Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogskjøtsel

Landbrukskontoret gir veiledning om skogkultur og stell av skogen i forhold til kvalitet, råteproblem, treslagsvalg og elgbeite.

Skogskjøtsel

Hadeland har en variert geografi med ulike voksesteder og betingelser. Klimaet varierer også når det gjelder høydelag og nærhet til Randsfjorden.

Det er derfor svært viktig å velge det treslaget som passer best til de betingelsene man har på eiendommen. Det er også viktig å tenke på faren for snøbrekk, vindfelling og ikke minst beiting av hjortevilt.

Dette vil være avgjørende for foryngelsesmetode, treslagsvalg og den pleien man må utføre under ungskogfasen.

Planting/Naturlig foryngelse

I Norge er det foryngelsesplikt. Etter en hogst skal det tilplantes innen 3 år. Er hogstformen tilpasset naturlig foryngelse, så må man forvente noe lengre tid før kravet til plantetetthet er oppnådd.

Kravet til plantetetthet varierer med boniteten. God jord eller gode vekstforhold krever større tetthet. Se tabell 1 her, for minimum plantetall per dekar. 

Landbrukskontoret gjennomfører foryngelseskontroll og resultatkontroll etter pålegg fra Landbruksdirektoratet.

Markberedning

For å øke overlevelse og få raskere vekst ved planting, er markberedning et godt tiltak. Markberedning er også svært effektiv og ofte en betingelse ved naturlig foryngelse.

Det er viktig å planlegge hogsten ut i fra hva man har tenkt å gjøre med foryngelse etterpå.

Ungskogpleie

God ungskogpleie sikrer fremtidstrærne, det vil si de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier.

Etter hvert som trærne vokser, vil de konkurrere om ressurser som lys, vann og næring. Dette gjelder både om du satser på naturlig foryngelse eller planting.

Ved ungskogpleie rydder man plass til fremtidstrærne ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon. På den måten unngår man at fremtidstrærne skades eller hemmes, og legger grunnlaget for produksjon av kvalitetsvirke.

Ungskogpleie gir stormsterk kvalitetsskog
Ungskogpleien er avgjørende for hvilke muligheter man har til å påvirke kvalitet og stabilitet ved fremtidig skogbehandling. Ved å gi fremtidstrærne plass til å utvikle krone og rotsystem på et tidlig stadium, får man god stabilitet. Dette minsker risiko for vindfall, spesielt om man planlegger å tynne bestandet i fremtiden. 

Hensynet til hjortevilt ved ungskogpleie
For å forhindre beiteskader på ungplanter, er det viktig at maten til hjortedyra, det vil si lauvtrærne, spares i tilstrekkelig grad. Dette sikrer man ved å følge dette:

  • Tydelig beita planter røres ikke

Lauvbusker uten særlig beiting skal kuttes i mage/brysthøyde. Helst over levende gren. Dette vil gi nye skudd som raskt blir tilgjengelig elgfôr også over snødekket.

  • Regulering av lauv i fremtidig granbestand utføres bare i  granplantas nærmeste omkrets, og kun for de fremtidige plantene. Tenk avstand og fordeling.

Regulering i furu bør ikke utføres før ved min. 4 meters høyde. Uønskede trær toppkappes slik at mest mulig barmasse bevares.

Generelt skal rogn, osp, selje og vier spares.

Ved å ikke ta tilstrekkelig hensyn til viltbeite ved ungskogpleie, kan ikke skogfond brukes og tilskudd kan ikke gis, jamfør forskrift om bruk av skogfond.

Mer informasjon om ungskogpleie finner du hos Landbruksdirektoratet.

Helge Midttun

spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
46 94 57 98

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82


Endre rekkefølge på kontaktpersoner