Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Reguleringsplan fylkessamband 2336 Randsfjordsambandet

Reguleringsplan for fylkessamband (fs.) 2336 Randsfjordsambandet er ute på høring til 27. april 2020. 

Innlandet fylkeskommune har i henhold til §§ 3-7 og 12-10 i plan- og bygningsloven lagt forslag til reguleringsplan for fylkessamband (fs.) 2336 Randsfjordsambandet ut på høring og offentlig ettersyn. 

Forslag til reguleringsplan omfatter:

  • Oppgradering av ferjeleiene på Horn og Tangen.
  • Ny slipp. En slipp er et skinnesystem fra land ut i vann hvor Randsfjordferja kan trekkes på land for service og inspeksjon. 
  • Ny bussholdeplass på Horn. 

Plandokumenter

Uttalelser/innspill til planen

Fristen for å komme med innspill er 27. april 2020.

Du kan sende innspill til planen på e-post: post@innlandetfylke.no eller per post til:

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Det er fint om du merker oversendelsen med saksnummer 2020/22604. 

Kopi til Gran kommune
Gran kommune skal ha kopi av alle innspill.

Kopi av dine innspill kan du sende på e-post: postmottak@gran.kommune.no eller per post til:

Gran kommune
Rådhusveien 39
2770 Jaren

Åpent møte 31. mars
Innlandet fylkeskommune inviterer til åpent møte om planforslaget. Møtet holdes i Bjoneroa kulturbygg tirsdag 31. mars kl. 18.00. Dette møtet er gjort om til et nettbasert møte på grunn av  Covid19-viruset.  Følg denne linken for å delta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA4NzFjNmUtNTJmYS00NGZmLTg1NzgtM2VlZWEwYjI5ZGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6bba49-6f35-4d82-9fca-4827d417cd3e%22%2c%22Oid%22%3a%22d84ae395-aef5-4adf-9145-e79a8d060103%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Når du klikker på linken kan du velge å logge inn anonymt eller registrere deg. Dette bestemmer du selv.

Videre prosess
Etter høringsperioden vil Innlandet fylkeskommune sammenstille merknadene til planforslaget og vurdere eventuelle endringer. Endelig planforslag oversendes Gran kommune for sluttbehandling. 

Forslag til reguleringsplan for rv 4 over Lygna

Statens vegvesen har lagt ut plan for rv 4 over Lygna på offentlig ettersyn.

Du kan si din mening om planene ved å sende en e-post til firmapost@vegvesen.no innen 29. april 2020. Merk e-posten med  "Rv. 4 Lygna. Reguleringsplan. Saksnummer 20/33651»
Send også kopi til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Hovedformålet med planen er oppgradering/bygging av ny rv 4 over Lygna.

Hovedgrepene i planforslaget til Statens vegvesen er:

  • Ny trase for rv. 4 fra Almenningsdelet til Lygnasæter. Ved Lygnasæter etableres det et planskilt kryss som ivaretar kryss med fv. 180, Lygnasæter vegserviceanlegg/bensinstasjon og hotell/restaurant, hyttefelt og ny adkomst til Lygna skisenter.
  • Fra Lygnaelva til Lygnebakken legges det opp til en utvidelse av eksisterende riksveg 4.

Annen informasjon

NB. Statens vegvesen skriver i sitt oversendelsesbrev at dokumentene foreligger i papirform på Gran rådhus. På grunn av fare for koronasmitte har vi valgt å ikke legge ut dokumentene. Ved å ringe fagansvarlig plan, Sigrid Lerud på tlf 469 55764, kan du bestille kopier sendt hjem i posten.

 

Størenslunden - melding om vedtatt reguleringsplan

Hva handler dette om?
Kommunestyret har vedtatt ny reguleringsplan for Størenslunden i Brandbu. Ny plan åpner for bygging av nytt servicebygg og scene. Tidligere fredede rydningsrøyser er nå frigitt av Riksantikvaren. 

Mer informasjon
Alle dokumenter i saken kan du finne i planinnsyn: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E280

Du kan klage
Du har mulighet til å klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren innen 8. april 2020.

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Nå har Innlandet fylkeskommune laget et forslag til reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. Forslaget til reguleringsplan legger opp til oppgraderte fergeleier på begge sider av Randsfjorden, ny slipp og ny bussholdeplass på Horn.

Mer informasjon
Her i PlanInnsyn finner du lenke til kart og alle dokumenter i saken. (https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E276). Innlandet fylkeskommune har en egen informasjonsside om prosjektet.( https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/)

Du kan komme med innspill
Du har mulighet til å gi dine innspill til planarbeidet før 27. april 2020. Det gjør du ved å sende e-post til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Innspillet merkes med saksnummer 2020/22604. Send også kopi til postmottak@gran.kommune.no, eller Gran kommune, Rådhusveien 39, 2770 Jaren.

Innspillene vil ikke bli besvart med brev, men Innlandet fylkeskommune vil vurdere om de kan gjøre forandringer i planen for å ta hensyn til dem. Alle innspillene vil bli lagt ved saksdokumentene, når planen blir sluttbehandlet i planutvalget og kommunestyret i Gran kommune.

Åpent møte
Innlandet fylkeskommune holder åpent møte om reguleringsplanen i Bjoneroa kulturbygg den 31. mars 2020 kl. 18:00.

Høring av nytt vegnavn i Søndre Mohagen

Hva handler dette om?

Gjefsenvegen i Søndre Mohagen på Jaren kan få nytt navn. Forslaget til nytt navn er Auranorvegen. 

Du kan komme med innspill
Du kan si din mening om navneforslaget. Vi ønsker skriftlig tilbakemelding innen 16. april 2020. Merk tilbakemeldingen med 20/00402.

Mer informasjon
I perioden 25.02 til 16.04 finner du kart og informasjon om forslaget på hjemmesiden vår, eller du kan ta kontakt med oss. 

19_02207-1 Interpellasjon om vegnavn i Mohagen fra Willy Westhagen

19_02207-5 Vedtak KST, 06022020, Sak 7_20 Interpellasjon om vegnavn i Mohagen fra Willy Westhagen

Kart

Varsel om oppstart av planarbeid for Doktorgaarden

Hva handler dette om?
TEKplan Jarenstranda 1 AS varsler om reguleringsplanarbeid for Doktorgaarden. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Hensikten med planarbeidet er å fremme et reguleringsforslag (boligformål) med høy utnyttelse i form av blokkbebyggelse.

Planområdet ligger i sør i Gran sentrum og er på ca. 23 daa, vist på kartutsnittet under. Planområdet inkluderer boligområde 6 med tilgrensende LNF-område i kommunedelplan for Gran sentrum. I utviklingsveilederen for Gran sentrum er planområdet del av det indre sentrumsområdet. (I sør følger plangrense senterlinje Jarenstranda, i øst senterlinje for Horgenmoen/ tidligere rv. 4 og i vest Gjøvikbanen.)

Mer informasjon
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til TEKplan Jarenstranda 1 AS ved Viktor Johansen, tlf. 48 07 53 61, post@drgaarden.no. Alle dokumenter i plansaken blir fortløpende tilgjengelige i Gran kommunes plandialog under Vis dokumenter.

Du kan komme med innspill
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til post@drgaarden.no eller til TEKplan Jarenstranda 1 AS v/ Viktor Johansen, Jarenstranda 14, 2750 Gran. Kopi av innspill sendes til Gran kommune på e-post postmottak@gran.kommune.no, eller i posten til Rådhusveien 39, 2770 Jaren.

Høringsfristen settes til 4. mars 2020.

Videre saksgang
Innspill vil bli behandlet gjennom planprosessen og hvordan de er håndtert vil bli svart ut i forbindelse med innsending av planforslag til 1.gangs behandling i Gran kommune. Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vil legges ut og varsles av Gran kommune.

Oppstart Doktorgaarden.JPG

Varsel om oppstart av planarbeid for Bildenmoen

Hva handler dette om?
Rambøll varsler om reguleringsplanarbeid for Bildenmoen.Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere framtidig boligbebyggelse. Det vil i hovedsak planlegges for etablering av eneboliger, og eventuelt noe tettere bebyggelse.Planområdet ligger i Julibakka, vest for Brandbu og sør for Røykenvika. Planområdet foreslås avgrenset i tråd med område avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I nord grenser planområdet mot det eksisterende boligområdet Tomtebråtan i Julibakka. I øst grenser området mot skog og fulldyrka mark. I sør grenser området mot skog. I vest er plangrensa lagt langs senterlinje i fv. 2314 Julibakka.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Ragnhild Børke Andresen, tlf. 97 76 81 63, ragnhild.borke.andresen@ramboll.no.
Alle dokumenter i plansaken blir fortløpende tilgjengelige i Gran kommunes plandialog (Lenke: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E283), under Vis dokumenter.

Du kan komme med innspill
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til ragnhild.borke.andresen@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer. Kopi av innspill sendes til Gran kommune på e-post postmottak@gran.kommune.no, eller i posten til Rådhusveien 39, 2770 Jaren.

Høringsfristen settes til 02.03.2020.

Videre saksgang
Innspill vil bli behandlet gjennom planprosessen og hvordan de er håndtert vil bli svart ut i forbindelse med innsending av planforslag til 1.gangs behandling i Gran kommune. Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vil legges ut og varsles av Gran kommune.

 

Varsel om oppstart Bildenmoen.JPG

Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata - vedtatt plan

Hva handler dette om?
Kommunestyret i Gran kommune vedtok reguleringsplan for området Lidskjalvgutua/Storgata, i sitt møte 12.desember 2019. Vedtaket er gjort i tråd med plan- og bygningslovens § 12 tolvte ledd. Dette området ligger sentralt i Gran sentrum. Det avgrenses av Storgata, Lidskjalvgutua, Oslolinna (framtidig miljøgate) og av framtidig forlengelse av Hovsgutua. 

Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsutvikling med boliger og næringsareal. Planforslaget åpner opp for seks blokker med tre til seks etasjer, sju småhus og noe fortetting langs Storgata. Se skisse av planene under.

Illustrasjon - Gran park

Si din mening!
Du har mulighet til å klage på vedtaket, hvis du er en part i saken eller har rettslig klageinteresse. Du kan i så fall sende din klage via e-post eller i posten til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Klagen må sendes innen tre uker etter kunngjøring 8. januar 2020.

Mer informasjon
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan og flere vedlegg. Disse er tilgjengelig under sakspapirer til Kommunestyrets møte 12.12.2019, sak 50/19. 

Alle dokumenter i denne plansaken er tilgjengelig i kommunens planinnsyn: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E270. De ulike dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter» og ved å klikke på de ulike boksene som viser ulike steg i prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. For å få fram de enkelte dokumentene må det trykkes på «+»-tegnet.

Ny kommuneplan er tilgjengelig i kommunekart

Hva handler dette om?
Kommunestyret vedtok i møtet 20. juni 2019 ny kommuneplan.

Nå kan du se kommuneplanens arealdel via kartløsningen kommunekart.

Slik bruker du verktøyet
For å se den nye kommuneplanen, velger du «Kartlag» i menyen oppe til venstre. Da vil du få opp en meny på høyre side av kartet. Her krysser du av for «Arealplaner», utvid menyen ved å trykke på pilen ned, og velg «Kommuneplan vedtatt 2019».

Kommunekart - arealplan.JPG