Hopp til hovedinnholdet på siden

Konsesjon og boplikt

I utgangspunktet er alle eiendommer underlagt konsesjon. Ved overtakelse av en eiendom må du søke kommunen om konsesjon.  Det finnes unntak fra dette.

Eiendommer som er fritatt for konsesjon

Hovedregelen er at du kan overta en eiendom som ikke er større enn 100 dekar og ikke mer enn 35 dekar dyrket jord uten å søke om konsesjon.

Ei tomt som er lagt ut til bolig- eller fritidsformål er som regel fritatt fra konsesjonsplikt. De fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.

I tillegg er følgende eiendommer fritatt:

  • ubebygd areal som ikke skal brukes til landbruk
  • eiendom som overtas fra nær familie
  • eiendom som overtas og som er odelsberettiget (da har eiendommen boplikt)

Skal du overta en slik eiendom som er fritatt for konsesjon, må du sende inn et skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Hvordan søke om konsesjon?

Dersom eiendommen er en landbrukseiendom og ikke er fritatt for konsesjon, må du søke kommunen om konsesjon. Det gjøres ved å fylle ut skjemaet "Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad", som du finner under overskriften "Skjemaer" på denne siden, og sende inn til kommunen.

Det er en del kriterier for å få en slik konsesjon, blant andre:

  • at den avtalte prisen er innenfor en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
  • hensynet til bosettingen i området
  • at overtakelsen ivaretar en driftsmessig god løsning
  • at den som overtar anses skikket til å drive eiendommen
  • at overtakelsen ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Konsesjon og boplikt

Hvis du ikke har tenkt å bo på eiendommen må du søke om konsesjon uten boplikt.

Kjersti Andresen

rådgiver, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
kjersti.andresen@gran.kommune.no​
46 92 43 44 


Endre rekkefølge på kontaktpersoner