Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres av et forslag kommunen arbeider med, skal få si sin mening. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

 • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
 • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
 • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
 • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

   
Høringer og kunngjøringer

15/9: Si din mening om stedsnavnet Flågen, Flågån

Statens kartverk ønsker en lokal høring i Gran kommune på uttale og skrivemåte for ovennevnte navn.


I tillegg til primærnavna tar de også med avledete navn i saken. Følgende navn med varianter av skrivemåter og kilder:
 

 • Flågån / Flågen / Flaagen / Flagen (gard 246)
         - Flågån har vært i bruk på kart 1:50 000 siden 1972 og var i bruk på økonomisk kartverk (øk) i 1972
         - Flågen var i bruk i matrikkelutkastet av 1950
         - Flaagen har vært i bruk i matrikkelen
         - Flagen var i bruk på kart 1:50 000 i 1952
 •  Flågån / Flågen / Flaagen / Flagen (bruk 246/1)
 • Flågåbakken (idrettsanlegg)
         - Flågåbakken var i bruk på øk i 1972
 • Flågenvegen kulvert (tunnel)
         - Flågenvegen kulvert er foreslått av Vegvesenet i 2022
   

Flågenvegen er adressenavn i både Gran og Lunner kommuner. Det er kommunene som fastsetter skrivemåten av disse.

Si din mening!

Har du opplysninger om skrivemåte og uttale setter vi stor pris på at du sende en tilbakemelding til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren eller postmattak@gran.kommune.no innen 18. oktober 2023. Merk dokumentet med 23/00627

Mer info 
For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen vår for SSR (norgeskart.no/ssr).

23/8: Oppstart av arbeid med reguleringsplan Fv. 2330 Lynnebakka

Innlandet fylkeskommune varsler, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av prosess for reguleringsplan for fv. 2330 Lynnebakka.
Hensikten med prosjektet er å sikre trygg skoleveg for barn og unge, ved å bygge fortau langs deler av Lynnebakka. Tiltaket medfører noe justeringer og breddeøkning av kjørebanen på delstrekninger.
 
Du kan komme med innspill
Frist for innspill er 18. september 2023 og sendes til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404, Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Merkes med saksnummer 2023/7773.
Kopi av innspill sendes til Gran kommune på e-post postmottak@gran.kommune.no eller post til postboks 41, 2714 Jaren.
 
Spørsmål? 
Spørsmål om planarbeidet rettes til Anne Sofie Hovden,  anne.sofie.hovden@innlandetfylke.no eller på mobil 940 07 475.
 
Mer informasjon


Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

26/6: Ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hva handler dette om?
Plan og bygningsloven gir kommunene hjemmel til å ta gebyr for behandling av private planer, bygge - og delesaker. Kommunen må derfor utarbeide en forskrift som er basert på selvkost som skal gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene.

Mer informasjon
Vi i Gran kommune har i samarbeid med Momentum Solution AS, leverandør av løsninger for beregning av selvkost, utarbeidet forslag til gebyrforskrift for våre fagområder i Gran kommune.

Si din mening!
Du kan si din mening om planforslaget innen 31. august 2023. Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN. 

29/6: Ny høring om Kirsten Langbos Plass

Hva handler dette om?
I kommunestyret 13. april 2023 ble Kirsten Langbos Plass vedtatt som navn på torget i Gran sentrum. Vi har mottatt klage på dette navnevedtaket. For å behandle denne klagen må ny runde med høring gjennomføres. Etter høringstidens utløp vil klagen bli behandlet.

Mer informasjon
Du finner dokumentene fra saksbehandlingen i kommunestyret i vår møtekalender på nett.

Si din mening!
Du kan si din mening om navn på torget i Gran sentrum. Vedtaket er nå Kristen Langbos Plass.  Gan kommune ønsker en tilbakemelding på dette innen 1. august 2023.

Send inn din mening skriftlig til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN. Merk meningen med 23/00332.

 

19/6: Forslag til forskrift for tømming av private septiktanker og slamskillere

Hva handler dette om?
Nå foreslår vi i Gran kommune å endre forskriften for tømming av private septiktanker og slamskillere. Gran formannskap har vedtatt å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.Det betyr at du kan si din mening om forslaget, i tråd med forvaltningslovens § 37.

Mer informasjon

Si din mening!
Du kan si din mening om planforslaget innen 11. august 2023. Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN. 

10/5: Oppstart av reguleringsplanarbeid for Pannhusjordet

Hva handler dette om?

Sandvold Boliger AS planlegger å tilrettelegge for ny boligbebyggelse, da en kombinasjon av blokkbebyggelse og rekkehus. Planarbeidet skal sikre tilkomst, parkering og uteoppholdsarealer for boligene, samt forbindelser til omkringliggende gang- og sykkelveinett. Det varsles nå om oppstart av planarbeid i tråd med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig varsles det om oppstart av en utbyggingsavtale i forbindelse med planforslaget, jf. PBL §17.

Mer informasjon

Planområdet er synlig her og her kan du følge planprosessen (arealplaner.no).

Du kan se skisser over Pannhusjordet her. 

Si din mening

Du kan sende dine synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 9. juni 2023. Innspill bes sendt skriftlig til plankonsulent Halvorsen & Reine AS v/ Aina Lian, PB 9327 Åssiden, 3063 Drammen – e-post lian@heras.no. Kopi sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

Innspill merkes «Reguleringsplanarbeid Pannhusjordet».

Forslag til kommunedelplan oppvekst

Hva handler dette om?

Vi i Gran kommune har laget et forslag til kommunedelplan for oppvekst, som beskriver hvordan vi skal jobbe med blant annet barnehage, skole og oppvekstmiljø. Gran kommunestyre har bestemt å legge planforslaget til høring. Det betyr at du kan si din mening om forslaget. Du kan lese forslaget til kommunedelplan oppvekst her! (framsikt.net)

Mer informasjon

Kommunedelplan oppvekst skal både sikre at vi i Gran kommune følger opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, nasjonale føringer og andre politiske vedtak. Planen skal også si noe om hvordan vi skal drive tjenestene innen oppvekst, som:

 • barnehage
 • skole
 • barnevern
 • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • logoped og spesialpedagog
 • helsetjenester (jordmor, helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykolog)

Si din mening innen 27. mars 2023!

Du kan sende inn ditt innspill til oss i Gran kommune via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN.