Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd i skogbruket

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Det er utarbeidet felles overordnede retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak (NMSK) i skogbruket for Land, Hadeland og Nittedal. 

Skogkultur

Lokale tilskudd

Kommunene får tildelt tilskuddsrammer kommunevis hvert år. Variasjoner i aktiviteten og tilskuddsrammene kan føre til at tilskuddsmidlene ikke strekker til. Søknader om tilskudd som sendes innen 15. oktober blir prioritert for tilskudd etter årets satser. Utfyllende informasjon om vilkår og prioriteringskriterier er beskrevet i de overordnede retningslinjene

Tiltak Tilskuddssats (inntil) Maks kostnad (kr/daa)
Markberedning 30 % 600
Ungskogpleie 30 % 800
Stammekvisting av furu og lauv* 30 % 600
Etablering og skjøtsel av skog i jordbrukets kulturlandskap og gjengroingsarealer* 30 % 2000

*Skal forhåndsgodkjennes.

 

Nasjonale tilskudd

Tilskuddssatsene settes årlig av landbruksdirektoratet.

Tettere planting
For nyplanting kan det gis inntil 60 % tilskudd av medgåtte kostnader for inntil 50 planter/daa utover et fastsatt bonitetsavhengig minimumstall. For markberedte felter reduseres minimumstallet med 10 %. 

Bonitet Minimum planteantall per dekar og intervall som utløser tilskudd
26 220 - 270
23 220 - 270
20 200 - 250
17 180 - 230
14 160 - 210
11 130 - 180
8 100 - 150


Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Tilskuddsordningen har som mål å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Tilskuddssatsene fastsettes årlig.

 

Suppleringsplanting
For suppleringsplanting kan det gis inntil 30 % av medgåtte kostnader. For å kvalifisere til tilskudd må plantetettheten komme opp på et bonitetsavhengig minimumsnivå. 

Bonitet Minimum planteantall per dekar
26 220
23 220
20 200
17 180
14 160
11 130
8 100

 

Gjødsling av skog
For gjødsling kan det gis inntil 50 % av dokumenterte kostnader. Det stilles en rekker krav til vegetasjonstype, bonitet, treslagsfordeling osv. til behandlingsområdet. Utdypende informasjon ligger på landbruksdirektoratets temaside om tilskudd til skoggjødsling.

Skogsbilvei

Miljøtiltak