Hopp til hovedinnholdet på siden

Nydyrking

Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner.

Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser.

Hvis du ikke har iverksatt nydyrkingen innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Vilkår

  • Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
  • Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger
  • For areal over 50 dekar må det foreligge en konsekvensutredning

Dersom nydyrkingsarealet er over 50 dekar (et vedlegg II-tiltak), skal kommunen behandle tiltaket etter forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover § 3. Også mindre tiltak (under 50 dekar) skal behandles etter § 3 dersom det kan være en risiko for at tiltaket kan få virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn.

Hvordan søker jeg?

For å søke, fyller du ut skjemaet "Nydyrking - søknad om godkjenning av plan" og sender til Landbrukskontoret. Du finner skjemaet under overskriften "Skjemaer" på denne siden.

Med søknaden skal det følge en plan for arbeidet. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Har du ikke selv tilstrekkelige kunnskaper til å utarbeide planen, bør du kontakte faglig kvalifisert hjelp. Kommunen kan veilede deg.

Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelsene som er nødvendige og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Regional kulturminnemyndighet skal få anledning til å uttale seg hvis nydyrkingen kan berøre deres fagområder. Det samme gjelder Statsforvalteren hvis nydyrkingen kan berøre viktige miljøverdier. Uttalelsesfristen skal være på minst én måned.

Kari Anne Oppen

spesialkonsulent jord
kari.anne.oppen@gran.kommune.no
46 95 23 57


Endre rekkefølge på kontaktpersoner