Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Reguleringsplan for Skogskolejordet i Brandbu – utleggelse til nytt offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Skogskolejordet den 22.06.2017. Statens vegvesen hadde innsigelse til vegløsningen. Det ble avholdt mekling hos fylkesmannen den 19.01.2018.

Etter meklingen har Gran kommune omarbeidet planforslaget i tråd med meklingsresultatet og planutvalget bestemte i møte den 29.04.2020 at det nye planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.

Endringen innebærer at en større del av den nye bebyggelsen får sin atkomst via Søndre Skogskoleveg.

Plandokumentene kan sees i kommunens planinnsyn: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E-245

Har du synspunkter på planforslaget, kan du sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller brev til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren, innen 18.08.2020.

Det vil bli holdt et åpent møte om planen i begynnelsen av august. Møtet blir annonsert senere.

Reguleringsplan for Skogskolejordet i Brandbu.JPG

Endring av reguleringsplan for riksveg 4 ved Holmen bru

Hva handler dette om?

Statens vegvesen ønsker å krysse ny riksveg 4 mellom Roa og Gran, lenger sør. På den måten vil det bli en enklere kryssing av Vigga. 
Kommunestyret i Gran vedtok planendringen i sitt møte 16. april 2020, sak 17/20.

Mer informasjon

I ny plan vil lokalvegen gå under ny riksveg 4 i kulvert. Dette gir et behov for å senke vegtraseen på lokalvegen og for å justere tilstøtende adkomstveger.

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren innen 28.mai 2020.

 

Lygnalia grunneierlag varsler oppstart av detaljregulering

Hva handler dette om?

Lygna grunneierlag ønsker å legge til rette for flere hyttetomter. Derfor varsler de oppstart av detaljregulering av delfelt C og D i Lygna hytteområde. 

Dette området ligger sørøst for delfelt A, som nå er under utbygging. (Se kart-tegning nederst). 

Mer informasjon

Varslingsdokumentene og referat fra oppstartsmøte ligger ute på Gran kommunes sitt planinnsyn: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E285

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Bente Moringen, tlf. 416 90 775, bente.moringen@ramboll.no

Si din mening!

Har du merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet, kan du sende dem skriftlig til bente.moringen@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer , med kopi til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Høringsfristen er 8.mai 2020.

Det vil bli ny mulighet til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.

reguleringssak.JPG

 

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Nå har Innlandet fylkeskommune laget et forslag til reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. Forslaget til reguleringsplan legger opp til oppgraderte fergeleier på begge sider av Randsfjorden, ny slipp og ny bussholdeplass på Horn.

Mer informasjon
Her i PlanInnsyn finner du lenke til kart og alle dokumenter i saken. (https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E276). Innlandet fylkeskommune har en egen informasjonsside om prosjektet.( https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/)

Du kan komme med innspill
Du har mulighet til å gi dine innspill til planarbeidet før 27. april 2020. Det gjør du ved å sende e-post til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Innspillet merkes med saksnummer 2020/22604. Send også kopi til postmottak@gran.kommune.no, eller Gran kommune, Rådhusveien 39, 2770 Jaren.

Innspillene vil ikke bli besvart med brev, men Innlandet fylkeskommune vil vurdere om de kan gjøre forandringer i planen for å ta hensyn til dem. Alle innspillene vil bli lagt ved saksdokumentene, når planen blir sluttbehandlet i planutvalget og kommunestyret i Gran kommune.

Åpent møte
Innlandet fylkeskommune holder åpent møte om reguleringsplanen i Bjoneroa kulturbygg den 31. mars 2020 kl. 18:00.

Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata - vedtatt plan

Hva handler dette om?
Kommunestyret i Gran kommune vedtok reguleringsplan for området Lidskjalvgutua/Storgata, i sitt møte 12.desember 2019. Vedtaket er gjort i tråd med plan- og bygningslovens § 12 tolvte ledd. Dette området ligger sentralt i Gran sentrum. Det avgrenses av Storgata, Lidskjalvgutua, Oslolinna (framtidig miljøgate) og av framtidig forlengelse av Hovsgutua. 

Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsutvikling med boliger og næringsareal. Planforslaget åpner opp for seks blokker med tre til seks etasjer, sju småhus og noe fortetting langs Storgata. Se skisse av planene under.

Illustrasjon - Gran park

Si din mening!
Du har mulighet til å klage på vedtaket, hvis du er en part i saken eller har rettslig klageinteresse. Du kan i så fall sende din klage via e-post eller i posten til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Klagen må sendes innen tre uker etter kunngjøring 8. januar 2020.

Mer informasjon
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan og flere vedlegg. Disse er tilgjengelig under sakspapirer til Kommunestyrets møte 12.12.2019, sak 50/19. 

Alle dokumenter i denne plansaken er tilgjengelig i kommunens planinnsyn: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E270. De ulike dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter» og ved å klikke på de ulike boksene som viser ulike steg i prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. For å få fram de enkelte dokumentene må det trykkes på «+»-tegnet.

Ny kommuneplan er tilgjengelig i kommunekart

Hva handler dette om?
Kommunestyret vedtok i møtet 20. juni 2019 ny kommuneplan.

Nå kan du se kommuneplanens arealdel via kartløsningen kommunekart.

Slik bruker du verktøyet
For å se den nye kommuneplanen, velger du «Kartlag» i menyen oppe til venstre. Da vil du få opp en meny på høyre side av kartet. Her krysser du av for «Arealplaner», utvid menyen ved å trykke på pilen ned, og velg «Kommuneplan vedtatt 2019».

Kommunekart - arealplan.JPG