Hopp til hovedinnholdet på siden

Fiskeforvaltning

De viktigste målene for den offentlige fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer.

Sentralt i dette arbeidet er å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, hindre spredning av arter og sykdommer, unngå genetisk påvirkning på naturlige fiskestammer og kalke forsurede vassdrag.

Fond til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv

Storørretbestanden

Randsfjorden, Mjøsa og Lågen opp til Harpefoss har bestander av storørret.

Storørretstammene har nasjonal verneverdi. De har et livsløp som i stor grad samsvarer med laks, og som laksen er de også sårbare for overbeskatning. Det er derfor egne forskrifter som regulerer fisket etter storørreten i disse vassdragene. I Randsfjorden er det i tillegg en spesiell stamme av storrøye som trenger tilsvarende beskyttelse.

Det er fylkeskommunen (innlandetfylke.no) som har ansvaret for forvaltningen av storørreten.

Statens naturoppsyn (SNO) tok over som fiskeoppsyn i 2008.

Mer informasjon om storørreten:

Vil du fiske?

Du kan lese mer om fiskemuligheter i Gran på våre nettsider.

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
41 45 37 79


Endre rekkefølge på kontaktpersoner