Hopp til hovedinnholdet på siden

Meddommerutvalg

Gran kommune skal våren 2024 velge nye meddommere for perioden 2025 – 2028, det vil si en periode på fire år. Kommunens valgutvalg oppfordrer allmennheten til å foreslå aktuelle kandidater.  
 

Valgutvalget søker kandidater som er samfunnsengasjerte og som ønsker å bistå domstolene i å ivareta det viktige prinsippet om rettssikkerhet. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Den som velges til meddommer kan regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. En sak kan vare fra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Kommunestyret vedtar hvem som velges til meddommere, i møtet i mai 2024, etter innstilling fra valgutvalget.

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. 

Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

Gran kommune skal foreta følgende oppnevninger:

 • Meddommere til lagmannsretten
 • Meddommere til tingretten
 • Meddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Din bakgrunn

Meddommere til lagmannsretten og tingretten: 
Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". 

Meddommere til jordskifteretten: 
Det er ønskelig at meddommere som velges til jordskifteretten har kunnskap og/eller erfaring i jord- og skogbruk.

Skjønnsmedlemmer: 
Hvis du ønsker å stille som skjønnsmedlem må du i tillegg ha særskilt kompetanse innen fagfelt som:

 • verdifastsettelse
 • bruk og drift av fast eiendom
 • plan- og reguleringsprosesser
 • bygg- og anleggsvirksomhet
 • økonomi
 • revisjon og regnskap

Derfor behøver valgutvalget informasjon om yrke og utdanning, for dem som foreslås. 

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start 1.januar 2025, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Gran kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Det er en fordel om den som oppnevnes har normale digitale ferdigheter da mye av kommunikasjonen med domstolene foregår digitalt. 
Vi gjør oppmerksom på at Gran kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.

Du kan ikke bli valgt dersom du:

 • er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.
 • er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig. 
 • er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig.
 • har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. Forenklede forelegg omfattes ikke. 
 • har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff). 
 • er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.

Noen yrkesgrupper kan ikke velges som meddommere:

 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Den som oppnevnes kan ikke være straffedømt.
Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.
Du kan lese mer om hvem som kan velges på Norges domstoler sine nettsider.
 

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap. 
Du kan lese mer om økonomisk kompensasjon på Norges domstoler sine nettsider.

Slik søker du

Send epost til postmottak@gran.kommune.no innen 29. februar 2024, hvis du ønsker å bli valgt til meddommer eller foreslå andre til vervet.

Disse opplysningene trenger vi om deg som vil bli meddommer:

 • fullt navn
 • adresse, postnummer og sted
 • postadresse dersom den ikke er den samme som bostedsadresse
 • fødselsdato (dd.mm.åååå)
 • mobiltelefonnummer
 • epostadresse (privat)
 • yrke (utdannelse)
 • stillingstittel (nå)

For skjønnsmedlemmer og jordskifte-meddommere trenger vi i tillegg følgende opplysning:

 • Hva er du særlig kyndig i?

Jordskifteretten gir følgende eksempler på fagkompetanse: 

 • gårdbruker
 • skogbruker
 • entreprenør
 • arealplanlegger
 • eiendomsmegler
 • veg/vegplanlegging
 • regnskap
 • takst av eiendom/bygg
 • offentlig ansatte

Lista er ikke utfyllende.

Er det noe du lurer på så kan du sende en epost til postmottak@gran.kommune.no.