Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres av et forslag kommunen arbeider med, skal få si sin mening. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

 • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
 • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
 • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
 • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

   
Høringer og kunngjøringer

15/2 Vedtatt reguleringsplan for Brandbu vannbehandlingsanlegg på Elken

Nå kan du se den vedtatte reguleringsplanen, og du kan sende inn klage om du ønsker det.

Hva handler dette om?

Gran kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for Brandbu vannbehandlingsanlegg på Elken i møte 8. februar 2024. Planområdet ligger ved Elken gård, langs Aschimlinna og er på cirka 10,5 daa. Planen tilrettelegger for et anlegg med parkeringsplass og tuntre, uten inngjerding eller mulighet for utelagring for å tilpasse seg kulturlandskapet mest mulig. Anlegget vil gi reservevannforsyning og være dimensjonert  for 80 l/sek.

Mer informasjon

Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken her (arealplaner.no)

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket, etter forvaltningsloven. Klagen sender du skriftlig til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren innen 3 uker etter kunngjøring.


Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

18/12 Reguleringsplaner for kulvertutbyttinger: Skal skifte ut kulverter ved mindre vassdrag som renner under fylkesveger

Innlandet fylkeskommune jobber med å skifte ut kulverter ved mindre vassdrag som renner under fylkesveger. I forbindelse med dette skal det etableres nye kulverter for Gullerudelva, Hagaelva og Veltabekken som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende rør under Fylkesveg 34 (Røykenviklinna) ved Gullerud og Fylkesveg 245 (Vestsidevegen) ved Engnes. 

Midlertidig omkjøring

Mens arbeidet pågår, må det etableres en midlertidig omkjøringsveg for å sikre trafikkavvikling. I Røykenviklinna legges omkjøringen på nedstrøms side av fylkesvegen, mens på Vestsidevegen legges omkjøring på oppstrøms side av fylkesvegen. I tillegg må det også gjøres en midlertidig omlegging av avkjørselen til den private vegen Hagaelva.

Erverv av grunn

Planforslagene legger opp til noe permanent erverv av privat areal på hver side av elvene. I tillegg er det behov for midlertidig erverv for anleggsgjennomføring. Det er laget grunnervervskart som viser inngrepene på de berørte eiendommene, og arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er vedtatt.

Åpen kontordag

Tirsdag den 9. januar 2024, mellom klokka 15.00-18.00,  vil det være «åpent kontor» på Gran Rådhus, der Innlandet fylkeskommune og konsulent vil være til stede for eventuelle spørsmål.

Mer informasjon

Du finner planen for Gullerud-kulvert her, og planen for Engnes-kulvert her, og her kan du følge planprosessene videre.

Merknader til planforslagene

Du kan si din mening om forslagene og sende dette skriftlig til post@innlandetfylke.no, eller til Innlandet fylkeskommune, Pb. 4404 Bedriftsenteret, 2325 Hamar, innen 9. februar 2024. Merk brevet «Reguleringsplanen Fv. 245 Engnes kulvert» eller «Reguleringsplanen Fv. 34 Gullerud kulvert». Kopi av brevet sendes til Gran kommune på postmottak@gran.kommune.no eller til Pb.41, 2714 Jaren.

Spørsmål? 

Har du spørsmål til planforslagene kan du kontakte prosjektleder Knut Bergum på e-post knut.bergum@innlandetfylke.no eller på telefon 99 46 45 65.

 

8/1 Oppstart av reguleringsplan for utfartsparkering og adkomst til Lygna hytteområde

Hva handler dette om?

Struktor Lillehammer AS varsler på vegne av Brandbu og Tingelstad Almenning om oppstart av reguleringsplan for utfartsparkering og adkomst til Lygna hytteområde. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for større parkeringsplass, regulere bort planfri skikryssing og endre vegsystemet. Planområdet er cirka 57,2 daa. 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon og planavgrensningen i planregisteret (arealplaner.no) 

Dersom du ønsker mer informasjon, eventuelt møte, kan du ta kontakt med Harald Snippen, telefon: 93 24 30 76.

Si din mening

Du kan innen 8. februar 2024 sende kommentarer/ innspill til Structor Lillehammer AS, Fåberggata 116, 2615 Lillehammer eller på e-post harald.snippen@structor.no, med kopi til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren eller e-post: postmottak@gran.kommune.no 

Innspill vil ikke besvares direkte. I behandlingen av plansaken kommer det fram hvordan innspillene er vurdert og/eller innarbeidet. Det vil være mulighet for å komme med innspill igjen ved offentlig ettersyn av reguleringsplan. 

17/1 Nå starter arbeidet med endring av bestemmelsene for "Hytteområdet Lygna Sør"

Hva handler dette om?

Vi starter arbeid med endringer av bestemmelsene knyttet til område reguleringsplan for "Hytteområde Lygna Sør".

Gjeldende plan for hytteområde Lygna sør (plan ID:  E 229) ble vedtatt 25. september 2014. Det er behov for å endre gjeldende bestemmelser for er å tydeliggjøre blant annet bestemmelsene om terrenginngrep (jf. § 5.1.1 og 5.1.2) og plassering av bebyggelsen i landskapet (jf.§5.1.4) og byggehøyde (jf. §5.1.9). 

Områdereguleringsplankartet skal ikke endres. Detaljreguleringsplaner som ligger innenfor planavgrensningen, vil fortsatt gjelde.

Høyde vil bli vurdert endret fra opprinnelig terreng til gjennomsnittlig opprinnelig terreng, og det vil bli gjort vurdering av maksimalt tillatt fylling og skjæring.

Mer informasjon

Si din mening

Du kan si din mening om endringen innen 5. februar 2023.

Merknader elle innspill sendes til: Norconsult Norge AS ved Berit Irmgard Hessel. Postadresse er Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm, og e-post er  berit.irmgard.hessel@norconsult.com

14/11 Høring av reguleringsplan for Trulserud felt B4

Hva handler dette om? 

Visste du at det planlegges 50 nye boenheter i Moen? Her kan du lese mer om forslaget. Planutvalget vedtok den 1. november å legge endringsforslaget til reguleringsplan for Trulserud felt B4 ut på høring og offentlig ettersyn. Trulserudfeltet ligger i Moen. Det betyr at du kan si din mening om forslaget.

I forslaget er det planlagt om lag 50 nye boenheter i rekkehus, med felles parkering, lekearealer og støyskjerming. Det foreslås også å endre atkomstvegen fra Mohagavegen og det legges bedre til rette for busslommen langs Amundrudvegen. I tillegg er det gjort ny beregning av overvann og detaljer om bebyggelse og anlegg er noe endret.

Mer informasjon

Planforslaget er tilgjengelig på arealplanlegger.no og her kan du følge planprosessen videre.

Si din mening!

Du kan sende dine innspill til endringsforslaget innen 2. januar 2024.

Innspill bes sendt skriftlig til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

30/11 Oppstart av Lygna hyttelfelt 4

Skaara Arkitekter varsler oppstart av detaljregulering for deler av eiendommen gårdsnummer 299, bruksnummer 1 på Lygna på vegne av Brandbu og Tingelstad Almenning. 

Hva varsles det om?

Målet er å tilrettelegge for omtrent 60 nye hytter, felles parkering og smale internveier som sammen krever mindre areal enn tradisjonell hytteutbygging. 

Planområdet er på cirka 460 dekar og er avsatt til å bygge hytter og friluftsområde. Deler av området har en hensynssone for bevaring av naturmiljø. Planområdet kan bli mindre i løpet av planprosessen.

Forslaget er vurdert etter Plan- og bygningslovens kapittel 4 med tilhørende forskrifter. Planforslaget er vurdert i tråd med overordnede planer og utløser ikke krav om planprogram, men atkomst gjennom hensynssonen utløser krav om konsekvensutredning.

Mer informasjon

Du finner planavgrensingen her (arealplaner.no), og her kan du følge planprosessen videre.

Si din mening!

Du kan sende innspill på epost til merknader@skaara.no eller per post til Skaara Arkitekter AS, Drammensveien 130c, 0277 Oslo, med kopi til Gran kommune: postmottak@gran.kommune.no, eller Postboks 41, 2714 Jaren. 

Innspill vil ikke besvares direkte. I behandlingen av plansaken kommer det fram hvordan innspillene er vurdert og/eller innarbeidet. Frist for innspill er satt til 23. desember 2023. Det vil være flere muligheter for å komme med innspill senere i prosessen.

 

24/10 Si din mening om Brandbu vannbehandlingsanlegg

Hva handler dette om?

Reguleringsplan for Brandbu vannbehandlingsanlegg ble behandlet i planutvalget 4. oktober 2023, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23. oktober til 4. desember 2023. 

Området ligger ved Elken gård, cirka tre km vest for Brandbu sentrum og er på cirka 10 dekar.

Formålet med reguleringsarbeidet er etablering av nytt vannbehandlingsanlegg for Gran kommune. I tillegg til et bygg, skal adkomst, nødvendig snuareal, beplantning og parkering etableres innenfor planområdet. 

Arkitektonisk tilpasning til kulturlandskapet rundt er sterkt vektlagt, og hensynet til matjord er ivaretatt med nydyrking.

Mer informasjon

Du kan se området merket av i kart og lese flere dokumenter i saken på arealplaner.no

Si din mening

Du kan si din mening om planforslaget innen 4. desember 2023. Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

14/11 Si din mening om forslag til budsjett og økonomiplan 2024–2027

Hva handler dette om?
Gran kommune behandler årsbudsjettet og økonomiplanen samtidig, i desember hvert år. Budsjettet og økonomiplanen handler om hvordan pengene skal prioriteres i Gran kommune. Formannskapet behandlet saken i sitt møte 9. november, hvor flertallsvedtaket er lagt ut til høring. Det betyr at du som innbygger kan si din mening om saken.

Mer informasjon

Du kan lese formannskapets vedtak her:

Vedtaket bør sees i sammenheng med hele formannskapets høringsdokument. Høringsdokumentet har utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2024–2027, men tallene i dokumentet er justert i tråd med formannskapets vedtak.

I tillegg til formannskapets flertallsvedtak, har Gran Fremskrittsparti lagt fram et eget forslag til budsjett og økonomiplan for 2024–2027. Du kan lese Fremskrittspartiets forslag her (framsikt.net).

1/11 Varsel om oppstart av reguleringsplan for Gamlemoen – Heggebo

Hva handler dette om?

Dette området ligger på Jaren, langs Movegen og Sætergutua. 

Forslagsstillere K.G. Bjørk og F. Heggen planlegger å regulere arealet på sine eiendommer til boligformål. Arealet er markert som fremtidig boligbebyggelse i gjeldende kommuneplans arealdel.

Planområdet utgjør cirka 24 daa, og skal inkludere både boligbebyggelse, atkomstveg og gang/sykkelveg med kantstopp for buss. Det er kun aktuelt med boligbebyggelse på eiendommene 156/119 og 156/14. 

Under planarbeidet kan planområdet bli redusert.

Si din mening

Du kan si din mening om planoppstart innen 26. november 2023. 

Merknader eller innspill kan sendes til plankonsulent Sivert Fandrem: sivert.fandrem@structor.no, med kopi til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren. 

Benytt referanse PLAN22/01682.

26/9: Si din mening om vegnavnet: Søtholvegen, Søthølvegen eller Bjønnmyrvegen

Statens kartverk reiser navnesak for ovennevnte veg. Dette er i forbindelse med adressering langs skogsbilveger i Gran kommune.

Vegen går fra Åstjernvegen og nordover til Bjønmyrhytta.

Søthølet er et sted og en veg på vestsiden av Randsfjorden i Gran kommune. For å ikke blande disse navnene ble Søtholvegen vedtatt. I forslag til vegnavn hadde administrasjon forslag om Bjønnemyrvegen.

Si din mening! 
Vi ønsker en tilbakemelding på dagligtalen på vegen, stedet. Lokale dialekt-uttaler ønsker vi også høre om. Dersom navnene blir uttalt på ulike måter, trenger vi de forskjellige uttaleformene.

Høringsfrist er 22. oktober 2023
Har du opplysninger om skrivemåte og uttale setter vi stor pris på at du sende en tilbakemelding til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren eller postmattak@gran.kommune.no innen 22. oktober 2023.

Merk dokumentet 22/01114. 

15/9: Si din mening om stedsnavnet Flågen, Flågån

Statens kartverk ønsker en lokal høring i Gran kommune på uttale og skrivemåte for ovennevnte navn.

I tillegg til primærnavna tar de også med avledete navn i saken. Følgende navn med varianter av skrivemåter og kilder:

 • Flågån / Flågen / Flaagen / Flagen (gard 246)
         - Flågån har vært i bruk på kart 1:50 000 siden 1972 og var i bruk på økonomisk kartverk (øk) i 1972
         - Flågen var i bruk i matrikkelutkastet av 1950
         - Flaagen har vært i bruk i matrikkelen
         - Flagen var i bruk på kart 1:50 000 i 1952
 •  Flågån / Flågen / Flaagen / Flagen (bruk 246/1)
 • Flågåbakken (idrettsanlegg)
         - Flågåbakken var i bruk på øk i 1972
 • Flågenvegen kulvert (tunnel)
         - Flågenvegen kulvert er foreslått av Vegvesenet i 2022
   

Flågenvegen er adresse-navn i både Gran og Lunner kommuner. Det er kommunene som fastsetter skrivemåten av disse.

Si din mening!
Har du opplysninger om skrivemåte og uttale setter vi stor pris på at du sende en tilbakemelding til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren eller postmattak@gran.kommune.no innen 18. oktober 2023. Merk dokumentet med 23/00627

Mer info 
For flere opplysninger om navnene, se innsynsløsningen vår for SSR (norgeskart.no/ssr).

23/8: Oppstart av arbeid med reguleringsplan Fv. 2330 Lynnebakka

Innlandet fylkeskommune varsler, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av prosess for reguleringsplan for fv. 2330 Lynnebakka.
Hensikten med prosjektet er å sikre trygg skoleveg for barn og unge, ved å bygge fortau langs deler av Lynnebakka. Tiltaket medfører noe justeringer og breddeøkning av kjørebanen på delstrekninger.
 
Du kan komme med innspill
Frist for innspill er 18. september 2023 og sendes til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404, Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Merkes med saksnummer 2023/7773.
Kopi av innspill sendes til Gran kommune på e-post postmottak@gran.kommune.no eller post til postboks 41, 2714 Jaren.
 
Spørsmål? 
Spørsmål om planarbeidet rettes til Anne Sofie Hovden,  anne.sofie.hovden@innlandetfylke.no eller på mobil 940 07 475.
 
Mer informasjon

26/6: Ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hva handler dette om?
Plan og bygningsloven gir kommunene hjemmel til å ta gebyr for behandling av private planer, bygge - og delesaker. Kommunen må derfor utarbeide en forskrift som er basert på selvkost som skal gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene.

Mer informasjon
Vi i Gran kommune har i samarbeid med Momentum Solution AS, leverandør av løsninger for beregning av selvkost, utarbeidet forslag til gebyrforskrift for våre fagområder i Gran kommune.

Si din mening!
Du kan si din mening om planforslaget innen 31. august 2023. Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN.