Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på. Det innebærer at den som mottar tjenesten selv er arbeidsleder, og kan disponere de timene vedkommende er tildelt.

Hvem kan få personlig assistanse organisert som BPA?

 • Personer under 67 år som blir vurdert til å ha behov for personlig assistanse mer enn 32 timer pr uke, har krav på å få denne bistanden organisert som BPA dersom de ønsker det.
 • Har du behov for mindre bistand, kan BPA være aktuelt dersom du selv ønsker det og kommunen finner det hensiktsmessig.
 • Timene tildeles på samme grunnlag som personlig assistanse som ytes av kommunens ordinære tjenester. Se beskrivelse av hjemmesykepleiehjemmehjelp og fritidskontakt/støttekontakt.

Krav til søker

 • Du må være villig til å tilrettelegge for hjelp i hjemmet.
 • Du må være villig til å søke om nødvendige hjelpemidler slik at assistenten kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte.
 • Du må, som arbeidsleder, gjennomføre nødvendig opplæring av assistenten,  og er ansvarlig for at assistentene som er ansatt i ordningen har et tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Hva koster det?

 • Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale.
 • Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.
 • Du betaler per time, men aldri mer enn maksimumsbeløpet for din inntekt.

Slik søker du

 • I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov
 • Vi vurderer søknaden din og finner det tilbudet som passer best for deg.

Vi tester ut «Snakk om BPA»

Vi tester ut verktøyet «Snakk om BPA». Dette verktøyet skal gjøre deg mer klar over hva BPA er og om det kan være noe for deg.

Med «Snakk om BPA» gjennomfører du en test på nett. Her vil du bli mer bevisst på hva du har av behov, ønsker, rettigheter og lederegenskaper. Dette vil gjøre deg godt forberedt på å søke om BPA, og vil legge til rette for god dialog mellom deg og saksbehandler i saksutredningsfasen.

Her finner du verktøyet.

Behandling av søknad

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt. 
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak.
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Innlandet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Gunn Kristin Reinli

enhetsleder
gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
91 66 13 45

Tildelingsenheten


Endre rekkefølge på kontaktpersoner