Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres av et forslag kommunen arbeider med, skal få si sin mening. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

 

   Høringer og kunngjøringer

Forslag til navn på bru er ute på høring

Hva handler dette om?
Statens vegvesen jobber med ny riksveg 4 sør for Gran og mot Roa i Lunner kommune. Nå er navn på bru som ligger i Gran kommune ute på høring. Det betyr at du som innbygger kan si din mening om det. Statens vegvesen foreslår navnet "Holmenbrua", etter navnet på gården som lå i området.

Si din mening!
Du kan si din mening om navneforslaget innen 1. februar 2023. Send inn dine innspill skriftlig til Gran kommune via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i posten til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN. 

Mer informasjon
Holmenbrua består av to bruer på riksveg 4 som krysser over elva Vigga og framtidig fylkesveg 2300. 
Kart som viser hvor Holmenbrua er plasser på riksveg 4 sør for Gran.

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for rv. 4 Lygna

Hva handler dette om?

Statens vegvesen har bestemt å legge forslag til reguleringsplan for rv. 4 Lygna ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven §3-7. Planområdet strekker seg Almenningsdelet i sør via Lygnasæter til Lygnebakken i nord. Denne reguleringsplanen vil i sin helhet erstatte reguleringsplan for samme strekning vedtatt i 2020.

Hovedmålsetting for prosjektet er å sette av arealer til oppgradering av rv. 4, bedre fremkommelighet og øke trafikksikkerheten på strekningen. Eksisterende trase skal i hovedsak gjenbrukes.

Reguleringsplanforslaget består av planbeskrivelse, plankart, reguleringsbestemmelser og vedlegg. Plankartet er tilgjengelig i kommunens kartløsning.

Plandokumentene er supplert med 3D-visualiseringer, dette for å gi et helhetlig bilde og best mulig innblikk i prosjektet. Modellene er navigerbare, og åpnes på med denne lenken

Modellen på linken viser det som er foreslått bygget i forbindelse med vegvesenets prosjekt.

Forslag til plandokumenter

Si din mening

Du kan si din mening til planforslaget innen 3. februar 2022. Høringsuttalelser sendes til Statens vegvesen via epost firmapost@vegvesen.no eller i brev merket «Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi av høringsuttalelser sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Spørsmål

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:

Statens vegvesen ved plan- og prosjekteringsleder Cassandra Mood Hummel, e-post cassandra.mood.hummel@vegvesen.no

Structor Lillehammer AS ved arealplanlegger Sivert Fandrem, e-post sivert.fandrem@structor.no

 

Si din mening om navn på torget i Gran og flere skogsbilveier

Forslag til offisielt navn på torget i Gran sentrum
Kirsten Langbos plass

Kirsten Langbos plass - kart

Forslag til offisielle navn på skogsbilveier rundt Åstjern og Hennung
Veg 1 Åstjernvegen
Veg 2 Elvekrokvegen
Veg 3 Røykensætervegen
Veg 4 Oskebakka
Veg 5 Sønstebyvegen
Veg 6 Lysingsvegen
Veg 7 Beitingstjernsvegen
Veg 8 Gampedalsvegen
Veg 9 Grytsætervegen
Veg 10 Kvitinglyvegen

Skogsbilveier - kart

Si din mening om forslagene

Du kan si din mening innen 10.januar 2023 til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Merk svaret med 22/01114

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt B

Hva handler dette om?

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt B ble behandlet i planutvalget den 02.11.2022, sak 56/22, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12–10.

Planområdet ligger på Lygna, øst for Rv. 4 og sør for Lygnasæter. Planområdet er ca. 359 daa. Innenfor planområdet er det planlagt 65 hyttetomter og servering i servicebygget.

 Frist for høringsforslag

Høringsuttalelser til planforslaget må være sendt Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, eller til postmottak@gran.kommune.no innen 5. januar 2023.  

Vedlegg

Vedlegg under Planutvalgets møte 02.11.2022

 

 

   Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

Offentlig ettersyn og høring reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5 ble behandlet i planutvalget den 05.10.2022, sak 40/22, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12–10.

Planområdet ligger på Lygna, øst for allerede utbygd felt D. Planområdet er ca. 307 daa. Innenfor planområdet er det planlagt 80 hyttetomter.

Høringsuttalelser til planforslaget må være sendt Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, eller til postmottak@gran.kommune.no innen 5. desember 2022.

Aktuelle dokumenter og lenker

Plankart Lygna Hytteområde felt 5 13.09.2022

Reguleringsbestemmelser Lygna hytteområde felt 5 rev. 13.09.2022

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5 - Behandling før offentlig ettersyn

Planbeskrivelse Lygna hytteområde felt 5 13.09.22

Vedlegg under Planutvalgets møte fra 05.10.2022

Lenke til forslag til reguleringsplan i kommunekart