fåberggata 116, 2615 Lillehammer eller på e-post harald.snippen@structor.no, med kopi til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren eller e-post: postmottak@gran.kommune.no 

Innspill vil ikke besvares direkte. I behandlingen av plansaken kommer det fram hvordan innspillene er vurdert og/eller innarbeidet. Det vil være mulighet for å komme med innspill igjen ved offentlig ettersyn av reguleringsplan. 

17/1 Endring av bestemmelsene for "Hytteområdet Lygna Sør"

Hva handler dette om?

Vi starter arbeid med endringer av bestemmelsene knyttet til område reguleringsplan for "Hytteområde Lygna Sør".

Gjeldende plan for hytteområde Lygna sør (plan ID:  E 229) ble vedtatt 25. september 2014. Det er behov for å endre gjeldende bestemmelser for er å tydeliggjøre blant annet bestemmelsene om terrenginngrep (jf. § 5.1.1 og 5.1.2) og plassering av bebyggelsen i landskapet (jf.§5.1.4) og byggehøyde (jf. §5.1.9). 

Områdereguleringsplankartet skal ikke endres. Detaljreguleringsplaner som ligger innenfor planavgrensningen, vil fortsatt gjelde.

Høyde vil bli vurdert endret fra opprinnelig terreng til gjennomsnittlig opprinnelig terreng, og det vil bli gjort vurdering av maksimalt tillatt fylling og skjæring.

Mer informasjon

Si din mening

Du kan si din mening om endringen innen 5. februar 2023.

Merknader elle innspill sendes til: Norconsult Norge AS ved Berit Irmgard Hessel. Postadresse er Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm, og e-post er  berit.irmgard.hessel@norconsult.com