Hopp til hovedinnholdet på siden

Viltforvaltning

Landbrukskontoret har ansvaret for hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Formålet med forvaltningen er å sikre en bærekraftig utvikling av bestandene.

Om den kommunale forvaltningen

Landbrukskontoret har flere oppgaver i forbindelse med hjorteviltforvaltningen.

Fellingstillatelse
Landbrukskontoret gir fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr. For elg og hjort skjer dette til det enkelte vald og i samsvar med bestandsplaner. For rådyr skjer tildelingen oftest til enkeltgrunneiere. Tildelingene skjer etter bestemte regler. Grunneierne selger jakta videre til jegerne.

Jegerne rapporterer fellingsresultat for elg, hjort og rådyr til valda/grunneierne, som skal melde dette videre til landbrukskontoret innen 14 dager etter jaktas utløp.

Godkjenning av bestandsplaner
Landbrukskontoret godkjenner bestandsplaner etter delegasjoner fra de tre kommunene.

Tilskudd
Landbrukskontoret behandler også søknader om tilskudd fra det lokale viltfondet, mens Statsforvalteren forvalter diverse andre tilskudd. I tillegg har Gran kommune midler som skal gå til opphjelp til fiske, vilt og friluftsliv, som lag, foreninger og stiftelser kan søke på. Dette fondet kan du lese mer om her.

Beiteregistrering
Også beiteregistreringer er en viktig del av hjorteviltforvaltningen. Vet du hvordan et godt elgbeite bør være? På hjortevilt.no finner man mye nyttig informasjon, mens informasjon om beiteregistreringer kan fås på landbrukskontoret. 

Tannanalyser
Tannanalyser som grunnlag for aldersregistrering og bestandsvurdering, er også et viktig hjelpemiddel i forvaltningen.

Målsetninger for hjorteviltforvaltningen
I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen mye for jaktinteresser og utmarksnæring. I tillegg skaper salg av elgjakten inntekter for rettighetshavere (grunneiere), hytteutleie og andre næringsinteresser.

Rapportplikt etter jakta

Har du vært på jakt er du pliktig til å rapportere resultat innen 14 dager etter jaktas utløp.

Hjortevilt som gjør skade i foryngelse

Når kan skogeiere få tillatelse til å felle hjortevilt?

  • når hjortevilt gjør skade
  • når hjortedyr er i ferd med å overbetite ungskog, uavhengig av størrelsen på eiendommen

Dette kalles for "skadefelling". I slike situasjoner må du som skogeier søke kommunen om tillatelse til å felle hjortevilt. Vi i kommunen behandler slike søknader som hastesaker. Du kan lese mer om skadefelling på hjortevilt.no. 

Kommunen kan gi tillatelse til å felle hjortevilt for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Dette er i tråd med naturmangfoldlovens § 18 (lovdata.no). Tillatelsen til å felle skadevilt kan gis både i og utenfor jakttid (inkludert romjuls- og påske-fredningstid) og uten hensyn til om det er åpnet adgang til jakt etter vedkommende viltart i kommunen. 

Det er viktig å kontrollere skadeomfanget på ungskogen, både av hensyn til fremtidig beite og skogproduksjonen. Den enkelte skogeier må selv registrere skadesituasjonen og melde fra til kommunen. Det er derfor viktig å ta seg en tur i skogen når snømengden utløser elgtrekket.

Er du uenig i kommunens avgjørelse? Da kan du klage til statsforvalteren.

Melding om skadd eller påkjørt vilt

Fond til opphjelp av vilt, fisk og friluftsliv

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82