Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres av et forslag kommunen arbeider med, skal få si sin mening. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

   
Høringer og kunngjøringer

7/6 Reguleringsplan for riksveg 4 Lygna – endring

Hva handler dette om? 

Gran kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for riksveg 4 Lygna - endring i kommunestyret den 24. mai 2023, sak 74/23 .

Planavgrensningen er tilnærmet den samme som for gjeldende plan vedtatt 18. juni 2020, men med noe utvidelse av arealer for å tilrettelegge for utfartsparkering, snuarealer for skogsdrift med mer.

Hovedmålsettingen for planendringen er å sette av arealer til oppgradering av riksveg 4, bedre fremkommelighet og øke trafikksikkerheten på strekningen.

Mer informasjon

Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken på arealplaner.no

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket, etter forvaltningsloven. Klagen sender du skriftlig til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren innen 3 uker etter kunngjøring.

6/6 Reguleringsplan for Lauvlia øst – sluttbehandling

Hva handler dette om? 

Gran kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for Lauvlia øst. Dette er et nytt boligområde i Moen som ligger i tilknytning til eksisterende felt Lauvlia.
Det tilrettelegges for cirka 48 boligtomter og et felt for konsentrert boligbebyggelse.

Mer informasjon

Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken på arealplaner.no

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket, etter forvaltningsloven. Klagen sender du skriftlig til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren innen tre uker etter kunngjøring.

10/5 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Pannhusjordet

Hva handler dette om?

Sandvold Boliger AS planlegger å tilrettelegge for ny boligbebyggelse, da en kombinasjon av blokkbebyggelse og rekkehus. Planarbeidet skal sikre tilkomst, parkering og uteoppholdsarealer for boligene, samt forbindelser til omkringliggende gang- og sykkelveinett. Det varsles nå om oppstart av planarbeid i tråd med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig varsles det om oppstart av en utbyggingsavtale i forbindelse med planforslaget, jf. PBL §17.

Mer informasjon

Planområdet er synlig her og her kan du følge planprosessen (arealplaner.no).

Du kan se skisser over Pannhusjordet her. 

Si din mening

Du kan sende dine synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 09. juni 2023.

Innspill bes sendt skriftlig til plankonsulent Halvorsen & Reine AS v/ Aina Lian, PB 9327 Åssiden, 3063 Drammen – e-post lian@heras.no.

Kopi sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

Innspill merkes «Reguleringsplanarbeid Pannhusjordet».


Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

27/4: Melding om ny kraftledning fra Lillehammer til Gran

Hva handler dette om?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding fra Statnett SF om ny 420 kV kraftledning fra Lillehammer til Gran. I meldingen ligger det også søknad om ny transformatorstasjon sør i Gran kommune. Dette tiltaket berører flere kommuner i Innlandet: Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Søndre Land, Vestre Toten og Gran. I Gran omfatter meldingen to forskjellige traseer som kan sees på kart her (kommunekart.com) 

Mer informasjon

For å finne mer informasjon og for å se hvor høringsinnspill sendes kan du gå inn på NVE sin nettside her

Si din mening!

Du kan si din mening, og høringsfristen er 12. mai 2023. Merknader eller innspill kan sendes via NVE sin nettside eller per e-post til uttalelse@nve.no med emnefelt "Høringsuttalelse 20221871". 

 

 

21/4: Oppstart av reguleringsplanarbeid for Jarhaug nord

Hva handler dette om?
Juul Eiendom AS planlegger å tilrettelegge for ny boligbebyggelse. Vi varlser om oppstart av planarbeidet i tråd med plan- og bygningsloven § 12-8.

Mer informasjon
Planområdet er synlig på arealplaner.no, og du kan følge planprosessen via denne linken. 

Har du spørsmål, kan du også kontakte plankonsulent Sweco Norge AS v/ Ali Adjou på tlf. 41 12 38 94 eller e-post ali.adjou@sweco.no

Ytterligere informasjon finnes i planinitiativet (lenke til vedlagt dokument planinitiativ Jarhaug nord)

Si din mening
Du kan sende dine synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 31. mai 2023.

Innspill bes sendt skriftlig til Sweco Norge AS v/Ali Adjou, Box 80 Skøyen, 0212 Oslo, e-post ali.adjou@sweco.no. Kopi sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

Innspill merkes «Reguleringsarbeid Jarhaug nord».

17/4: Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt B, reguleringsplan er vedtatt

Hva handler dette om?
Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt B ble vedtatt av Gran kommunestyre 28. mars 2023. Hytteområdet ligger øst for riksveg 4, sør for Lygnasæter og er på om lag 359 dekar. Til sammen er det planlagt 65 hyttetomter innenfor dette området. Kommunestyret åpnet også for at det kan være storkiosk og servering i serviebygget tilknyttet hyttefelt B.

Mer informasjon
Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken på arealplaner.no.

Du kan klage
Du kan klage på vedtaket, etter forvaltningsloven. Klagen sender du skriftlig til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren. Husk at du må sende inn klagen innen 8. mai 2023.

Reguleringsplan for Nedre Kongsli

Hva handler dette om?

Reguleringsplan for Nedre Kongsli legges ut til offentlig ettersyn. Området ligger sentralt til på Jaren med adkomst fra Movegen. Området omfatter cirka 40 daa. Innenfor planområdet er det planlagt til sammen 45–50 nye boenheter. Det planlegges frittliggende eneboligbebyggelse i øvre del av planområdet, med adkomst via den private vegen Kongsli, og konsentrert småhusbebyggelse i nedre del av området.

Mer informasjon

Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken på arealplaner.no

Si din mening

Du kan si din mening om planforslaget innen 13. mai 2023. Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN. 

Forslag til forskrift om politiske godtgjørelser

Hva handler dette om?
Formannskapet i Gran har foreslått å endre deler av reglene for politiske godtgjørelser i Gran kommune. 

Mer informasjon
Du kan lese dokumentene i saken i møtekalenderen her.

Si din mening innen 17. april 2023!
Du kan sende inn ditt innspill til oss i Gran kommune via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN. Innspillene må sendes inn i perioden 30. mars–17. april klokka 08.00. 

Forslag om å endre skoleruta fra og med høsten 2023

Hva handler dette om?
Innlandet fylke har vedtatt at Hadeland videregående skole skal ha høst- og vinterferie samtidig som Viken/Akershus fylke. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen i Gran kommune å endre skoleruta som gjelder for barne- og ungdomsskolene i kommunen, slik at det blir samsvar med Hadeland videregående skole. Forslaget er å endre skoleruta fra og med skoleåret 2023–2024.

Mer informasjon

Gran kommunestyre skal behandle saken i sitt møte 13. april. Du kan lese saksdokumentene fra behandlingen i formannskapet 23. mars her.

Si din mening innen 11. april 2023!

Du kan sende inn ditt innspill til oss i Gran kommune via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN.

Lygna hytteområde felt 5, reguleringsplan er vedtatt

Hva handler dette om?

Ny reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5 ble vedtatt av Gran kommunestyre 9. februar 2023. Hytteområdet ligger øst for riksveg 4, sør for Lygnasæter og er på om lag 307 dekar. Til sammen er det planlagt 80 hyttetomter innenfor dette området.

Mer informasjon

Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken på arealplaner.no. 

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket, etter forvaltningsloven. Klagen sender du skriftlig til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren. Husk at du må sende inn klagen innen 10. mars 2023. 

Fylkesveg 34 Gullerud, oppstart av arbeid med reguleringsplan

Hva handler dette om?

Innlandet fylkeskommune planlegger å etablere av ny kulvert for Gullerudelva som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende kulvertrør under fylkesveg 34 (Røykenviklinna). Mens arbeidet med å skifte kulverten pågår, må det etableres en midlertidig omkjøringsveg rundt anleggsområdet for å sikre trafikkavvikling. Den eksisterende vegen skal tilbakeføres til opprinnelig stand når byggefasen er over. Fylkeskommunen varsler nå om oppstart av planarbeid i tråd med plan- og bygningsloven §3-7 og § 12-8.

Mer informasjon

Planområdet er merket av i kartet på nettsiden arealplaner.no og på denne siden kan du også følge planprosessen. 

Du inviteres til å være med på befaring i planområdet med informasjon om reguleringsarbeidet torsdag 9. mars klokka 10.00–11.00. Møt opp ved dagens kulvert. 

Du kan finne mer informasjon om planen i planiniativet (pdf). Har du spørsmål? Ta kontakt med planleggingsleder Knut Bergum på e-post knut.bergum@innlandetfylke.no eller telefon 99 46 45 65.

Si din mening!

Du kan sende dine synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 17. mars 2023. Send inn innspillet ditt skriftlig via e-post til post@innlandetfylke.no eller i post til Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Merk innspillet med "Reguleringsarbeid Gullerud".

Husk å sende kopi sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

Fylkesveg 245 Engnes, oppstart av arbeid med reguleringsplan

Hva handler dette om?

Innlandet fylkeskommune planlegger å etablere ny kulvert for Hagaelva og Veltabekken som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende kulvertrør under fylkesveg 245 (Vestsidevegen). Mens arbeidet med utskiftningen pågår, må det etableres en midlertidig omkjøringsveg rundt anleggsområdet for å sikre trafikkavvikling. Den eksisterende vegen skal tilbakeføres til opprinnelig stand når byggefasen er over. Det varsles nå om oppstart av planarbeid i tråd med plan- og bygningsloven §3-7 og § 12-8.

Mer informasjon

Planområdet er merket av i kartet på nettsiden arealplaner.no og på denne siden kan du også følge planprosessen. Du inviteres til å være med på befaring i planområdet med informasjon om reguleringsarbeidet torsdag 9. mars klokka 13.00–14.00. Møt opp ved dagens kulvert. 

Du kan finne mer informasjon om planen i planiniativet (pdf). Har du spørsmål? Ta kontakt med planleggingsleder Knut Bergum på e-post knut.bergum@innlandetfylke.no eller telefon 99 46 45 65.

Si din mening!

Du kan sende dine synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 17. mars 2023. Send inn innspillet ditt skriftlig via e-post til post@innlandetfylke.no eller i post til Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Merk innspillet med "Reguleringsarbeid Engnes".

Husk å sende kopi sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

Forslag til kommunedelplan oppvekst

Hva handler dette om?

Vi i Gran kommune har laget et forslag til kommunedelplan for oppvekst, som beskriver hvordan vi skal jobbe med blant annet barnehage, skole og oppvekstmiljø. Gran kommunestyre har bestemt å legge planforslaget til høring. Det betyr at du kan si din mening om forslaget. Du kan lese forslaget til kommunedelplan oppvekst her! (framsikt.net)

Mer informasjon

Kommunedelplan oppvekst skal både sikre at vi i Gran kommune følger opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, nasjonale føringer og andre politiske vedtak. Planen skal også si noe om hvordan vi skal drive tjenestene innen oppvekst, som:

  • barnehage
  • skole
  • barnevern
  • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • logoped og spesialpedagog
  • helsetjenester (jordmor, helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykolog)

Si din mening innen 27. mars 2023!

Du kan sende inn ditt innspill til oss i Gran kommune via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN.

Forslag til navn på bru

Hva handler dette om?
Statens vegvesen jobber med ny riksveg 4 sør for Gran og mot Roa i Lunner kommune. Nå er navn på bru som ligger i Gran kommune ute på høring. Det betyr at du som innbygger kan si din mening om det. Statens vegvesen foreslår navnet "Holmenbrua", etter navnet på gården som lå i området.

Si din mening!
Du kan si din mening om navneforslaget innen 1. februar 2023. Send inn dine innspill skriftlig til Gran kommune via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i posten til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN. 

Mer informasjon
Holmenbrua består av to bruer på riksveg 4 som krysser over elva Vigga og framtidig fylkesveg 2300. 
Kart som viser hvor Holmenbrua er plasser på riksveg 4 sør for Gran.

Forslag til reguleringsplan for riksveg 4 Lygna

Hva handler dette om?

Statens vegvesen har bestemt å legge forslag til reguleringsplan for rv. 4 Lygna ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven §3-7. Planområdet strekker seg Almenningsdelet i sør via Lygnasæter til Lygnebakken i nord. Denne reguleringsplanen vil i sin helhet erstatte reguleringsplan for samme strekning vedtatt i 2020.

Hovedmålsetting for prosjektet er å sette av arealer til oppgradering av rv. 4, bedre fremkommelighet og øke trafikksikkerheten på strekningen. Eksisterende trase skal i hovedsak gjenbrukes.

Reguleringsplanforslaget består av planbeskrivelse, plankart, reguleringsbestemmelser og vedlegg. Plankartet er tilgjengelig i kommunens kartløsning.

Plandokumentene er supplert med 3D-visualiseringer, dette for å gi et helhetlig bilde og best mulig innblikk i prosjektet. Modellene er navigerbare, og åpnes på med denne lenken

Modellen på linken viser det som er foreslått bygget i forbindelse med vegvesenets prosjekt.

Forslag til plandokumenter

Si din mening

Du kan si din mening til planforslaget innen 3. februar 2022. Høringsuttalelser sendes til Statens vegvesen via epost firmapost@vegvesen.no eller i brev merket «Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi av høringsuttalelser sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Spørsmål

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:

Statens vegvesen ved plan- og prosjekteringsleder Cassandra Mood Hummel, e-post cassandra.mood.hummel@vegvesen.no

Structor Lillehammer AS ved arealplanlegger Sivert Fandrem, e-post sivert.fandrem@structor.no