Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjertebo

Hjertebo ligger i kort avstand fra Gran sentrum. Lokaler her kan leies ut til fast møtevirksomhet og aktivitet, eller til enkeltarrangement når huset er ledig.

Vilkår/betingelser

Faste leietakere av fellesrom kan få leiekontrakt for inntil tolv måneder. Dette må søkes om.

Tildelte lokaler skal kun brukes til de tidspunkter og formål som er avtalt. Brukere som ikke møter fram til avtalt lokalleie, må betale en leieavgift per gang på 200 kroner. Alle arrangement skal normalt være avsluttet innen klokka 23.00. Ønskes bruk utover denne tid, avtales dette med kontaktperson på Hjertebo Aktivitetssenter. Ved hvert arrangement plikter leier å oppgi ansvarlig person.

Ved arrangementets slutt skal lokalene, hvis ikke annet er avtalt, ryddes og rengjøres. Leietakere er erstatningspliktige for skader eller mangler som påføres bygning, inventar og utstyr. Ansvarshavende skal straks melde fra om slike skader. Røyking innendørs er ikke tillatt.

Utleier er ikke ansvarlig for leietakers eiendeler/rekvisita. Ved brudd på reglementet eller under særlige vilkår kan Gran kommune oppheve leiekontrakten.

Ved spesielle arrangement kan leder ved Hjertebo aktivitetssenter pålegge brukere å vike plass fra sine oppsatte tider. Beskjed om dette skal gis i så god tid som mulig på forhånd.

Faste aktiviteter/møter

Skriftlig søknad på eget skjema for kommende skoleår sendes Gran kommune innen 31. mai hvert år.

Alle søknader blir behandlet i samarbeid med ledelsen ved  Hjertebo aktivitetssenter og tider fordelt for neste skoleår. Leietakere får skriftlig melding om tildelt tid sammen med forslag til avtale. Avtalen skal underskrives av leietaker og returneres. Nøkkel hentes og kvitteres ut på Hjertebo.

Enkeltarrangement

Brukere som ønsker å benytte rom når det er ledig kapasitet i huset kan ta kontakt med Hjertebo for avtale av leietidspunkt.

Priser

Faste aktiviteter og møter:
Lag og foreninger i Gran kommune har gratis leie. Private leietakere eller kommersielle aktører 1000 kroner.

Enkeltarrangement:
Lag og foreninger i Gran kommune har gratis leie. Pris for leietaker eller kommersielle aktører for leie til ulike arrangementer/sammenkomster:

  • kantine: 500 kroner
  • møterom i annen etasje: 200 kroner

Gunn Kristin Reinli
hjertebo.aktivitetssenter@gran.kommune.no